Toby Cameron (BA (Anrh) Dosbarth Ffilm Ddogfen a Theledu o 2008). Wedi treulio'r 12 mlynedd diwethaf yn adeiladu ei fusnes; ar gynyrchiadau par. Wedi'i leoli ym Mae Caerdydd, mae Toby a'i dîm yn creu hysbysebion teledu, rhaglenni dogfen a chynnwys brand ar gyfer amrywiaeth eang o frandiau a busnesau. 

Gwahoddodd Toby yn garedig ni i'w swyddfeydd arddulliol lle buom yn siarad ag ef am fywyd fel entrepreneur a'r hyn sy'n gwneud cynhyrchiad gwych. 


HEI TOBY! DYWEDWCH WRTHYM AM AR GYNYRCHIADAU PAR.

Dechreuais i On Par yn eithaf buan ar ôl y Brifysgol, doeddwn i ddim yn teimlo bod gen i'r set sgiliau i weithio i rywun arall ac roeddwn i eisiau parhau i wneud ffilmiau. Felly ro'n i'n ffodus iawn i allu prynu camera ac offer arall a jyst dechrau gwneud pethau, wedyn y math o gwmni o esblygu o hynny.

12 mlynedd yn ddiweddarach a dydyn ni ddim mewn gwirionedd wedi dod yn gwmni enfawr, rydyn ni'n eithaf bach ond rydyn ni'n hoffi bod yn gwmni bach wrth i ni i gyd gymryd rhan a gwneud pethau gwahanol. Rydyn ni wedi mynd o wneud promos byr ar gyfer gigs i wneud hysbysebion teledu, sydd wedi cymryd amser hir ond mae wedi bod yn broses ddysgu wych iawn a fyddwn i ddim yn ei newid i'r byd.


BETH MAE BOD YN ENTREPRENEUR YN EI OLYGU I CHI?

Mae'n golygu bod yn rheoli'r hyn rydych chi o ddydd i ddydd a dewis a dewis pwy rydych chi'n gweithio i gleient yn ddoeth. Mae hefyd yn golygu mod i'n gallu gweithio gyda thîm gwych, dwi yn y sefyllfa ffodus lle dwi'n gallu creu tîm anhygoel o'm cwmpas - does dim byd gwell!


Mae pobl yn dweud wrtha i'n gyson beth yw tîm gwych sydd gen i, a phan maen nhw'n mynd off a gwneud cynnwys dwi mor falch o'u gwaith anhygoel na allwn i byth ei greu ar fy mhen fy hun. Mae'n teimlo'n fwy fel busnes teuluol er nad ydyn ni'n gysylltiedig! Mae pawb yn cael eu trin fel oedolyn ac yn cael ei barchu, does dim penderfyniadau mawr yn cael eu gwneud heb fewnbwn pawb yma.


Oherwydd ar ddechrau On Par fe wnes i'r holl agweddau ar wneud ffilmiau; cyfarwyddo, golygu, sain, graddio, cynhyrchu - popeth, dwi wedi sylweddoli ei fod wedi fy helpu i ddod yn rheolwr da iawn. Nid yw'n golygu fy mod yn ei gael yn iawn drwy'r amser ac weithiau rwyf angen atgoffa o ba mor hir y bydd pethau'n ei gymryd ond mae'n golygu bod gen i ddealltwriaeth dda o fod yn rheolwr da. 

IMG_3626_headshot2jpg


Screenshot 2022-11-03 at 10.15.48 copy

BETH YDYCH CHI'N EI GARU AM FOD YN HUNANGYFLOGEDIG?

Dwi'n caru bod yn fos fy hun, dwi'n caru gweithio i fi fy hun. Dwi wrth fy modd oherwydd fy mod i'n rheoli fy ffawd fy hun, dwi'n rheoli'r gwahanol fath o brosiectau dwi'n eu gwneud a dwi hefyd yn rheoli'r oriau dwi'n eu gwneud. Dwi hefyd wrth fy modd yn gwneud stwff ac yn angerddol am adrodd straeon boed hynny'n fasnachol neu ar raddfa lai. Alla i ddim dychmygu gweithio i rywun arall erioed!

BETH YW RHAI O'R HERIAU O FOD YN HUNANGYFLOGEDIG?

Ar adegau mae bod yn entrepreneur wedi bod yn unig iawn. Yn enwedig pan ydych chi'n poeni am arian yn dod i mewn, i dalu cyflogau a biliau ac ati. Ond yn aml mae'n rhaid i chi fynd â'r garw gyda'r llyfn, mae cymaint o fanteision hefyd. 


Mae wedi bod yn anodd dros y blynyddoedd, ond dwi wedi rhoi cyfranddaliadau o'r busnes i fy nhîm i bron â rhannu'r baich ychydig o redeg busnes ar eich pen eich hun. Nid o reidrwydd straen ariannol ond yn fwy felly gallwn ni i gyd drafod y busnes yn fanwl gyda'n gilydd a gwneud penderfyniadau pwysig o ffrynt unedig. 


Gall bod yn hunangyflogedig fod yn unig ac effaith ar eich iechyd meddwl ond mae adeiladu'r tîm cywir o gwmpas i allu eich cefnogi a gweithio gyda chi wir yn helpu.

BETH SY'N GWNEUD PROSIECT GWYCH I CHI?

I ni, mae prosiect gwych yn rhywbeth a fydd, gobeithio, yn gwneud gwahaniaeth lle gallwn ddefnyddio cymaint o'n sgiliau adrodd stori â phosibl a bydd yn edrych ac yn swnio'n wych. 


Pan ddechreuon ni 12 mlynedd yn ôl, roedd gennym weledigaeth i greu ffilmiau oedd yn edrych ac yn swnio'n wych ond hefyd yn gwneud gwahaniaeth ac yn cael stori wych. Mae'n ymddangos yn wallgof nawr bod hyd yn oed 12 mlynedd ar hynny mae ein hethos yn aros yr un fath ac yn rhywbeth yr ydym bob amser yn ymdrechu iddo. 


tobystudio
1