Gwobrau Alumni PDC

Mae cymuned Prifysgol De Cymru – sy’n cynnwys myfyrwyr a graddedigion – yn llawn o bobl sy’n gwneud gwahaniaeth ym mhob rhan o’r gymdeithas, ar hyd a lled y byd. Efallai eu bod yn gwneud gwahaniaeth ym myd busnes neu mewn diwydiant, neu o safbwynt cymdeithasol neu ddiwylliannol – neu yma, ar ein stepen drws, yn y Brifysgol ei hun.  


Mae Gwobrau Alumni Prifysgol De Cymru yn cydnabod rhagoriaeth a llwyddiannau’r unigolion yn ein rhwydwaith. Mae’r pethau y mae ein cyn-fyfyrwyr wedi’u gwneud yn dangos pa mor rhagorol yw addysg Prifysgol De Cymru, a’n nod i ddarparu nid yn unig addysg arloesol a graddedigion o’r radd flaenaf, ond dinasyddion byd-eang gydag ymwybyddiaeth ddiwylliannol.


Hoffech chi glywed mwy am y Gwobrau? Cysylltwch â ni cyn i’r wybodaeth gael ei diweddaru ar-lein maes o law.

Categorïau

Gwobr Ysbrydoli’r Genhedlaeth Nesaf

Bydd y Wobr hon yn cael ei rhoi i rywun sydd wedi graddio o’r Brifysgol – rhywun sydd wedi rhoi cymorth o’i wirfodd i Brifysgol De Cymru, gan ysbrydoli myfyrwyr presennol a darpar fyfyrwyr. Gallai fod wedi gwneud un o’r gweithgareddau canlynol, er enghraifft, neu gyfuniad ohonynt:

 • Rhoi sgyrsiau
 • Rhoi cyfweliadau personol neu eirdaon
 • Bod yn fentor
 • Cefnogi gwaith recriwtio rhyngwladol
 • Darparu lleoliadau i fyfyrwyr

Gwobr Rhagoriaeth mewn Gwasanaeth

Bydd y Wobr hon yn cael ei rhoi i fyfyriwr presennol neu raddedig sydd wedi dangos ymrwymiad arbennig i wella cysylltiadau â’r gymuned alumni a/neu'r gymuned myfyrwyr, gan gefnogi ei gweithgareddau.  Gellir dangos hyn drwy weithgaredd unigol neu gyfuniad o weithgareddau, gan gynnwys y canlynol, ond heb fod yn gyfyngedig iddynt:

 • Trefnu aduniadau
 • Rhoi bywyd newydd i draddodiadau'r Brifysgol
 • Cefnogi telethonau
 • Cynrychioli dosbarth
 • Hybu ysbryd cymunedol a gwerth rhwydweithio
 • Arwain grŵp alumni rhyngwladol

Gwobr AUR (Myfyriwr Graddedig y Degawd Diwethaf)

Mae’r Wobr hon yn dathlu cyn-fyfyriwr diweddar sydd wedi graddio yn ystod y 10 mlynedd diwethaf ac sydd wedi dangos llwyddiant a/neu botensial eithriadol i fod yn arweinydd yn ei faes. Efallai ei fod yn gwneud cyfraniad rhagorol yn un o’r meysydd canlynol, ond heb fod yn gyfyngedig iddynt: busnes, diwydiant, y celfyddydau creadigol, gofal iechyd, diwylliant, y trydydd sector, y cyfryngau a chwaraeon.


Gwobr Alumni Nodedig

Bydd y Wobr hon yn cael ei rhoi i gyn-fyfyriwr i gydnabod ei lwyddiant a’r hyn y mae wedi’i gyflawni, boed hynny drwy ddawn bersonol, cyflawni ar lefel broffesiynol, neu wasanaeth dyngarol. Gall llwyddiant perthnasol fod wedi digwydd mewn un flwyddyn neu dros gyfnod o flynyddoedd, gan gynnwys, yn ddelfrydol, y flwyddyn pan fyddwn yn dewis yr enillydd.

