Bodau dynol a phrimatiaid eraill

Archwiliwch amrywiaeth y primatiaid gyda phrimatolegydd yn y maes. Byddwch yn gweld llwyth o luniau o epaod, mwncïod a phrosimiaid hardd ac yn dysgu pa nodweddion y mae'r grwpiau hyn yn eu rhannu. Byddwn wedyn yn siarad am sut mae pobl yn ffitio i mewn i'r grŵp hwn o anifeiliaid, a'r hyn sy'n ein gwneud ni’n unigryw.

Trefnu sesiwn

mailto:[email protected]

 

---------------------------------------------------

Microbau gwych 

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn gwybod bod micro organebau yn achosi clefydau cas, ond beth am yr holl bethau da maen nhw’n eu gwneud i ni?  Bydd y sgwrs hon yn mynd â myfyrwyr ar daith i lawr lens microsgop i ddarganfod byd rhyfeddol micro organebau - yn frith o fywyd ac yn llawn amrywiaeth syfrdanol a hardd.  Byddwch yn dysgu am rai o'r da, y drwg a’r rhyfedd yn y byd anweledig hwn, a byddwch yn datblygu gwerthfawrogiad dyfnach o'r creaduriaid bach ond gwych hyn.  Rydyn i’n byw mewn byd microbaidd, ac mae ein bodolaeth gyfan i’w briodol i ficrobau gwych.

Trefnu sesiwn

 

-------------------------------------------------------------

Sut i fynd i fyd meddygaeth

Mae meddygaeth yn faes sy'n gynyddol gystadleuol. Bydd y sgwrs hon yn tynnu sylw at sut y gall ymgeiswyr feithrin sgiliau, gwybodaeth a phrofiad ymarferol i wneud cais cryf i Feddygaeth, a bydd hefyd yn amlinellu llwybrau amgen.

Trefnu sesiwn 

 

--------------------------------------------------- 

Adnabod penglogau hominidau 

Yn y gweithdy ymarferol hwn, bydd myfyrwyr yn cael cyfle i archwilio, mesur a llunio copi o benglogau hominidau.  Byddant yn gweld penglogau replica ar gyfer Neanderthaliaid, Homo erectus, gorila modern, a phenglog dynol modern.  Gan ddefnyddio allwedd taconomeg, bydd myfyrwyr yn pennu presenoldeb neu absenoldeb nodweddion allweddol i nodi dynodiad rhywogaeth pob sbesimen.

Uchafswm maint y dosbarth: 16 o fyfyrwyr

Trefnu sesiwn

------------------------------------------------------

Nid adenydd yw popeth

Mae adar yn adnabyddus am eu gallu anhygoel i hedfan, sydd wedi eu helpu i fyw ym mhob cwr o'r byd. Fodd bynnag, mae rhai rhywogaethau yn acrobatiaid awyr mwy medrus nag eraill, a dydy rhai ddim yn hedfan o gwbl! Byddwn yn defnyddio sgerbydau adar a sbesimenau adenydd i ganfod a deall y rhesymau dros wahaniaethau o’r fath, ac i ddangos sut mae adar wedi addasu mor llwyddiannus i fyw mewn amrywiaeth o gynefinoedd gwahanol.

Trefnu sesiwn

------------------------------------------------------------

Bodau dynol a bywyd gwyllt 

Sut ydych chi'n teimlo pan fyddwch chi'n meddwl am anifeiliaid gwyllt? Beth petawn i'n eich holi am anifail penodol; llew, er enghraifft – sut ydych chi'n teimlo am lewod? Nawr, ystyriwch sut y gallai rhywun sy'n byw ochr yn ochr â llewod deimlo amdanyn nhw. Sut mae eich barn chi’n wahanol a pham? Yn y sgwrs ryngweithiol hon, byddwn yn archwilio sut mae pobl yn byw ochr yn ochr â bywyd gwyllt – bywyd gwyllt peryglus weithiau – ledled y byd. Byddwn yn gweld sut mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn eu diwylliant, sut mae'n effeithio ar eu cymunedau, a beth mae hyn yn ei olygu i gadwraeth bywyd gwyllt. 

