Cyfrifeg Fforensig: Rôl Archwilydd Fforensig

Yn y sesiwn hon byddwch yn ymgymryd â rôl yr archwilydd fforensig a chi fydd yn ymchwilio i'r dystiolaeth ariannol ac anariannol i ddod i gasgliadau am yr hyn a ddigwyddodd mewn gwirionedd. Yna bydd yn rhaid i chi roi tystiolaeth am eich canfyddiadau.

Trefnu sesiwn


Cyfrifeg: Efelychu Masnachu Ariannol

Gan ddefnyddio pecyn efelychu ein Labordy Cyllid Buddsoddwr Byd-eang ar-lein, bydd myfyrwyr yn cael cyfle i roi cynnig ar eu sgiliau masnachu ariannol yn ein Hystafell Fasnachu - gan ymateb i symudiadau mewn prisiau ac eitemau newyddion sy'n berthnasol i bortffolio o gyfranddaliadau a nwyddau – er mwyn cael blas ar sgiliau a seicoleg masnachu ariannol.

*Rhaid i bob myfyriwr fod â mynediad at gyfrifiadur ar gyfer y gweithgaredd hwn

Trefnu sesiwn

Mynd yn Feiral 

Yn y sesiwn hon byddwn yn ystyried pwysigrwydd hysbysebu i'r cyfryngau ac arwyddocâd cyfryngau cymdeithasol yn ein bywydau bob dydd. Gan edrych ar enghreifftiau o ‘memes’ a marchnata feiral, mae'r sesiwn yn ystyried pwysigrwydd cydgyfarfod diwylliannol a chyfryngau digidol. Mae'r sesiwn hon yn gofyn i chi feddwl am greu ymgyrch farchnata feiral, a deall sut a pham mae rhai mathau o gyfryngau yn 'mynd yn feiral' yn y byd cyfryngau digidol cyfoes.

Trefnu sesiwn 


Eiddo Deallusol - Ei werth a sut i’w sicrhau

Sesiwn ynghylch y gwahanol fathau o Eiddo Deallusol a sut i wneud arian o wahanol fathau o greadigrwydd. Bydd myfyrwyr yn cael tasg ryngweithiol , ac yna gyngor ymarferol, gan arwain at gais byw ar-lein i'r Swyddfa Eiddo Deallusol.

Trefnu sesiwn


Tri Rheswm Ddylech chi ddim Mentro i fyd Marchnata (a Pham y Dylech Chi Mewn Gwirionedd)

Onid rôl pobl marchnata yn gwerthu, gwerthu, gwerthu...? Mae ein hadnoddau naturiol yn prinhau, mae tomenni sbwriel yn llawn dop, ac ym mhobman rydyn ni’n edrych mae mwy o "stwff", sy’n cael ei werthu i ni gan farchnatwyr. Mae hyd yn oed y Cenhedloedd Unedig wedi awgrymu bod angen iddyn nhw wneud mwy i hyrwyddo cynhyrchu cyfrifol a chynaliadwy. A oes gan farchnata gyfrifoldeb i ddiogelu ein hinsawdd, ein hadnoddau, a'n pobl? Ac a oes dewis arall yn lle ein heconomïau llawn "stwff"? Yn y sesiwn hon rydyn ni’n archwilio rôl marchnata yn yr unfed ganrif ar hugain a'r syniadau sy'n dod i'r amlwg am yr economi rhannu. 

Trefnu sesiwn

mailto:[email protected]


Logisteg a Phandemig COVID-19

Nod y sesiwn hon yw cyflwyno'r proffesiwn logisteg a rhoi sylw i rôl logisteg wrth reoli pandemig COVID-19. Bydd y sesiwn yn trafod yr effaith uniongyrchol a gafodd y pandemig ar y sector logisteg o ran y galw cynyddol mewn rhai meysydd a galw sylweddol mewn meysydd eraill. Bydd y sesiwn yn edrych ar enghreifftiau achos o fanwerthwyr fel Amazon a Tesco i ddeall eu hymateb logisteg nhw a sut roedd hyn yn cadw'r wlad i symud yn ystod yr argyfwng.

Trefnu sesiwn 


Caffael 

Nod y sesiwn hon yw cyflwyno'r proffesiwn caffael a rhoi sylw i rôl logisteg wrth reoli pandemig COVID-19. Bydd y sesiwn yn archwilio sut y bu'n rhaid i dîm caffael y GIG fynd ati i drefnu a darparu gofal gwahanol iawn yn gyflym i niferoedd digynsail o gleifion mewn cyfnod eithriadol o fyr.

