Yr Athro Julie Lydon OBE, Is-Ganghellor CCC, yn cyhoeddi ymddeoliad

Professor Julie Lydon retirement. November 2020

Yr Athro Julie Lydon OBE


Mae’r Athro Julie Lydon OBE, Is-Ganghellor a Phrif Swyddog Gweithredol Prifysgol Cymru, wedi cyhoeddi ei bwriad i ymddeol ar 30 Medi 2021.

Bydd yn camu i lawr o'r swydd yr hydref nesaf, ac ar yr adeg honno bydd wedi gwasanaethu'r Brifysgol am 15 mlynedd, gan ymuno yn 2006 fel Dirprwy Is-Ganghellor ym Mhrifysgol Morgannwg cyn dod yn Is-Ganghellor yn 2010. Yn 2013 arweiniodd lwyddiannus uno i ffurfio Prifysgol Cymru a grŵp ehangach, sy'n cynnwys Y Coleg, Merthyr Tudful a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Dros ei deiliadaeth mae'r Athro Lydon wedi dangos arweinyddiaeth academaidd gref, dylunio cwricwlwm arloesol, angerdd dros ehangu mynediad, a meithrin partneriaethau â diwydiant.

Yn cefnogi'r sector Addysg Uwch ehangach, mae'r Athro Lydon yn Gadeirydd Prifysgolion Cymru, Is-lywydd Prifysgolion y DU (UUK), ac mae'n aelod o fwrdd UUK, Cynghrair y Brifysgol, Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch, a'r Cyngor Cenedlaethol ar gyfer Prifysgolion a Busnesau.

Mae Julie hefyd wedi hyrwyddo datblygiad busnes ac economaidd yn ddiflino yn y rhanbarth, gan gynnwys fel aelod o gyngor CBI Cymru ac aelod o fwrdd Rhwydwaith Economaidd Casnewydd.

'Braint Absoliwt'

Mewn datganiad i staff, dywedodd yr Athro Lydon: “Mae wedi bod yn fraint llwyr bod wrth y llyw i dîm mor wych o gydweithwyr ac rwy’n hynod falch fy mod wedi arwain prifysgol mor anhygoel dros y 10 mlynedd diwethaf.

“Fel cymuned ddysgu rydym wedi cyflawni cymaint trwy ein hymchwil ac arloesi yn y byd go iawn, ein cwricwlwm a arweinir gan ddiwydiant, ac, yn bwysicaf oll, rydym wedi helpu i drawsnewid bywydau ein myfyrwyr.”

Ychwanegodd y byddai'n defnyddio'r naw mis nesaf i weld trwy ddatblygiadau sy'n allweddol i lwyddiant a chynaliadwyedd yn y dyfodol, gan ddweud: “Byddaf yn gwneud popeth posibl i sicrhau bod gan fy olynydd y sylfaen gryfaf bosibl i'n gyrru ymlaen, gan weithio ochr yn ochr â'r uwch reolwyr. tîm a Bwrdd y Llywodraethwyr. ”

'Arweinyddiaeth effeithiol'

Dywedodd Louise Evans, Cadeirydd Bwrdd Llywodraethwyr USW: “Mae Julie wedi gwneud cyfraniad rhyfeddol, nid yn unig i’n Prifysgol dros nifer o flynyddoedd, ond i’r sector addysg uwch ehangach. Fel yr Is-Ganghellor benywaidd cyntaf yng Nghymru, mae ei hymrwymiad a’i hangerdd am gynhwysiant a chydraddoldeb wedi bod yn wirioneddol ysbrydoledig.

“Mae arweinyddiaeth effeithiol Julie ym Mhrifysgol Cymru wedi golygu ein bod wedi gallu newid bywydau er gwell, trwy ein haddysgu, ein partneriaethau diwydiant, ac ymchwil. Mae hi wedi bod, ac yn parhau i fod, yn esiampl o gyflawniad trwy addysg. ”

Bydd Bwrdd Prifysgol Cymru nawr yn dechrau chwilio am Is-Ganghellor newydd i gymryd drosodd arweinyddiaeth y Brifysgol ac yn bwriadu gwneud apwyntiad erbyn dechrau haf 2021.

#community #alumni