Cynllun Cynigion Di-amod PDC 2019

Cynllun Cynigion Diamod PDC 2019

Mae cynllun cynigion diamod PDC 2019 yn berthnasol i fyfyrwyr lle mae eu cais UCAS, cyflawniad academaidd a’u canlyniadau disgwyliedig yn dangos bod gyda nhw'r gallu i lwyddo ar eu cwrs dewisol. Bydd yr ymgeiswyr hyn yn cael cynnig diamod ar gyfer lle ar y cwrs.

 

Cyrsiau Cymwys

Byddwn ni’n ystyried myfyrwyr sydd wedi cyflwyno cais drwy UCAS i astudio gradd israddedig llawn amser, sy’n dechrau ym mis Medi 2019, ac sydd wedi’i leoli ar un o brif gampysau’r Brifysgol. Nid yw’r cyrsiau canlynol wedi’u cynnwys ar y cynllun: 

·         Ceiropracteg

·         Nyrsio – pob adran

·         Bydwreigiaeth

·         Y Gwyddorau Meddygol

·         Gwaith Cymdeithasol

Os ydy’r cwrs rwyt ti wedi gwneud cais amdano yn mynnu cyfweliad, bydd dal rhaid i ti fynd i’r cyfweliad cyn i ni ystyried gwneud cynnig.


Gofynion Academaidd

Rhaid i dy farciau disgwyliedig gyrraedd o leiaf 112 pwynt (sy’n gyfwerth â graddau BBC) Lefel A neu gyfwerth, wedi’u rhannu rhwng tri chymhwyster ar y mwyaf.

Bydd y cymwysterau Lefel 3 canlynol yn cael eu hystyried wrth wneud cynigion diamod: Lefel A, BTEC, Bagloriaeth Cymru, Access, Cambridge Technical, International Baccalaureate, Scottish Highers, AQA, CACHE, City & Guilds, Astudiaethau Sylfaen Celf a Dylunio, NCFE, OCR, Pearson, Rock School, Irish Leaving Certificate, UAL, VTCT, WJEC Diploma & Certificate.

 

Byddwn ni’n ystyried canlyniadau yr arholiadau rwyt ti eisoes wedi’u sefyll, yn ogystal â chanlyniadau disgwyliedig y pynciau rwyt ti’n eu hastudio ar hyn o bryd. Dydy canlyniadau TGAU ddim yn rhan o’r cynllun hwn, oni bai eich bod wedi gwneud cais am gwrs sy’n mynnu lefel TGAU statudol.

Er mwyn i’r Brifysgol dy ystyried o dan y cynllun hwn, rhaid cynnwys canlyniadau disgwyliedig ar dy gais UCAS.

 

Ydy hyn yn golygu y gallaf roi’r gorau i astudio?

Dim o gwbl. Mae cynnig diamod yn cymryd i ystyriaeth dy broffil academaidd. Dylai hyn fod yn rhywbeth yr hoffet thi ei ddiogelu a gwella. Bydd y graddau rwyt ti’n eu cyrraedd yn aros gyda ti am weddill dy fywyd, gan gynnwys ar dy CV a cheisiadau swyddi. Bydd dy astudiaethau presennol yn gosod sylfaen ar gyfer y brifysgol ac yn gwella dy wybodaeth a sgiliau astudio, gan dy wneud di’n fwy tebygol o lwyddo yn y dyfodol.

Beth os nad ydw i’n cyflawni fy ngraddau disgwyliedig?

Paid â phoeni os ydy hyn yn digwydd. Ni fydd dy gynnig am le yn cael ei effeithio. Os wyt ti’n derbyn Prifysgol De Cymru fel dy ddewis cyntaf, byddwn ni’n anfon gwybodaeth ynglŷn ag ymrestru ac anwytho atat ti yn ystod yr haf.

 

Ymgeiswyr Yr Undeb Ewropeaidd

Bydd aelodau o’r Undeb Ewropeaidd yn cael eu hystyried yn unigol ar yr amod bod ganddyn nhw raddau disgwyliedig sy’n gyfwerth â chymwysterau y DU. Am ragor o wybodaeth, anfona e-bost at: international.admissions@southwales.ac.uk

 

Ymgeiswyr Rhyngwladol

Nid yw’r Cynllun Cynigion Diamod ar gael i ymgeiswyr rhyngwladol.

 

Llety

Caiff ceisiadau ar gyfer Neuaddau Preswyl y Brifysgol eu trin yn gyfartal . Does dim proses amgen ar gyfer ymgeiswyr sydd â chynnig di-amod.

 

Athro neu gynghorydd?

Ydych chi’n athro neu gynghorydd sydd â chwestiynau ychwanegol ynglŷn â’r Cynllun Cynigion Diamod? Cysylltwch â’n  Tîm Cyswllt Ysgolion a  Cholegau.