Ein heffaith economaidd

Ein Heffaith Economaidd


Ym mis Gorffennaf 2016 dangosodd adroddiad arbenigol annibynnol gan Biggar Economics ar gyfer y Brifysgol fod y Brifysgol wedi cyfrannu mwy nag £1.2 biliwn i economi’r DU yn ystod y flwyddyn (2014/15).

Ar gyfer pob £1 a gynhyrchwyd o ganlyniad i weithrediadau uniongyrchol yn y 12 mis hyd at fis Medi 2015, bu i economi’r DU elwa ar fwy nag £8. Ar gyfer pob £1 a dderbyniodd Grŵp Prifysgol De Cymru mewn cyllid, daeth yr elw ariannol cyfatebol i fwy na £6.

Mae’r adroddiad yn edrych ar yr effaith economaidd a gaiff Grŵp Prifysgol De Cymru – gan gynnwys is-gwmnïau’r Brifysgol, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, a Choleg Merthyr Tudful – ar economi Dinas-ranbarth Caerdydd, Cymru a’r DU yn ei chyfanrwydd.

Dengys y canfyddiadau allweddol hefyd fod:

 • Pob person a gyflogir yn uniongyrchol gan Grŵp Prifysgol De Cymru yn cefnogi 3.5 yn fwy o swyddi yn y DU.
 • Gall myfyrwyr sy’n graddio o Brifysgol De Cymru ddisgwyl ennill cyd-gyfanswm o tua £627m yn fwy yn ystod eu hoes nag y byddent pe na baent wedi dilyn cwrs gradd, sef premiwm graddedig o £104,606.
 • Mae 64% o fyfyrwyr Prifysgol De Cymru yn aros yn Ninas-ranbarth Caerdydd ar ôl iddynt raddio, felly caiff y Brifysgol effaith leol fwy na sefydliadau lle y mae cyfran uwch o raddedigion yn gadael yr ardal.
 • Cynhyrchodd myfyrwyr Grŵp Prifysgol De Cymru sydd mewn gwaith rhan-amser Werth Ychwanegol Gros (GYG) o £81.9m ar gyfer Rhanbarth Caerdydd a 3,070 o swyddi.
 • Cynhyrchodd pobl sy’n ymweld â myfyrwyr a staff neu’n mynychu cynadleddau, digwyddiadau, perfformiadau a diwrnodau agored, GYG o £5m ar gyfer Rhanbarth Caerdydd, gan gefnogi 275 o swyddi.
 • Cynhaliwyd gwerth 79,000 o ddiwrnodau o hyfforddiant DPP ar gyfer dysgwyr yn Ne Cymru yn 2014/15, gan wneud y Brifysgol yn un o 10 sefydliad Addysg Uwch mwyaf y DU o ran maint y ddarpariaeth.
 • Daw 29% o fyfyrwyr Prifysgol De Cymru o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru, sy’n uwch nag unrhyw brifysgol arall yng Nghymru.
 • Yn 2014/15 cynhyrchodd Prifysgol De Cymru GYG o £1.2 biliwn gan gefnogi 14,120 o swyddi ledled y DU.
 • Daeth cyfanswm effaith weithredol y Grŵp i GYG o £257.50m a 6,433 o swyddi ledled y DU.
 • Drwy eu gwariant, gwaith rhan-amser a gwirfoddoli, cefnogodd myfyrwyr Prifysgol De Cymru GYG o £281m a mwy na 6,400 o swyddi yn y DU.
 • Daeth ein gwaith gyda myfyrwyr rhyngwladol â £22.2m yn uniongyrchol i economi’r DU.