Yn 2021, lansiwyd ein Gwobrau Athrawon a Chynghorwyr cyntaf, ar y cyd â First Campus.

Cafodd y gwobrau eu cyflwyno i athrawon a chynghorwyr o ysgolion uwchradd a cholegau ar hyd y DU sydd wedi dangos rhagoriaeth yn ystod y flwyddyn academaidd 2020/21, mewn 4 categori. Mae pob enillydd wedi derbyn £500 tuag at gyfleoedd Datblygiad Proffesiynol ac/neu fentrau lles staff yn eu hysgol/coleg.

Cafwyd ymateb gwych i'r gwobrau, gyda 64 o enwebiadau ar draws y 4 categori, gan ysgolion a cholegau ar hyd y DU. Ar Ddydd Gwener 9 Gorffennaf, cynhaliwyd Seremoni Wobrwyo Rithiol a chyhoeddwyr yr enillwyr. Gallwch weld manylion yr enillwyr a'r rhai wnaeth gyrraedd ein rhestr fer ym mhob categori isod, a hefyd gwylio recordiad o'r Seremoni.

Lisa Jones, Pennaeth Blwyddyn 7 yn Ysgol Bryn Alyn (Enillydd)

Joanna Davies, Athrawes Mathemateg yn Ysgol Bryn Alyn

Katy Thomas, Tiwtor Astudiaethau Crefyddol yng Ngholeg Merthyr Tudful

Scott Jones, Tiwtor Technoleg Cerdd yng Ngholeg y Cymoedd

Richard Grabham, Tiwtor Bugeiliol / Athro yng Ngholeg Catholig Dewi Sant a Cardiff West Community High School (Enillydd)

Carolyn Scott, Tiwtor Cemeg yng Ngholeg Merthyr Tudful

Lisa Reynolds, Cydlynydd Cwrs Diploma Estynedig BTEC Lefel 3 Chwaraeon yng Ngholeg y Cymoedd

Shôn Prebble, Cydlynydd Dysgu Ar-lein ac Athro Gwyddoniaeth a Thechnoleg yn Ysgol Bryn Alyn (Enillydd)

Sarah Hennessey, Pennaeth y Dyniaethau yn Ysgol Bryn Alyn

Julian Dinsdale, Tiwtor Mynediad i Ofal Iechyd yng Ngholeg Merthyr Tudful

Carolyn Scott, Tiwtor Cemeg yng Ngholeg Merthyr Tudful

James Jones, Cydlynydd Fframwaith Cymwyseddau Digidol yn Ysgol Gymunedol Aberdâr (Enillydd)

Alice Parry, Arweinydd Tîm Athroniaeth, Crefydd a Moeseg yng Ngholeg Cymunedol y Dderwen

Erica Dow, Tiwtor Saesneg yng Ngholeg Merthyr Tudful

Scott Jones, Tiwtor Technoleg Cerdd yng Ngholeg y Cymoedd

Julian Dinsdale, Tiwtor Mynediad i Ofal Iechyd yng Ngholeg Merthyr Tudful

Ian Presgrave, Darlithydd Arlwyo a Lletygarwch yng Ngholeg y Cymoedd

Dyfyniadau gan Ein henillwyr

Lisa Jones.jpg

“Pan gyflawnais fy TAR, doedd dim hyfforddiant ar sut i ymdopi yn ystod Pandemig Byd-eang ac fel pawb arall yn y proffesiwn, newidiodd fy swydd ym mis Mawrth 2020. Fel ysgol, rwy’n teimlo ein bod wedi ymateb yn rhagweithiol i'r her o ddysgu o gartref - ac fel Tîm Bugeiliol, ein nod oedd sicrhau bod ein disgyblion yn gwybod ein bod ni dal yno ar eu cyfer, er nad oedden nhw’n ein gweld ni’n ddyddiol. Roedd cael enwebiad ar gyfer y wobr hon gan rieni yn gwneud i mi deimlo’n hynod falch, roedd eu geiriau’n atgyfnerthu pam fy mod yn gwneud y swydd hon bob dydd ac mae ennill y wobr yn sicr yn un o uchafbwyntiau gyrfa ugain mlynedd.”

James Jones.png

''Roeddwn i more hapus i gael fy enwebu ar gyfer y wobr hon ac wrth fy modd i ennill. Roedd clywed y sylwadau amdanaf gan y myfyrwyr blwyddyn 10 a enwebodd fi, yn fy atgoffa pam y penderfynais ddod yn athro. Mae wedi bod yn flwyddyn anodd i bawb, mae addasu i ddysgu cyfunol a phellter cymdeithasol wedi bod yn frwydr i nifer ac mae helpu hyd yn oed un person gyda’u lles meddyliol yn werth chweil.”

Richard Grabham.jpg

"Mae bywyd yn llawn ansicrwydd, a ni allwn fod yn sicr o'n dyfodol. Rwy'n yn cofio fy mam yn dweud wrthyf fod fy athro ysgol gynradd yn meddwl na fyddwn i'n cael gyrfa ac nac oeddwn i'n ddeallus. Glynodd y geiriau hyn am weddill fy oes.

Drwy gydol fy mywyd rwyf wedi eisiau profi'r athro hwnnw'n anghywir. Mae hyn wedi rhoi’r awydd i mi ddangos bod fy myfyrwyr blwyddyn 13 yn gallu cyflawni'r dyfodol y maent yn eu haeddu er gwaethaf eu cefndiroedd. Dros y 3 blynedd diwethaf rwyf wedi cael yr her o sicrhau bod holl fyfyrwyr blwyddyn 13 Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd yn cyflawni eu huchelgeisiau ac yn symud i addysg uwch. Rwyf wedi gweithio ar gefnogi pob myfyriwr gyda’u ceisiadau UCAS a sicrhau ein bod wedi ymgysylltu â llawer o brifysgolion. Mae'r holl fyfyrwyr wedi sicrhaul lleoedd prifysgol.

Mae derbyn y wobr am gefnogi dilyniant i addysg uwch yn golygu fy mod wedi cyflawni fy nod o sicrhau bod myfyrwyr yn gwerthfawrogi'r byd addysg beth bynnag fo'u cefndir."

Gwyliwch y seremoni rithiol isod:

Rydym wedi ein syfrdanu gan ymrwymiad, dyfalbarhad, angerdd a gwytnwch athrawon a chynghorwyr trwy gydol y cyfnod hwn. Rydych chi wedi dal ati a chadw'r dysgu i fynd i'ch myfyrwyr o dan yr amodau mwyaf heriol. Sêra Evans, Pennaeth Recriwtio Myfyrwyr y DU