Mae Llysoedd Chelsea graddedig wedi treulio cyfanswm o 7 mlynedd o 2014-2021 yn PDC yn cwblhau ei BSc(Anrh) mewn Seicoleg gyda Throseddeg cyn symud ymlaen i gwblhau ei PhD. Ers dechrau ei PhD yn 2017 mae Chelsea wedi bod yn rhan werthfawr o gymuned cyn-fyfyrwyr PDC gan roi ei hamser yn ôl i gyflwyno sgyrsiau i fyfyrwyr ôl-raddedig pryd bynnag y gall.  

SUT BETH YW BYWYD ERS GORFFEN EICH CWRS?

Parhaais i fyw yn Ne Cymru ar ôl graddio ac rwyf bellach yn gweithio fel Seicolegydd Cynorthwyol ar gyfer BIPBC. Ers cwblhau fy PhD, rwyf wedi gwneud cais ac wedi llwyddo i sicrhau lle ar y Ddoethuriaeth ar gyfer Seicoleg Glinigol y byddaf yn ei ddechrau ym mis Hydref 2022. Rwy'n gyffrous i ymgymryd â chymhwyster ôl-raddedig ychwanegol; Rwy'n edrych ymlaen yn arbennig at weithio'n therapiwtig gydag amrywiaeth o boblogaethau clinigol gan fod fy mhrofiad presennol wedi bod yn bennaf gydag oedolion o oedran gweithio.

Beth yw manteision gwirfoddoli i chi'n bersonol?

Rwyf wedi mwynhau cyflwyno sgyrsiau i fyfyrwyr ôl-raddedig at amrywiaeth o ddibenion: cefnogi sefydlu myfyrwyr, trafod/lledaenu fy ymchwil, siarad yn fras am ddulliau ymchwil/ymchwil, i gyflwyno sesiynau ar sut i gyflwyno ymchwil drwy boster, yn ogystal â thrafod gyrfaoedd posibl.   

Rwy'n mwynhau cwrdd â phobl newydd, rhannu pa wybodaeth/profiad sydd gennyf, a chael trafodaethau am sut y gall ymchwil wella cymaint o agweddau ar fywyd. Rwyf wedi cael gwirfoddoli fel aelod o gyn-fyfyrwyr yn rhoi boddhad mawr ac rwy'n mwynhau'n fawr fy ymwneud parhaus â PDC. Byddwn yn bendant yn argymell aelodau eraill o gyn-fyfyrwyr i gymryd rhan a gwirfoddoli gyda PDC os ydynt yn ystyried hyn.


Chelsea_courts