Gwobr Entrepreneur sy’n Datblygu

Mae’r Wobr hon yn cydnabod – ac yn darparu hyd at £1000 o fuddsoddiad – ar gyfer unigolyn neu dîm o entrepreneuriaid (myfyrwyr neu raddedigion) sy’n debygol o gael llwyddiant yn y dyfodol drwy fusnes neu fenter gymdeithasol. Fel rhan o’r categori hwn, rydym yn chwilio am fentrau sydd wedi cychwyn ac wedi bod ar waith am bedair blynedd neu lai. Byddai hyn yn golygu bod cynnyrch/gwasanaeth yn dechrau cael ei gyflwyno, neu ar y pwynt hanner ffordd, a bod cynllun busnes wedi cael ei lunio ar gyfer y fenter, ond y byddai'n elwa o gymorth ychwanegol i allu mynd ymlaen i'r lefel nesaf. Mae’r wobr hon yn cydnabod dycnwch a llwyddiant entrepreneuriaid newydd, ac yn helpu i gefnogi effaith y fenter yn y dyfodol, beth bynnag sydd dan sylw – angerdd entrepreneuraidd amlwg ynghylch y cynnyrch, gwreiddioldeb y cynnyrch neu’r gwasanaeth, neu gynnyrch sy'n dwyn budd masnachol neu gymdeithasol amlwg.

Gwobr Entrepreneur Medrus

Mae’r wobr hon yn cydnabod ac yn dathlu alumni – unigolyn neu fwy nag un yn gweithio gyda’i gilydd – sy'n creu gwerth entrepreneuraidd llwyddiannus, ac y mae eu gweithgareddau'n gwneud eu marc yn eu diwydiant perthnasol. Mae’r Wobr hon yn dathlu llwyddiant a chyfraniad entrepreneuriaid i'r economi a/neu’r gymdeithas, yn ogystal â’r gwaddol sy'n cael ei greu, boed hynny drwy greu gwaith a chyfoeth, cyflwyno cynnyrch a chysyniadau arloesol i’r farchnad, neu hybu creadigrwydd a chystadleuaeth. Mae’r categori hwn yn chwilio am enwebiadau sy'n cynrychioli mentrau sydd ar waith ers mwy na phedair blynedd, gan olygu eu bod yn tyfu ac ar fin bod yn fentrau ‘sefydledig’.


Gwobr Cyfraniad at Fywyd a Diwylliant Cymru

Bydd y Wobr hon yn cael ei rhoi i fyfyriwr presennol neu raddedig yng Nghymru (neu o Gymru) sydd wedi cyfrannu at fywyd a diwylliant Cymru ac i’r iaith Gymraeg. Mae hi'n dathlu cyfraniad unigolyn at gymuned Gymraeg y Brifysgol a/neu at fywyd a diwylliant Cymru a’r iaith Gymraeg, boed hynny ar lefel bersonol neu broffesiynol. 

Gall gweithgareddau perthnasol fod wedi digwydd mewn un flwyddyn neu dros gyfnod o flynyddoedd, gan gynnwys, yn ddelfrydol, y flwyddyn pan fyddwn yn dewis yr enillydd.


 

Dolenni ar gyfer enwebu

Croesewir enwebiadau yn Gymraeg neu yn Saesneg. Pan fydd modd dechrau cyflwyno enwebiadau, bydd dolenni’n ymddangos isod.


Pwy sy’n gymwys?

Fel sy’n berthnasol i’r Wobr, bydd yr holl fyfyrwyr sydd wedi cofrestru ar hyn o bryd, a’r holl gyn-fyfyrwyr sydd wedi gadael gyda chymhwyster gan y Brifysgol, yn gymwys. Mae hyn yn cynnwys alumni o’r sefydliadau blaenorol, o bob grŵp blwyddyn, gan gynnwys Prifysgol Cymru, Casnewydd a Phrifysgol Morgannwg – a’r sefydliadau a oedd yn eu rhagflaenu hwythau hefyd.  Mae croeso i'r rheini sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol yn y blynyddoedd diwethaf gymryd rhan neu gael eu henwebu ar gyfer pob un o’r categorïau presennol.  Mae croeso i’r rheini sydd wedi ennill yn y blynyddoedd diwethaf gymryd rhan neu gael eu henwebu ar gyfer yr holl gategorïau, oni bai am y categori yr oeddent yn fuddugol ynddo. 


