Meddwl yn ôl am Wythnos Gwirfoddolwyr 2019

Volunteers' Week 2019: collage

Yma ym Mhencadlys Alumni, rydym yn dechrau dadflino ar ôl Wythnos Gwirfoddolwyr lwyddiannus 2019, a gafodd ei threulio yn dathlu effaith ein cymuned anhygoel o wirfoddolwyr alumni, yn ogystal â chroesawu recriwtiaid newydd i’n Rhaglen Alumni sy'n Gwirfoddoli. 

 

Roedd ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol yn llawn dop, a gwelwyd digwyddiad lle bu Sophie Simmonds, myfyriwr Gwyddorau Meddygol graddedig (2017), Llysgennad Alumni ac enillydd categori Gwobrau Alumni 2018,  yn meddiannu ein cyfrif Twitter.

“Mae wedi bod yn ddwy flynedd ers i mi ffarwelio â holl gampysau PDC – ond gyda fy ngwaith alumni, rwy’n dal i deimlo fel fy mod yn rhan o deulu PDC.” Jonas DumDum, Llysgennad Recriwtio Rhyngwladol  

Buom yn siarad â graddedigion ynghylch pam maen nhw'n dewis gwirfoddoli, fel Sian Jones (Astudiaethau Cyfunol, 2018), sydd am “roi rhywbeth yn ôl i’r Brifysgol a gynigiodd gymaint iddi a’i helpu i dyfu”, neu Mohamed Shaalan (Gweinyddu Busnes, 2018), sy’n “teimlo bod PDC gymaint mwy na Phrifysgol y bu'n astudio ynddi, mae'n fwy fel cartref iddo... ac un y mae [ef] am ei rannu ag eraill.”  

Diolchwyd i’n gwirfoddolwyr gwerthfawr, y mae rhai ohonynt wedi bod yn ysbrydoli myfyrwyr ers blynyddoedd lawer. Rhoesom gyfarchion i Jonas DumDum, Llysgennad Recriwtio Rhyngwladol (Ynni Adnewyddadwy a Rheoli Adnoddau, 2017), seren rygbi Cymru, Sam Warburton (OBE MStJ a Chymrawd Anrhydeddus 2013), a’r cyn angor newyddion Lorna Dunkley (Astudiaethau Cyfathrebu, 1992).  

Fe wnaethom rannu rhai o’r ffyrdd gwahanol y gall graddedigion wirfoddoli eu hamser gyda’r Brifysgol, sy’n cynnwys dychwelyd i’ch hen ysgol i siarad am eich profiad yn PDC (fel Laura), ymweld â’r campws i helpu myfyrwyr gyda’u prosiectau prifysgol (fel Tanya Bower a Sara Smith), neu drefnu Aduniadau Alumni.  

Clywsom hefyd gan fyfyrwyr sydd wedi cael y fantais o wirfoddoli fel graddedigion, fel Matthew Lofthouse, myfyriwr Ffotonewyddiaduraeth a gafodd 100 awr o brofiad gwaith gan y myfyriwr graddedig Sam Padget (Photonewyddiaduraeth, 2017), a ddisgrifiodd y profiad fel un "amhrisiadwy".  

Roeddem hefyd yn falch o lansio rhestr anrhydeddau’r Cylch Cynnig sy’n dathlu’r cymorth gwirfoddoli a roddir i’r Brifysgol gan ei chymuned o raddedigion. 


Diolch i bawb a gofrestrodd i wirfoddoli gyda ni yr Wythnos Gwirfoddolwyr yma, ac i’n holl wirfoddolwyr Alumni presennol. Gyda'n gilydd, fe allwn ni wneud gwahaniaeth. 

I gael gwybod mwy am y cyfleoedd gwirfoddoli sydd gennym ar hyn o bryd, ewch i'n gwefan – ac i’r rhai ohonoch sy’n awyddus i ymuno â’r Rhaglen, cofrestrwch fel Gwirfoddolwr Alumni ar-lein. 


#Volunteering #ourUSW #2019JulRoundUp #alumni #InternationalAlumni