Rhwydwaith75 yn dathlu 20 mlynedd

Network75 20 years Welsh

Mae Rhwydwaith75, rhaglen radd gwaith ac astudio ar y cyd PDC, yn dathlu 20 mlynedd o helpu myfyrwyr i weithio, ennill cyflog a dysgu.

Sefydlwyd y cynllun yn 2000 gan Steve Thomas a Steve Lloyd, oedd yn ddarlithwyr Peirianneg yn y Brifysgol. Nod cychwynnol Rhwydwaith75 oedd annog mwy o fyfyrwyr i astudio Peirianneg Fecanyddol, gyda tharged o 15 o fyfyrwyr bob blwyddyn am bum mlynedd – felly rhwydwaith o 75 o beirianwyr.

Gall hyfforddeion Rhwydwaith75 gymhwyso eu gwybodaeth academaidd at waith yn y byd go iawn gyda chwmni sy’n eu lletya, gan ennill y sgiliau, y profiad a'r cymwysterau angenrheidiol y mae diwydiant yn chwilio amdanynt yn daer.  Ers 2005, mae'r cynllun wedi tyfu i gynnig 12 gradd yn y Gyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth ac Ysgol Fusnes De Cymru. Mae bron 170 o fyfyrwyr wedi cofrestru ar y cynllun ar hyn o bryd, gyda 70 o gwmnïau ledled De Cymru hefyd yn rhan ohono. Mae llawer o'i raddedigion bellach yn mentora'r genhedlaeth nesaf o fyfyrwyr Rhwydwaith75. 

Er nad yw Dosbarth 2020, yn anffodus, wedi gallu mynychu eu seremonïau Graddio yn ôl y bwriad, llwyddwyd i gynnal cyfradd cyflogadwyedd Rhwydwaith75 o 100%, sydd o ystyried yr amgylchiadau yn gwbl eithriadol.

Drwy gydol blwyddyn academaidd 2020-21, bydd y cynllun yn dathlu ei lwyddiannau ac yn edrych yn ôl dros yr 20 mlynedd diwethaf. Mae tudalen ddathlu bwrpasol wedi ei chreu ar Wefan Rhwydwaith75, ac mae'r cynllun yn croesawu cyfraniadau gan bawb fu’n rhan ohono ers iddo ddechrau yn 2000.

Rydyn ni wedi bod yn siarad â rhai o raddedigion diweddar Rhwydwaith75...


Sarah Liddell Network75 croppedGraddiodd Sarah Liddell o PDC mewn Cyfrifeg a Chyllid, ar ôl gweithio gyda chwmni yswiriant Atradius yng Nghaerdydd ochr yn ochr â'i hastudiaethau fel hyfforddai Archwilio.

Mae Atradius yn darparu yswiriant credyd masnach, sicrwydd a gwasanaethau casglu ledled y byd drwy bresenoldeb strategol mewn 50 o wledydd.  Mae gan Atradius fynediad at wybodaeth credyd 200 miliwn o gwmnïau ledled y byd. Mae ei gynhyrchion yswiriant credyd, bondio a chasglu yn helpu i ddiogelu cwmnïau ledled y byd rhag risgiau tâl sy'n gysylltiedig â gwerthu cynnyrch a gwasanaethau ar gredyd masnach.

Dywedodd Sarah: "Dewisais i Rwydwaith75 yn hytrach nag astudio’n llawn amser neu weithio’n llawn amser gan ei fod yn rhoi cyfle i fi ennill gradd wrth gael profiad gwaith yn fy ngyrfa ddewisol – i gyd heb fynd i ddyled - a gyda chyfle go iawn i gael gwaith ar ddiwedd y cwrs.

"Wrth weithio i Atradius rwyf wedi bod yn ymwneud â helpu i ddatblygu prosesau cyllid ar gyfer y system brynu newydd a gafodd ei rhoi ar waith yn ddiweddar. Mae wedi bod yn ddiddorol gweld y system newydd a sut mae'n effeithio ar y ffordd y mae cyfrifon sy'n daladwy yn prosesu  anfonebau yn ogystal â chreu syniadau ar gyfer gweithdrefnau newydd o fewn cyllid.  Rwyf hefyd wedi bod yn rhan o’r tîm project gwasanaeth cwsmeriaid sydd wedi bod yn ymchwilio i ffyrdd o wella gwasanaeth cwsmeriaid. Mae hyn wedi fy ngalluogi i ennill gwybodaeth am adrannau eraill a chynyddu fy hyder."


John Hopkins Network75Graddiodd John Hopkins o PDC yn 2020 gyda gradd mewn Peirianneg Fecanyddol, ar ôl cwblhau pum mlynedd o astudio yn llwyddiannus drwy gynllun Rhwydwaith75. Yn ei flwyddyn olaf, cynlluniodd John a goruchwylio'r gwaith o gynhyrchu a phrofi uned ddosbarthu balast llinell reilffordd, a fu’n bwnc iddo hefyd ar gyfer ei draethawd hir.

Tra'n astudio, noddwyd John gan gwmni GOS Tool and Engineering Services ym Mlaenafon. Cynigiodd GOS swydd i John cyn iddo raddio ac mae bellach yn gweithio fel Peiriannydd Dylunio, yn dylunio ac addasu peiriannau i'w defnyddio gan y diwydiant rheilffyrdd. 

Dywedodd: "Roedd gweithio fel peiriannydd mewn swydd go iawn tra oeddwn i'n dal yn fyfyriwr yn baratoad gwych ar gyfer fy swydd bresennol. Roedd yn teimlo bron fel bod ar brofiad gwaith pum mlynedd oedd yn talu'n dda. Prin y newidiodd fy niwrnod gwaith wrth i fi drosglwyddo o fod yn fyfyriwr Rhwydwaith75 i fod yn weithiwr llawn amser gyda GOS, sydd wedi golygu na fu unrhyw straen ynghlwm wrth ddechrau ar fy hanes cyflogaeth."

Mae bod ar y cynllun wedi talu ar ei ganfed i John, drwy iddo gael pum mlynedd o brofiad yn y diwydiant, gradd anrhydedd, a dim dyled myfyrwyr. Mae ei chwaer Grace hefyd wedi cofrestru ar gynllun Rhwydwaith75 ar ôl gweld y budd mawr mae John wedi ei gael ohono. 

I gael rhagor o wybodaeth am Network75, ewch i'r wefan.

#community #alumni