Ymchwil Prifysgol yn arwain y ffordd ar gyfer cynhyrchu ynni adnewyddadwy

Hydrogen Centre.jpg

Mae prosiect ymchwil sy’n cael ei arwain gan Ganolfan Hydrogen Prifysgol De Cymru yn un o’r nifer o ddatblygiadau ynni gwyrdd a ddatgelwyd yn ddiweddar gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot.

Mae ffigurau diweddaraf Llywodraeth Cymru yn dangos mai Castell-nedd Port Talbot yw’r ardal awdurdod lleol â’r cyfanswm uchaf o gapasiti ynni adnewyddadwy (358 MW) ac sy'n gyfrifol am greu’r swm uchaf o ynni adnewyddadwy, gydag amcangyfrif o 1122 GWh ledled Cymru.

Mae FLEXIS (Systemau Ynni Integredig Hyblyg), prosiect ymchwil gwerth £24 miliwn dan arweiniad PDC, Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Abertawe, yn cefnogi Strategaeth Datgarboneiddio ac Ynni Adnewyddadwy’r Cyngor drwy gymhwyso eu hymchwil i safle ffisegol yn y sir, a elwir yn ardal arddangos FLEXIS.

Nod y prosiect yw datblygu modd o allu cynnal ymchwil i systemau ynni yng Nghymru a fydd yn adeiladu ar y gallu o safon fyd-eang sydd eisoes yn bodoli ym mhrifysgolion Cymru, ac a gaiff ei ddarparu yn y gorllewin, yng Nghymoedd y De, ac yn nwyrain Cymru.

Mae un o’r cynlluniau blaenllaw yn cynnwys defnyddio hydrogen a gynhyrchir o drydan dros ben fel tanwydd ar gyfer cerbydau. Arweinir y gwaith hwn gan yr Athro Alan Guwy, Pennaeth Canolfan Ymchwil Amgylchedd Cynaliadwy PDC, a Jon Maddy, Rheolwr y Ganolfan Hydrogen.

Dywedodd yr Athro Hywel Thomas, Prif Ymchwilydd FLEXIS: “Rydym yn falch iawn o gael gweithio mor agos gyda Chyngor Bwrdeistref Castell-nedd Port Talbot ar nifer o brosiectau tyniant sy’n cyfrannu at ddyfodol carbon isel clyfar. Mae creu swyddi, mynd i’r afael â thlodi tanwydd ac ansawdd aer i gyd yn ganlyniadau sy’n hanfodol i ymchwil FLEXIS.”

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda FLEXIS, sy’n amlinellu nifer o brosiectau eraill gan gynnwys: datblygu cerbydau allyriadau isel ymhellach; defnyddio system ‘pŵer gwyrdd’ sy’n torri tir newydd gan ddefnyddio amonia i storio a rhyddhau ynni di-garbon; defnyddio hydrogen a dŵr mwynglawdd fel gwres ar gyfer cartrefi a chymunedau; a gweithio gyda phartneriaid diwydiannol i gael gwared ar risg datgarboneiddio gwres.

Wedi’i ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, gweledigaeth y prosiect FLEXIS pum mlynedd yw sicrhau system ynni gadarn, fforddiadwy a diogel ledled Cymru gyda’r potensial i’w defnyddio'n fyd-eang.

Gwyliwch fideo o ardal arddangos FLEXIS:


#philanthropy #academia #alumni #research