Trefnu sesiwn

------------------------------------------------------------------------

 


Coedwigoedd trofannol: Lleoedd arbennig gyda bywyd gwyllt arbennig 

Ymunwch â ni wrth i ni archwilio rhywfaint o'r amrywiaeth anhygoel o fywyd a geir mewn coedwig drofannol. O'r rhyfeddol i'r syfrdanol, byddwn yn chwilota ym mywydau planhigion ac anifeiliaid gwirioneddol ddiddorol, gan ddysgu am rai o'r nodweddion unigryw sy'n eu galluogi i fyw mewn coedwig drofannol. Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu pam mae gan adar paradwys gwrywaidd blu mor rhyfeddol, pam nad yw afon yn rhwystr i rai pryfed cop, neu pam y gallai lleisiau canu giboniaid beri siom i’w partneriaid benywaidd, yna ymunwch â ni ar gyfer yr antur trofannol hwn.

Trefnu sesiwn


-----------------------------------------------------------------

Yr argyfwng gwrthfiotig: ydy hi ar ben arnom? 

Gwrthfiotigau oedd rhyfeddod yr 20fed ganrif o ran cyffuriau.  Maen nhw’n parhau i lwyddo i wella heintiau ac achub bywydau, gan drawsnewid meddygaeth fodern.  Serch hynny, rydyn ni’n wynebu argyfwng ar hyn o bryd.  Mae bacteria yn dechrau gwrthsefyll gwrthfiotigau, gan wneud heintiau'n anoddach i'w trin.  I wneud pethau’n waeth, dydyn ni ddim wedi darganfod unrhyw fathau newydd o wrthfiotigau ers 20 mlynedd.  Bydd y sgwrs hon yn archwilio'r rhesymau amrywiol y tu ôl i'r argyfwng ac yn edrych ar wahanol ffyrdd o'i osgoi. 

Trefnu sesiwn

mailto:[email protected]

--------------------------------------------------------------------------------

Dadansoddiad ysgerbydol 

Yn y gweithdy ymarferol hwn, bydd myfyrwyr yn rhoi cynnig ar lunio model sgerbwd dynol maint llawn.  Byddant yn cael adolygu ffurf a swyddogaethau ysgerbydol drwy roi'r sgerbwd yn ôl at ei gilydd.  Yna, gall myfyrwyr roi cynnig ar ychydig o anthropoleg fforensig, drwy bennu rhyw a maint yr unigolion yn fras.

Uchafswm maint y dosbarth: 16 o fyfyrwyr

Trefnu sesiwn

---------------------------------------------------------------------

Y galon a'r ECG - Sut mae'n curo a beth mae'r llinellau rhyfedd hynny'n ei olygu? 

Archwiliwch weithgarwch trydanol y galon ddynol. Yn y sesiwn hon byddwn yn dysgu'r cylch cardiaidd a sut mae'n ffurfio'r llinellau a welwch ar ECG. Byddwn yn siarad am beth yw ECG "normal" a beth sy'n digwydd pan fydd pethau'n mynd o chwith. Mae'r sgwrs hon yn addas ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn Gwyddorau Meddygol, Meddygaeth a/neu Wyddor Biofeddygol.

 Trefnu sesiwn


--------------------------------------------------------------------------

Byd yr aderyn bach: rhyfeddod adar 

Mae adar o'n cwmpas ni i gyd. Maen nhw yn yr awyr, ar y ddaear, yn y dŵr, yn y coed, ac o dan y bondo. Mae rhai mor fach â chacwn, tra bod eraill yn dalach ac yn drymach na'r person cyffredin. Gallwch ddod o hyd i adar yn yr anialwch isaf ac ar y mynyddoedd uchaf. Mae adar wedi diddori pobl erioed ac rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni am sgwrs sy'n mynd â ni ar daith o'r adar cyntaf un, hyd at yr amrywiaeth anhygoel a welwn heddiw. Fe welwch ymddygiad anhygoel, plu ysblennydd, a chlywed synau syfrdanol. Efallai na fyddwch yn ein gadael fel gwyliwr adar brwd, ond yn bendant bydd gennych fwy o werthfawrogiad o'n ffrindiau pluog.

Trefnu sesiwn

mailto:[email protected]