Y Brifysgol yn ffurfio partneriaeth â Capgemini i gynnig graddau wedi’u noddi i fyfyrwyr

Degree Apprenticeships

Mae Prifysgol De Cymru wedi ymuno â chwmni technoleg Capgemini yn y DU i lansio prentisiaeth gradd newydd, arloesol. Bydd y cwrs yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gael cymhwyster gradd Prifysgol heb fynd i’r dyledion a wynebir gan fyfyrwyr gan gael profiad ymarferol mewn cwmni ymgynghori TG ar yr un pryd.


Bydd y garfan gyntaf o 20 o fyfyrwyr yn dechrau’r brentisiaeth Atebion Digidol a Thechnoleg BSc (Anrh) ym mis Medi eleni, gan weithio yn Capgemini, arweinydd byd-eang ym maes ymgynghori, gwasanaethau technoleg a thrawsnewid digidol.

Bydd y cwrs, sy’n cael ei ariannu’n llawn gan Lywodraeth Cymru, yn caniatáu i’r rheini sy'n dechrau eu gyrfaoedd neu’n ystyried dysgu sgiliau newydd ddod yn weithwyr proffesiynol cyflawn gyda set o sgiliau technolegol eang a mantais ymgynghori. Bydd y cwrs pedair blynedd a hanner yn cael ei gyflwyno drwy gyfuniad unigryw o ddysgu ar-lein ac addysgu wyneb yn wyneb ar gampws Pontypridd y Brifysgol. Mae’n dechrau gyda bwtcamp 8 wythnos dwys, lle bydd prentisiaid yn datblygu’r sgiliau craidd mae eu hangen arnynt i weithio gyda chleientiaid.


Mae hwn yn gyfle cyffrous i hyrwyddo a thyfu arbenigedd digidol a thechnolegol yn y rhanbarth.  Rydym yn gweld galw cynyddol am raddedigion digidol wedi’u cymhwyso ar lefel uchel. 


Bydd ymgeiswyr yn cael eu hasesu yng Nghanolfan Gyflenwi Capgemini yn Nhrefforest, a bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus nid yn unig yn elwa ar gyflogaeth lawn, cyflog cystadleuol a gradd wedi'i noddi, ond hefyd cyfleoedd i symud ymlaen drwy’r cwmni.

Dywedodd Francis Cowe, Cyfarwyddwr Partneriaethau AB a Phrentisiaethau Gradd PDC:

“Mae hwn yn gyfle cyffrous i hyrwyddo a thyfu arbenigedd digidol a thechnolegol yn y rhanbarth.  Rydym yn gweld galw cynyddol am raddedigion digidol wedi’u cymhwyso ar lefel uchel. Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru a Capgemini, rydym yn falch o atgyfnerthu enw da’r cwmni ymhellach am y gwaith o ddatblygu atebion sgiliau digidol yn y rhanbarth

“Mae hyn yn adeiladu ar ein portffolio presennol o ddarpariaeth ym maes gwyddor data a seiberddiogelwch. Fel cwmni byd-eang, bydd Capgemini yn cynnig cyfle i brentisiaid fanteisio ar rwydwaith cenedlaethol a rhyngwladol ehangach yn ogystal â chynnig cyfleoedd i brentisiaid gael profiad gwaith mewn amrywiaeth o sectorau.”

Dywedodd Stuart Coombs, Pennaeth Canolfan Gyflenwi Capgemini yng Nghymru: “Rydym wedi bod yn cynnal prentisiaethau yn Capgemini ers bron i ddegawd ac maent wedi bod yn rhan allweddol o’n twf gan ddarparu cyfle gwych o ran cyflogaeth i dalentau o gefndiroedd amrywiol. Mae’n wych ein bod yn awr yn lansio ein cynllun yng Nghymru - bydd ein prentisiaid yn cael cyfle i ennill gradd Anrhydedd lawn gan dyfu eu sgiliau digidol a meddal gyda chwmni byd-eang, a fydd, gyda’i gilydd, yn helpu i ddatgloi eu potensial llawn a’u diogelu at y dyfodol. Ynghyd â’n buddsoddiad yn y Ganolfan Gyflenwi yn Nhrefforest, mae’n gam arall ymlaen i fynd i’r afael â’r bwlch o ran sgiliau digidol a chefnogi ein cleientiaid hirsefydlog yn ne Cymru”

Dywedodd Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg

“Mae’n hanfodol bod pobl yn meddu ar y sgiliau a’r wybodaeth gywir i elwa ar y cyfleoedd y mae marchnad lafur sy'n esblygu yn eu cynnig.  Mae prentisiaethau gradd yn ddelfrydol ar gyfer pobl sydd eisoes yn gweithio mewn diwydiannau technoleg ond sy'n awyddus i astudio hyd at lefel gradd, neu’r rhai sy’n newydd i’r gweithlu ond a fyddai’n hoffi astudio ar gyfer gradd ar yr un pryd.

“Mae hyn hefyd yn ymwneud â gwella symudedd cymdeithasol ac ehangu cyfranogiad - gan ddarparu llwybrau amgen i addysg uwch ar gyfer pobl nad oeddent yn ystyried mynd i’r Brifysgol yn syth ar ôl gadael yr ysgol neu na chawsant gyfle i wneud hynny

“Mae’r brentisiaeth gradd felly’n cynnig y manteision cyffredinol hynny – maen nhw’n dda ar gyfer datblygiad unigolion, yn dda ar gyfer amrywio mynediad i’r proffesiynau ac yn dda i les economaidd Cymru."

 

Am ragor o wybodaeth ewch i’n tudalen prentisiaethau gradd PDC.

#philanthropy #2019AprilRoundUp #alumni #business