Mae diweddaru eich manylion yn ein helpu i gadw mewn cysylltiad a rhoi’r newyddion diweddaraf i chi am ddigwyddiadau, cyfleoedd a gwybodaeth am eich cymuned o raddedigion.


Diweddaru eich manylion

updatedetails

Mynnwch y diweddaraf am ddigwyddiadau, cyfleoedd a’r rhwydwaith alumni. Diweddarwch eich cyfeiriad e-bost, rhif ffôn neu eich enw yma.

Rhoi yn ôl i PDC

update

Diddordeb mewn rhoi yn ôl drwy siarad â myfyrwyr cyfredol, bod yn fentor neu ymwneud mewn ffordd wahanol? Cysylltwch isod!

Entrepreneur Graddedig

update4

Ydych chi wedi dechrau eich busnes eich hun? Neu efallai eich bod yn berson llawrydd? Ar ba gam bynnag rydych arno rydym am glywed gennych!

Awydd cael sylw?

update2

Rydym am rannu eich hanesion, hyrwyddo eich gwaith a dathlu eich llwyddiant felly anfonwch neges atom i gael cyfle i gael sylw ar ein gwefan, newyddlenni neu gyfryngau cymdeithasol.


stacy_26

Gofyn am fathodyn pin

Llenwch y ffurflen fer hon i dderbyn bathodyn pin o'r flwyddyn y gwnaethoch raddio!


Sylwer: Yn amodol ar argaeledd, os nad yw eich blwyddyn raddio ar gael yna anfonir bathodyn generig i Gyn-fyfyrwyr PDC. 


Yn anffodus dim ond i gyfeiriadau o fewn y DU y gallwn anfon bathodynnau pin.


Sut ydym yn defnyddio eich data

Mae’r Brifysgol drwy ei gweithrediadau Alumni yn casglu data personol er mwyn rhoi gwybodaeth a chefnogaeth i’w chymuned alumni am newyddion, datblygiadau a chyfleoedd ym Mhrifysgol De Cymru.

Gallwch weld ein haddewid lawn a’n hymrwymiad i gadw eich data’n ddiogel ac i amddiffyn eich hawliau yn unol â Deddf Diogelu Data 2018 a Rheoliad Cyffredinol y DU ar Ddiogelu Data drwy glicio’r ddolen isod.


sharon
JSC0740_HESA_Welsh-Logo

Hynt Graddedigion

Arolwg Hynt Graddedigion yw’r arolwg blynyddol mwyaf yn y DU ac mae’n cael ei anfon at bob person graddedig 15 mis ar ôl iddynt orffen cwrs Addysg Uwch.

Bwriad yr arolwg yw crisialu gwybodaeth am brofiadau graddedigion, eu barn, eu gweithgareddau cyfredol a statws cyflogaeth.

Caiff yr arolwg ei gyfleu gan HESA ar ran PDC ac mae’n cymryd tua 10 munud yn unig i’w gwblhau ar unrhyw ddyfais. 15 mis ar ôl i chi orffen eich cwrs byddwch yn derbyn dolen arolwg unigryw ar e-bost a/neu neges destun i lanw’r ffurflen, felly mae’n hollbwysig fod eich manylion cyswllt wedi’u diweddaru. 

Ar ôl i chi raddio byddwn yn anfon negeseuon i’ch atgoffa i ddiweddaru eich manylion er mwyn cwblhau’r arolwg. Mae eich ymatebion yn hynod o werthfawr i PDC ac maent yn help i ysbrydoli a rhoi gwybodaeth i fyfyrwyr y dyfodol. Mae eich cyfraniad hefyd yn help i werthuso cyrsiau ac yn help i lunio dyfodol PDC, i gynnig data i ddod o hyd i dueddiadau cyfredol yn y farchnad swyddi i raddedigion, i gyfrannu i safle yn nhabl y gynghrair genedlaethol ac i enw da PDC.

Mynnwch gael eich clywed ac yn dweud eich dweud. Sicrhewch fod eich manylion cyswllt wedi’u diweddaru a chadwch eich llygad ar agor am wahoddiad yr arolwg, os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch â’r tîm alumni.


Mae’r holl waith celf ar wefan Alumni PDC yn waith graddedigion.

Credydau delwedd:

Delwedd baner: Hiral Narbad Shah

Chwith i’r dde: Aarthy Balaganesh, Laurie Broughton, Matthew Lofthouse, Curtis Hughes

Sut ydym yn defnyddio eich data: Arhantika Rebello

Hynt Graddedigion: Beth Cosmos