Entrepreneuriaid graddedig benywaidd yn rhannu eu hangerdd am adeiladu busnes llwyddiannus

HOW SHE DID IT

Roedd y digwyddiad rhithiol panel Rhaglen Datblygu Menywod Entrepreneuraidd ‘HOW SHE DID IT’) ar gael i fenywod yng Nghymru sy’n barod i gychwyn ar eu taith dechrau busnes.

Bu Dr Louise Bright, Cyfarwyddwr Ymchwil ac Ymgysylltu â Busnes, yn siarad â thair entrepreneur graddedig gwirfoddol PDC i glywed beth maen nhw wedi’i ddysgu ar eu taith entrepreneuraidd a pha gyngor sydd ganddynt i eraill sydd am ddilyn yn ôl eu troed. Ar y panel oedd Jessica Fletcher (BSC, Cymdeithaseg gydag Addysg 2014) Perchennog Bean & Bread, Sophie Collins (BA Anrh, Cynhyrchu Cyfryngol, 2018) Perchennog Hestia Scents a Sharon Benton (BA Anrh, Astudiaethau Cyfathrebu, 1983) Perchennog Fancy Plants.

Bu’r entrepreneuriaid yn rhannu gwybodaeth amhrisiadwy o lygad y ffynnon, cyngor ac awgrymiadau ymarferol am y modd y gwnaethant oresgyn unrhyw rwystrau o fod yn entrepreneur benywaidd o adeiladu busnes sy’n ffynnu o amgylch eu teuluoedd i addasu gweithio’n llawn amser law yn llaw â dechrau ar eu taith fusnes.

Yn ogystal â thaflu goleuni ar eu diwydiannau bu’n graddedigion yn sôn am y llanw a thrai o fod yn berchennog busnes.

Meddai Dr Louise Bright, Cyfarwyddwr Ymchwil ac Ymgysylltu â Busnes “Roedd mor ysbrydoledig clywed gan fenywod a gychwynnodd ar eu taith yn PDC ac sydd wedi mynd ymlaen i sefydlu busnesau penigamp. Gwnaethant rannu eu straeon – y da a’r drwg a’u cynlluniau i dyfu. Alla’ i ddim disgwyl cael gwybod beth maen nhw am wneud nesaf!”

Meddai Sophie Collins, Perchennog Hestia Scents “Roedd yn anhygoel treulio’r noson yn gwrando ar straeon ysbrydoledig y siaradwyr gwadd eraill ac rwyf mor ddiolchgar fy mod i wedi cael y cyfle i siarad am fy mhrofiad i fel entrepreneur ac i ateb cwestiynau gan y rhai oedd yn bresennol. Gobeithio ei bod wedi mwynhau’n fawr ac wedi dysgu llawer, fe wnes i yn sicr!”

Y thema a’r cyngor cyffredin drwy gydol y noson oedd bod yn ffyddlon i chi’ch hunan, sicrhau fod gennych angerdd tuag at eich busnes ac yn y bôn i gredu yno’ch chi’ch hun bob amser.

Os ydych yn entrepreneur graddedig sy’n fodlon rhoi rhywbeth yn ôl i’r Brifysgol drwy wirfoddoli cyfleoedd fel hyn, cofrestrwch yn Wirfoddolwr Alumni heddiw!

#community #alumni #Volunteering