Mae'r tîm Recriwtio Myfyrwyr yn gweithio gyda dros 2,000 o athrawon a chynghorwyr yn ystod y flwyddyn i gynnig gwasanaethau a digwyddiadau sy'n sicrhau bod gennyn nhw'r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch addysg uwch. Rydym yn eu cefnogi gyda'u swyddogaethau addysgu a chynghori.

Am fwy o wybodaeth ar sesiynau a gweithgareddau datblygu proffesiynol, gweler y wybodaeth isod. Noder, bod ein sesiynau datblygu proffesiynol wedi cael eu haddasu i fod ar-lein. Mae modd eu darparu ar adeg sy'n gyfleus i chi.

Os oes gennych syniad ar gyfer gweithgaredd penodol, neu fe hoffech gymorth gyda llunio eich rhaglen pontio i addysg uwch, neu hoffech dderbyn diweddariadau gennym, anfonwch ebost at y Tîm Recriwtio Myfyrwyr.

Dyddiad: Ar gais

Lleoliad: eich ysgol/coleg

P’un ai bod gennych chweched dosbarth mawr neu fach, mae llunio geirda cadarnhaol sy’n dwyn perswâd ar gyfer pob myfyriwr yn gallu bod yn heriol. 

Bydd ein tîm yn rhoi digonedd o enghreifftiau a chynghorion, er mwyn paratoi athrawon a chynghorwyr r ar gyfer yr her hon!

>> Trefnu gweithdy 

Dyddiad: Ar gais

Lleoliad: eich ysgol/coleg

Dyma agwedd ar y broses ymgeisio sy’n cael ei enwi’n gyson fel y rhan anoddach - sut gall cynadleddwyr wneud y broses o lunio datganiad personol da yn haws i’w myfyrwyr (heb orfod ei ysgrifennu drostynt!)?

Llawn cynghorion defnyddiol ac engreifftiau go iawn! 

>> Trefnu gweithdy

Dyddiad: ar gais

Lleoliad: eich ysgol/coleg

Yn ystod y sesiwn hon, bydd ein tîm o arbenigwyr yn trafod y math a chyfanswm y cymorth ariannol y gall eich myfyrwyr ei dderbyn.

 Bydd pryderon mwyaf cyffredin myfyrwyr yn cael eu trafod a bydd cyfle i chi ofyn cwestiynau am gyllid myfyrwyr.

>> Trefnu gweithdy

Dyddiad: ar y gweill

Lleoliad: Campws Pontypridd  - Glyntaff

Bydd y digwyddiad datblygu proffesiynol parhaus hwn i athrawon a chynghorwyr yn rhoi cipolwg i mewn i gyrsiau Heddlua Prifysgol De Cymru. Byddwch chi hefyd cael y wybodaeth ddiweddaraf ar y gofynion mynediad newydd ar gyfer swyddogion heddlu yng Nghymru a Lloegr o 2020. Bydd gennych gyfle i weld ein cyfleusterau arbennig - rydyn ni'n un o'r ychydig brifysgolion yn y byd sydd â Chanolfan Hydra, a gaiff ei defnyddio i hyfforddi swyddogion heddlu ar bob lefel. Mae hyn yn golygu bod ein myfyrwyr yn defnyddio yr un system ag y mae'r heddlu yn ei defnyddio i hyfforddi ei staff.

Mae'r Ganolfan Hydra yn helpu myfyrwyr i ymarfer delio â sefyllfaoedd trosedd realistig er mwyn datblygu eu sgiliau cyfweld mewn digwyddiadau difrifol. Mae'r ganolfan efelychiadol yn galluogi myfyrwyr i brofi achosion mewn amgylchedd dysgu diogel, lle mae modd ymarfer eu gallu i wneud penderfyniadau, gweithredu a gweld yr effeithiau.

Mae hefyd gyda ni Tŷ Troseddau ar y campws lle mae modd ymarfer technegau ymchwilio safleoedd troseddau, yn ogystal â chyfleusterau fforensig ar gyfer dadansoddi tystiolaeth fforensig. 

>> Mynegi eich diddordeb