Praise from Estyn inspectors for USW’s Youth Work link with graduate established, Newport charities

Loren Henry and colleagues from Urban Circle and G-Expressions. They work with the Youth Work team at Newport campus, and have commented on an Estyn report on the Youth Work team's work. Neil Gibson, November 2020

Alumna, Loren Henry (bottom row, left) with charity colleagues, in the back row are Nyla Webbe, Talieh Webbe, Nateaya Brown and Allyiah Hussain, and front row are Iesha Henry and Mibinti Webbe 

MAE arolygwyr addysg wedi canmol partneriaeth rhwng Prifysgol De Cymru (PDC) a dwy elusen yng Nghasnewydd.

Yn ei adroddiad 'Gwerth Hyfforddiant Gwaith Ieuenctid - Model cynaliadwy i Gymru', mae Estyn – sy'n arolygu ansawdd a safonau mewn addysg a hyfforddiant yng Nghymru – yn canmol y gwaith mae PDC yn ei wneud gyda’r elusennau Urban Circle a G-Expressions yng Nghasnewydd.

Sefydlwyd y ddwy gan Loren Henry, a aned yng Nghasnewydd. Sefydlwyd Urban Circle - sefydliad celfyddydau ieuenctid annibynnol - yn 2006, a G-Expressions ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach, wedi i weithwyr Urban Circle weld bod galw am ddawns ymhlith pobl ifanc y ddinas.

Loren Henry Working with Children and Young People COURSE IMAGEYn 2010, bu newid yn y gyfraith. Bellach roedd yn rhaid bod un o uwch staff unrhyw elusen fod wedi ei addysgu at lefel gradd. Loren gafodd ei dewis i gyflawni hyn.  Aeth yn ei blaen i gwblhau gradd BA (Anrh) Gwaith Ieuenctid a Chymunedol yn PDC yn 2011, ac yna aeth gam ymhellach drwy gwblhau gradd Feistr mewn Gweithio gyda Phlant a Phobl Ifanc.

Bu’r berthynas yn un ffrwythlon i Loren, y Brifysgol a'r elusennau, ar ôl dod i gytundeb i leoli Urban Circle a G-Expressions ar Gampws Casnewydd PDC o ddiwedd 2017.

Gwnaeth y cydweithio hwn argraff fawr ar yr arolygwyr. Fe dynnon nhw sylw at y manteision y mae'r bartneriaeth yn eu cynnig i'r elusennau, eu staff, y bobl ifanc y mae'n eu helpu, a myfyrwyr Gwaith Ieuenctid PDC.

“Mae’r prosiect hwn yn enghraifft ragorol o weithio mewn partneriaeth yn y gymuned, ac o egwyddor addysgu a meithrin arweinwyr cymunedol sy’n arwain trwy esiampl, ac yn eu tro, yn addysgu’r gymuned o’u cwmpas," dywed yr adroddiad.

"Fel hyn, mae ymarferwyr creadigol yn parhau i ysgogi newid a gwelliant ar gyfer pobl ifanc"

Dywed hefyd: "Mae'r prosiect yn datblygu doniau pobl ifanc, yn ennyn cariad at ddysgu, ac yn rhoi sgiliau a chymwysterau iddynt ar gyfer cyflogaeth.  Mae hefyd yn ehangu gorwelion pobl ifanc drwy roi mynediad iddynt at gyfleusterau a sefydliadau addysg uwch na fyddent byth yn eu profi fel arfer." 

Tynnwyd sylw hefyd at y manteision i'r rhai sy'n astudio yn PDC.

"Mae'r prosiect hefyd yn galluogi myfyrwyr ar raddau a chyrsiau MA gwaith ieuenctid a chymunedol i ddefnyddio'r prosiect fel lleoliad gwaith ac mae staff AU a chyn-fyfyrwyr cymwysedig yn aml yn gweithio fel goruchwylwyr i'r hyfforddeion."

