Safle PDC yn Nhabl Cynghrair y Guardian wedi codi’n aruthrol

Guardian league tables logo

MAE Prifysgol De Cymru (PDC) wedi codi 32 safle yn Nhabl Cynghrair y Guardian eleni.

O fod yn safle 98 y llynedd, mae PDC wedi cyrraedd safle 66 yn y tabl eleni, sef yr wythfed cynnydd mwyaf o bob un o'r 121 o sefydliadau a gynhwysir yn yr arolwg.

Mae gwella 32 o leoedd yn mynd â PDC i’r pumed safle yng Nghymru, yn uwch na Phrifysgolion Metropolitan Caerdydd, Bangor, a Glyndŵr. Mae Abertawe bellach ar y brig yng Nghymru yn safle 24, sef 13 safle’n uwch na Chaerdydd.

Dros bedair blynedd flaenorol yr arolwg – 2018 i 2021 - mae PDC wedi cofnodi'r cynnydd mwyaf ond un o blith holl sefydliadau’r DU, gan godi 50 safle o fod yn safle 116 ar ddechrau’r cyfnod hwnnw.

Yn arolwg 2021, mae PDC wedi gwella ei safle yn y Gymhareb Myfyrwyr Staff, ac mewn Gwariant fesul Myfyriwr, Gwerth Ychwanegol, Cyflogaeth a Pharhad Graddedigion.  Rydym yn parhau yn safle 15 yn y DU o ran Asesu, ac rydym yn y 50 uchaf o ran Addysgu a’r Gymhareb Staff Myfyrwyr.  

O'i gymharu â 2020, mae gennym ddau bwnc ychwanegol yn 25 uchaf y DU. Mae Proffesiynau Iechyd (Ceiropracteg yn bennaf) yn safle 3, a Daearyddiaeth yn safle 10.  Mae’r Gyfraith yn safle 13, Peirianneg Sifil yn 17, Cyfrifyddu, Mathemateg a Nyrsio i gyd yn 21, a Dylunio a Chrefftau yn 23.

Dywedodd yr Athro Martin Steggall, Dirprwy Is-ganghellor PDC:  "Mae'r cynnydd rhyfeddol yn ein safle yng Nghanllaw Prifysgolion y  Guardian yn newyddion gwych i PDC.

"Mae'r newidiadau digynsail y mae'r sector Addysg Uwch wedi eu hwynebu yn ystod y chwe mis diwethaf oherwydd y pandemig wedi golygu ein bod i gyd wedi gorfod newid ein ffordd o weithio, ein meddylfryd cyfan mewn gwirionedd, a dod i delerau â newidiadau gwirioneddol ac efallai parhaol i'r ffordd rydym yn gweithio. 

"Fodd bynnag, yr hyn y mae canlyniad yr arolwg hwn yn ei ddangos yw gwelliant enfawr a pharhaus, nid yn unig ers y llynedd ond dros y pedair blynedd diwethaf, a bod staff PDC wedi arfer gweithio'n galed, ac yn gwybod sut i ddelio â her.

"Rydym wastad wedi dweud y byddem yn gweithio'n galed iawn i godi ein safle’n barhaus, drwy ganolbwyntio ar y gwaith craidd o wella ein dysgu a'n haddysgu a gwella rhagolygon ein dysgwyr.  Mae hyn yn brawf bod yr ymdrechion cyfunol hynny'n talu ar eu canfed.”

#community #alumni #careers