Pwy sy’n cael enwebu?

Fel menter sy’n cynnwys y gymuned i gyd, rydym yn croesawu enwebiadau gan raddedigion, staff a myfyrwyr – pawb sy’n bartneriaid yn ein rhwydwaith. Rydym yn croesawu hunan-enwebiadau hefyd, ac enwebiadau gan sefydliadau sy'n cydnabod rhagoriaeth staff sydd wedi mynychu Prifysgol De Cymru, neu un o’r sefydliadau a oedd yn ei rhagflaenu. Bydd enwebwyr y rheini sy'n cyrraedd y rownd derfynol yn cael eu gwahodd i’r Noson Gala i Gefnogwyr a’r Gwobrau. Mae croeso i chi gyflwyno enwebiadau yn Gymraeg neu yn Saesneg.


Pa gwestiynau fydd yn cael eu gofyn yn y broses enwebu?

Pan fydd y broses enwebu wedi agor, gallwch lawrlwytho crynodeb o’r holl gategorïau yn Gymraeg ac yn Saesneg. Wrth enwebu, fe’ch anogir i ysgrifennu'r manylion cyn dilyn y ddolen ar-lein, a gwneud yn siŵr eich bod wedi eu cadw ar eich dyfais neu’ch peiriant hefyd.  Gall hyn sicrhau nad ydych chi’n colli’r manylion, i gyd neu rannau ohonynt, wrth i chi gyflwyno’ch enwebiad. Pan fyddwch chi'n hapus, ewch i’r ffurflen ar-lein berthnasol er mwyn cyflwyno.


Gan fod angen dipyn o fanylion, bydd angen i enwebiadau ar gyfer y categorïau entrepreneuriaeth gael eu cyflwyno gan yr entrepreneur ei hun.  Os nad chi yw’r entrepreneur, ond yr hoffech chi gyflwyno datganiad ategol i ddweud pam y dylai gael ei annog i enwebu ei hun, gallwch wneud hyn ar-lein. Ar gyfer y categori Entrepreneur Newydd, bydd angen datganiad ysgrifenedig a fideo byr. Angen ysbrydoliaeth?


 Ble mae enwebu?

Gallwch enwebu (neu gyflwyno datganiad ategol ar gyfer y ddau gategori entrepreneuriaeth) ar-lein drwy ddilyn y dolenni uchod pan fyddant ar gael. Nid oes cyfyngiad ar nifer yr enwebiadau y gallwch eu cyflwyno.

 

Beth yw’r broses?

Rydym yn edrych ar y broses enwebu ar gyfer y Gwobrau Alumni nesaf ar hyn o bryd. Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei rhannu maes o law.


Sut bydd yr enwebiadau’n cael eu beirniadu?

Fel sy’n berthnasol i’r Wobr unigol, bydd y beirniaid yn chwilio am gyfuniad o ffactorau i helpu i benderfynu pwy fydd enillydd y categori. Gallai’r ffactorau gynnwys yr effaith y mae modd ei dangos, ymdeimlad o gydlyniant cymunedol, pa mor gynaliadwy yw’r hyn a gyflawnwyd, a’r gwerth a ychwanegwyd at brofiad y rhwydwaith alumni/myfyriwr. Edrychwch ar bob Gwobr er mwyn gweld y pwyntiau perthnasol ar gyfer pob categori.


A oes uchafswm geiriau ar gyfer yr enwebiadau?

Oes. Peidiwch â mynd dros 1000 o eiriau. Bydd y beirniaid yn edrych ar ansawdd y dystiolaeth, nid ar nifer y geiriau o reidrwydd. Os bydd yr hyn rydych chi wedi’i ysgrifennu o dan 1000 o eiriau, bydd hyn yn dderbyniol.

 

Sut bydd enillwyr y Gwobrau'n cael eu cydnabod?

Byddwn yn cydnabod ac yn dathlu'r enillwyr mewn llawer o ffyrdd. Boed hynny drwy’r cyfryngau cymdeithasol, cynnwys fideo neu ddigwyddiad arbennig, edrychwn ymlaen at gydnabod llwyddiannau ac effaith y gymuned raddedigion.