Cyfle i ennill Ysgoloriaeth Deithio o £1,000!

WLCOW Travel scholarship 2020-21 CYM

Yn edrych i hybu eich gyrfa gyda chyfleoedd teithio?
Am elwa ar gyfleoedd newydd a fyddai fel arall y tu hwnt i’ch cyrraedd?


Mae Ysgoloriaeth Deithio Cwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru yn wobr hael o £1000, ac wedi’i chyfeirio at fyfyrwyr ôl-raddedig a graddedigion ôl-raddedig Dosbarth 2020 i’w galluogi i deithio ac i ymgymryd â phrosiect astudio, a fydd yn eu cynorthwyo’n sylweddol i hybu eu gyrfaoedd a hefyd yn gwella ac yn datblygu eu talentau.

Yn sgil y pandemig cyfredol a’r cyfyngiadau cyfnewidiol ar deithio oddi cartref, eleni (2020-21) mae’r Ysgoloriaeth yn cefnogi pobl sydd am deithio dramor neu o fewn y DU, pan fo cyfyngiadau llywodraeth yn caniatáu hynny i’r naill neu’r llall.

Sefydlwyd y Wobr er budd pobl Cymru.

Meini prawf cymhwystra. Rhaid i ymgeiswyr:

l fod rhwng 21 a 35 oed, yn gynwysedig

l fod yn astudio ar hyn o bryd tuag at radd ôl-raddedig (safon meistr ac uwch) neu wedi derbyn gradd ôl-raddedig ar unrhyw adeg yn 2020 (Dosbarth 2020)

l allu dangos drwy gyfuniad o enedigaeth, magwraeth, preswylio neu gyflogaeth fod ganddynt ymrwymiad i Gymru

l ddangos eu bod am fanteisio ar gyfleoedd teithio cyn diwedd mis Awst 2021


Mae’r broses ymgeisio yn cynnwys cyflwyno cynnig o tua 500 gair, yn amlinellu’r prosiect ac yn manylu pam fyddai’r Ysgoloriaeth yn help i ddatblygu gyrfa’r ymgeisydd yn y dyfodol. Bydd pob cais yn cael ei ystyried, a bydd y rhai a ddaw i’r rhestr fer yn cael eu gwahodd i gyfweliad ar-lein.

Bydd gofyn i enillydd yr Ysgoloriaeth ddarparu adroddiad ysgrifenedig am y daith ac efallai wneud cyflwyniad llafar i Gwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru.

Diddordeb? Lawrlwythwch ffurflen gais yr Ysgoloriaeth a'i dychwelyd i [email protected] erbyn 5yh (GMT) dydd Gwener 15 Ionawr 2021. Pob lwc!


Dyddiadau allweddol:

  • Dyddiad cau: 5yh, dydd Gwener 15 Ionawr 2021
  • Cyhoeddi canlyniad y rhestr fer: dydd Llun 25 Ionawr 2021
  • Cyfweliad ar-lein i’r rhai a lwyddodd gyrraedd y rhestr fer: dydd Gwener 12 Chwefror 202
  • Cyhoeddi’r enillydd: Dydd Llun 15 Chwefror 2021Wedi’i sefydlu yn 1993 fel Urdd Lifrai Cymru i hyrwyddo addysg, y celfyddydau, y gwyddorau a thechnoleg yng Nghymru, derbyniodd yr Urdd Siarter Frenhinol yn 2013 a chafodd ei hailenwi yn Gwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru (WLCOW).

Mae WLCOW wedi ymroi i helpu pobl ifanc drwy Gymru gyfan i ddatblygu eu talentau a’u sgiliau drwy gyfrwng rhaglen o Wobrau blynyddol o ysgoloriaethau a bwrsarïau i fyfyrwyr mewn ysgolion, prifysgolion a cholegau technegol, yn ogystal ag i brentisiaid a phobl ifanc yn y lluoedd arfog

#alumni #philanthropy