Mae Loren yn cytuno â chanfyddiadau’r adroddiad, ac yn canu clodydd PDC a'r gefnogaeth mae'r Brifysgol a'i staff wedi'i chynnig iddi hi a'i chydweithwyr yn yr elusennau.

"Gan fy mod yn gyn-fyfyrwraig a bellach yn gweithio ar y campws, rwy'n cael cymorth mewn llawer o wahanol ffyrdd," meddai. "Mae'r staff oedd arfer fy addysgu yn dal yno i fi ar lefel emosiynol, fel ffrindiau a chydweithwyr, ac maen nhw'n rhoi cyngor gwych i fi.

"Mae bod ar gampws PDC yn golygu bod gyda ni fynediad at staff Ieuenctid a Chymunedol PDC, a gallwn gael cyngor lefel uchel gan arbenigwyr, yn dawel ein meddwl bod y cyngor yn gywir."

Mae bod ar y campws hefyd o fudd enfawr i'r bobl ifanc sy'n mynychu’r sesiynau sy’n cael eu trefnu gan yr elusen.

"Mae bod yn yr adeilad hwn (Campws Casnewydd PDC) wir yn codi eu dyheadau.  Mae'r ffaith y gall rhai ohonynt hyd yn oed fynd i mewn i adeilad fel hyn yn brofiad ynddo'i hun," meddai Loren.

"Pan oeddwn i'n iau doeddwn i ddim yn meddwl bod lle i rywun fel fi mewn Prifysgol, ond roeddwn i'n anghywir am hynny. Mae’r un meddylfryd ar waith gyda rhai o'r bobl ifanc hyn.

"Efallai bod rhai ohonyn nhw heb feddwl mynd ymhellach na’r ysgol uwchradd o ran eu haddysg, am eu bod nhw’n wynebu trafferthion, ond mae'r ffaith eu bod mewn amgylchedd dysgu fel hyn, ac yn gweld pobl eraill yn dysgu, wel mae hynny ar ei ben ei hun yn cael effaith gadarnhaol ar ein pobl ifanc. 

"Ac maen nhw'n teimlo bod croeso iddyn nhw, ac yn teimlo eu bod yn perthyn, ac yn gallu cymysgu â phobl na fydden nhw gynt wedi breuddwydio ymgysylltu â nhw – fel darlithwyr, er enghraifft. Maen nhw’n dod i gysylltiad â phobl nad ydyn nhw erioed wedi cymysgu â nhw o’r blaen, ac mae hynny'n cael cymaint o ddylanwad arnyn nhw."

Dywedodd Arweinydd y Cwrs Mick Conroy: "I fi, mae'r bartneriaeth gyda Urban Circle a G-Expressions yn dangos y gwerthoedd a'r egwyddorion proffesiynol sydd wedi'u hymgorffori yn y cyrsiau Gwaith Ieuenctid a Chymunedol yma yn PDC.

"O fewn y tîm Gwaith Ieuenctid, rydyn ni’n gwneud yn ogystal â dweud, o ran cyflawni agenda cyfiawnder cymdeithasol yn lleol ac yn genedlaethol ac annog myfyrwyr i feddwl a gweithredu mewn ffyrdd nad ydyn nhw’n camwahaniaethu nac yn gormesu.

"Mae adroddiad diweddar Estyn ar Hyfforddiant Gwaith Ieuenctid yng Nghymru hefyd yn dangos yr effaith y mae Cwrs Gwaith Ieuenctid PDC yn ei chael mewn nifer o ddarpariaethau eraill, ac yn tynnu sylw at arfer da yn ein gwaith asesu a lleoli proffesiynol."

 

I gael rhagor o fanylion am y partneriaethau a’r meysydd arfer da eraill a nodwyd yn adroddiad Estyn cysylltwch ag Arweinydd y Cwrs Mick.Conroy@southwales.ac.uk

#community #alumni