Fel rhan o fis Pride gwnaethom gyfarfod ag Adam, gweithredwr ar ran LHDTC+ ac Is-gadeirydd gŵyl Pride gyntaf Casnewydd, Pride in the Port.  

PAM FOD PRIDE YN BWYSIG O HYD?

 Cafodd Pride ei eni pan wnaeth grŵp o weithredwyr sefyll o blaid y gymuned LHDTC+ - mae’n rhan o’n hanes ac yn rhan o’n treftadaeth. 

Mae gennym ornest a brwydr enfawr ar ein dwylo o hyd, nid yn unig yng Nghymru a’r DU ond hefyd mewn undod gyda gwledydd eraill ledled y byd ble mae bod yn hoyw yn anghyfreithiol, weithiau yn ennyn dedfryd o farwolaeth. Felly nes bydd pobl LHDTC+ yn cael rhyddid i fod yn nhw’u hunain heb unrhyw fath o wahaniaethu, niwed neu ragfarn, mae angen Pride o hyd.  


BETH YW EICH AWGRYMIADAU GORAU I FOD YN WELL CYNGHREIRIAD I’R GYMUNED LHDTC+?

1. Byddwch yn llais – os nad ydym ni yno i gynrychioli ein hunain, siaradwch o’n plaid ni. 

2. Cariad – am fod angen cariad ar bawb. 

3. Dathlu bywyd a llwyddiannau gyda ni – i ni gael teimlo’n rhan gydag anwyliaid a ffrindiau. 


adam
adam2

SUT FYDDWCH CHI’N DATHLU PRIDE ’22?

Eleni byddaf yn mynd i nifer o ddathliadau Pride yn ne Cymru! Rwyf hefyd yn Is-gadeirydd gŵyl Pride gyntaf Casnewydd ‘Pride in the Port’ sydd wedi bod ar frig fy rhestr ddyheadau am y 10-15 mlynedd ddiwethaf felly mae gweld hynny’n digwydd yn gwireddu breuddwyd enfawr i mi.  

Felly byddaf yn mynd i honno ym mis Medi ac yna byddaf yn mynd i Malta i barhau â’r dathlu yn syth wedyn mewn gwres o 30 gradd! Ble y caf ymlacio a mwynhau Pride a bod yn wyliwr yn hytrach na threfnydd.  


PWY SY’N EICH YSBRYDOLI?

Fy ysbrydoliaeth bennaf yn ddi-os fyddai Lu Thomas sy’n gyn-gadeirydd Pride Cymru. 

Pan sefydlais a chychwynais ‘Enfys Casnewydd’ roedd hi yno bob cam o’r ffordd yn cynnig canllawiau, cyngor a chefnogaeth i mi ynghylch agweddau gweithredu pan wnes i lansio’r ymgyrch ‘Cymerwch fy Ngwaed’ ac fe fu o gymorth i mi herio llywodraethau yng Nghymru a’r DU ynglŷn â gwahardd dynion hoyw a deurywiol rhag rhoi gwaed. Roedd hi yno bob amser i roi canllawiau i mi ynghylch sut i fynd o’i chwmpas hi ac mae hi’n gwbl anhygoel ac yn wirioneddol ysbrydoledig.