BW2019: Dawns Alumni Llywodraethu Byd-eang 2019

Global Governance Alumni Ball 2019 - Frames Collage

Cafodd cymysgedd gwych o fyfyrwyr presennol, darpar fyfyrwyr, graddedigion a ffrindiau groeso cynnes i Ddawns Alumni Llywodraethu Byd-eang MSc a gynhaliwyd am y tro cyntaf ddydd Gwener 7 Mehefin, fel rhan o’r Penwythnos Mawr i Alumni 2019.


Croesawodd yr Athro Bela Arora, arweinydd cwrs Llywodraethu Byd-eang MSc, westeion i Fae Caerdydd am noson o rwydweithio, hel atgofion a chyflwyno gwobrau - ac i ddathlu cwblhau 4ydd blwyddyn y cwrs gradd Llywodraethu Byd-eang yn llwyddiannus.

Fel cyfaill i’r cwrs, y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Peter Hain oedd yn gyfrifol am y prif anerchiad, a chynigiodd y Prif Uwcharolygydd Paul Griffiths, Llywydd Cymdeithas Uwch-arolygwyr yr Heddlu, eiriau o ysbrydoliaeth yn ogystal â helpu i gyflwyno’r Gwobrau Effaith yn ddiweddarach gyda’r nos.

Wrth sôn am y noson, ychwanegodd yr Athro Arora: “Mae ein digwyddiad Gwobrau Alumni cyntaf wedi bod yn gyfle perffaith i ddod â’r gymuned bresennol a darpar aelodau o'n cymuned at ei gilydd. Mae edefyn euraidd cryf yn rhedeg drwy ein carfanau, boed hynny'n gysylltiad drwy aelodau o’r teulu neu'n argymhelliad drwy rwydweithiau proffesiynol. Mae Alumni yn rhan hanfodol o rannu effaith drawsnewidiol ein cwrs a chyfeillgarwch ein cymuned - yn arbennig heddiw pan mae ein cwrs yn dathlu mai dyma’r cwrs gorau yn genedlaethol am recriwtio yn ein maes pwnc!”

Dyfarnwyd ‘Gwobrau Effaith’ Llywodraethu Byd-eang i gydnabod cyflawniadau myfyrwyr sydd wedi gwneud cyfraniad cadarnhaol i’r cymunedau o’u hamgylch. Roedd y gwobrau’n tynnu sylw at y rhai a drosglwyddodd wybodaeth i weithredu, er mwyn gwella bywydau pobl eraill. 


Global Governance Impact Award winners - 2019

Rwy’n falch o weld eich bod chi i gyd wedi parhau i ymgymryd â rolau sy’n gwneud mwy na dim ond cael effaith ar y sefydliadau rydych chi’n gweithio iddynt, maent yn helpu i lunio’r byd o’n cwmpas. Rydych chi’n dod yn gymuned anhygoel o wneuthurwyr newid. Yr Athro Bela Arora, Arweinydd Cwrs Llywodraethu Byd-eang MSc


Yn y llun o’r chwith i’r dde mae derbynwyr Gwobrau 2019: 

Dim y tu hwnt i alwad dyletswydd - Amira Assami 

Cydnabod ei hymrwymiad bod dim y tu hwnt i alwad dyletswydd 


Gwobr effaith ragorol - Maddie Rees 

Cydnabod ei heffaith eithriadol gyffredinol ar yr agenda cydraddoldeba


Gwobr newidiwr sefyllfa - Emma Barnes-Lewis

Cydnabod ei hymrwymiad i wneud gwahaniaeth gwirioneddol ac effeithiol


Gwobr seren y dyfodol - Grethe Tenden

Cydnabod ei gwaith rhagorol a’i hymrwymiad i’r mudiad gwrth-gaethwasiaeth


Gwobr Newid y brif ffrwd - Huw Darling 

Cydnabod ei waith cyd-gwricwla ar atal hunanladdiad ymysg dynion


Rhoi damcaniaeth ar waith - Phillip Jowett 

Cydnabod ei ddefnydd o ddamcaniaeth i broblemau’r byd go iawn


Noddwyd y digwyddiad hwn yn garedig gan:  Clear Channel Outdoors, Prif Uwcharolygydd Paul Griffiths,  Llywydd Cymdeithas Arolygwyr yr HeddluComisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent, JD Global Advantage Limited a Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni PDC.

Global Governance Impact Awards 2019 - sponsorGlobal Governance Impact Awards 2019 - sponsor Global Governance Impact Awards 2019 - sponsor#community #women #2019JulRoundUp #eventnews #InternationalAlumni #alumni #reunion #event #ourUSW