30 mlynedd o atgofion i’r alumnus, Dr Angeli

Dr Ioannis Angeli graduate

Roedd Tîm Alumni yn falch o gael croesawu Dr Ioannis Angeli yn ôl i’r campws heddiw, rhyw 30 mlynedd ers iddo fod yn Nhrefforest ddiwethaf.

 

Yn gyn-gadeirydd Cymdeithas Alumni Cyprus Prifysgol Morgannwg, astudiodd Dr Angeli yng Ngholeg Polytechnig Cymru yn gyntaf gan gael gradd BEng (Anrh) mewn Peirianneg Fecanyddol yn 1989. Parhaodd Ioannis gyda’i addysg yn yr hyn a arferai gael ei adnabod fel Prifysgol Morgannwg, gan gael gradd MPhil (Rheolaeth Lwyr ar Ansawdd) ac yna PhD (Rheoli Newid) yn 1997.

 

Wrth ymweld â’r campws unwaith eto, meddai Ioannis: “Er bod y campws yn sicr wedi newid rwy’n dal i deimlo ei fod yn gyfarwydd i mi hyd yn oed wedi’r holl flynyddoedd! Mae gen i atgofion melys o fod ar 3ydd llawr hostel Forest Hall yn syllu ar yr hyn a arferai fod yn weithdai yr adran beirianneg. Rwy’n falch o weld fod fy mhrifysgol yn cyd-fynd ag anghenion a newidiadau’r byd sydd ohoni.”

 

Cafwyd hanesion gan Dr Angeli am lywio merlod bach ar gyrion y campws ar y pryd (y Ganolfan Gynadledda erbyn heddiw), yn ogystal â dadlau o blaid ei hawliau fel myfyriwr aeddfed oedd yn ysmygu, a chanlyniad hynny oedd sefydlu lloches ysmygu ddiddorol 2m wrth 2m ar y safle ble saif Bloc D heddiw!

 

Aeth Ioannis yn ei flaen: “Mae llawer gwell golwg ar y llyfrgell heddiw nag yn fy nghyfnod i. Rwy’n cofio un digwyddiad doniol pan gafwyd larwm tân. Yn hytrach nag ymladd dros y nifer bychan o lyfrau oedd ar gael ar gyfer ein cwrs, dechreuodd un cyd-fyfyriwr mentrus eu lluchio drwy ffenest y llawr uchaf i lawr aton ni yn y maes parcio wrth i’r larwm ganu er mwyn i ni fod y cyntaf i allu cael gafael yn y llyfrau roedden eu hangen ar gyfer ein cwrs. Fel y gellwch ddychmygu, doedden nhw heb gael eu ‘cofnodi i fynd allan’ felly aeth staff y llyfrgell yn wyllt gacwn unwaith y cawsant wybod beth oedd wedi digwydd!”

 

Gan na fu Cymdeithas Cyprus yn weithredol ers rhyw ddeng mlynedd, mae Ioannis nawr yn gweithio gyda’r Swyddfa Alumni i ailgysylltu â chyn-aelodau ac ymgysylltu â myfyrwyr newydd ac alumni diweddar sy’n byw ac yn gweithio yng Nghyprus. Ychwanegodd Rachael Barker, Pennaeth Cysylltiadau Alumni a Datblygu: “Mae gwead cyfoethog hanes ein prifysgol yn cynnwys nifer o grwpiau a rhwydweithiau tramor a ffurfiwyd gan Brifysgol Morgannwg. Drwy ailgysylltu ag alumni brwdfrydig yng Nghyprus  - hen a newydd - gallwn ddarparu dimensiwn ychwanegol i ddolenni a chyfleoedd rhwydweithio yn ôl yn y wlad ar gyfer myfyrwyr presennol a’r rhai y byddwn yn eu croesawu yn y blynyddoedd i ddod.”

 

Mae Dr Ioannis Angeli yn Athro Cysylltiol yn yr adran Beirianneg Fecanyddol ym Mhrifysgol Dechnoleg Cyprus. Bu hefyd yn gyfrifol am labordai Metroleg a Rheoli Ansawdd a labordy graddnodi Cyfundrefn Safonau Cyprus am nifer o flynyddoedd. Mae nawr yn gydlynydd adrannol IASTE, rhaglenni Erasmus +, yn aelod o gyngor senedd Rheoli Ansawdd (QA) ac yn aelod etholedig o’r senedd. Mae wedi goruchwylio dros 160 traethawd safon HTI, BEng, MSc, MBA a PhD yn bennaf ynglŷn â Rheolaeth Ansawdd ac mae ei waith ymchwil yn cael ei gyhoeddi mewn dyddlyfrau a chylchgronau rhyngwladol ledled y byd.

 

Hoffech chi gysylltu neuailgysylltu ag alumni yng Nghyprus? Cefnogwch y prosiect hwn drwy ddiweddarueich manylion cyswllt ar-lein.

#ourUSW #alumni #community #InternationalAlumni