Trefnu sesiwn

 

Cadwyni Cyflenwi

Nod y sesiwn hon yw cyflwyno'r cysyniad o reoli cadwyn gyflenwi a thynnu sylw at yr hyn y mae rheolwr cadwyn gyflenwi yn ei wneud. Bydd y sesiwn yn archwilio ymateb byd-eang y sectorau manwerthu a gofal iechyd i'r pandemig i dynnu sylw at gymhlethdod rheoli'r gadwyn gyflenwi a'r effaith mae hyn yn ei chael ar ein bywydau bob dydd.

Trefnu sesiwn

mailto:[email protected]


Rhagolygon Tueddiadau ar gyfer byd Ffasiwn

Mae ffasiwn yn ddiwydiant deinamig cyflym sy'n cyffwrdd â phob rhan o'n bywydau. Yn y gweithdy hwn byddwch yn edrych i'r dyfodol, gydag Adroddiadau Rhagolygon Tueddiadau sy'n rhagweld anghenion a dymuniadau defnyddwyr. Dysgwch bwysigrwydd hyn i’r Diwydiant Ffasiwn, a sut rydyn ni fel defnyddwyr yn creu newid.

Trefnu sesiwn

Ysgrifennu at Ddibenion Proffesiynol

Yn y gweithdy hwn, byddwn yn rhannu awgrymiadau a thriciau ar gyfer defnyddio ciwiau gweledol ac ymarferion i ddechrau'r broses ysgrifennu creadigol at ddibenion proffesiynol, boed hynny ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol neu ar gyfer ymgyrchoedd, ac yn esbonio'r pontio sy’n digwydd rhwng ysgrifennu creadigol ac ysgrifennu copi, cyfarwyddo celf a chyfarwyddo creadigol. 

Cynhelir y gweithdy gan ein Huwch Ddarlithydd mewn Dylunio Hysbysebu, Molly Owens, sy'n awdur ac yn gyfarwyddwr creadigol arobryn, ac mae ei gwaith creadigol wedi'i gyhoeddi mewn blodeugerddi llenyddol a chyfnodolion. Bydd myfyrwyr yn cael cyfle i gymryd rhan mewn ymarferion ysgrifennu copi creadigol, a chynhyrchu rhywfaint o gopi drafft y byddant yn derbyn adborth arno gan yr hwylusydd, ac yn cael adnoddau i barhau i ddysgu am y pwnc hwn.

Trefnu sesiwn

 

Adrodd Straeon ar Ran Brandiau

Bydd myfyrwyr yn cael cyflwyniad ar adrodd straeon ar gyfer brandiau, ac yna byddant yn cymryd rhan mewn ymarferion ysgrifennu copi creadigol ac yn datblygu rhywfaint o gopi drafft eu hunain yn y gweithdy rhyngweithiol ac ysbrydoledig hwn. 

Bydd y gweithdy'n cael ei gynnal gan ein Huwch Ddarlithydd mewn Dylunio Hysbysebu, Molly Owens, sy'n awdur ac yn gyfarwyddwr creadigol arobryn. Bydd myfyrwyr yn cael cyfle i dderbyn adborth ar ddiwedd y sesiwn, ac yn cael rhywfaint o adnoddau i barhau i ddysgu am y pwnc hwn.

Trefnu sesiwn

mailto:[email protected]


 

Gweithdy Cyflwyno Syniadau

Yn y gweithdy dwy ran hwn, bydd staff PDC yn gosod briff hysbysebu i'r myfyrwyr yn seiliedig ar frand adnabyddus (mae enghreifftiau'n cynnwys Cadbury's, Pringles, Fanta a Ben & Jerry's). Mewn gweithdy dilynol 1-2 wythnos yn ddiweddarach, bydd y myfyrwyr yn cyflwyno eu syniadau ac yn derbyn adborth gwerthfawr. Gellir defnyddio'r gwaith hwn hefyd fel rhan o'u portffolios ar gyfer mynediad i gwrs addysg uwch.  

Trefnu sesiwn

 

Sut i Ysgrifennu Llythyr Eglurhaol

Beth yw elfennau llythyr eglurhaol cryf, a ble’r ydw i'n dechrau? Bydd y gweithdy hwn yn helpu myfyrwyr i ddysgu hanfodion ysgrifennu llythyr eglurhaol ar gyfer ceisiadau prifysgol a chyflogaeth, a byddant yn cael cyfle i ysgrifennu llythyrau drafft a chael adborth arnynt. 

Bydd y gweithdy'n cael ei gynnal gan yr Uwch Ddarlithydd Molly Owens, sy'n awdur arobryn. 

Trefnu sesiwn

Addoli Delwau Ffug

Pam mae'r bobl anghywir yn derbyn y clod i gyd? A beth yw effeithiau seicolegol a sefydliadol anwybyddu gweithwyr cynhyrchiol tra'n canmol ymdrechion pitw’r ffefrynnau. Bydd y sesiwn hon yn defnyddio enghraifft postmon enwocaf y byd ('Postmon Pat') er mwyn eich cyflwyno i oblygiadau 'addoli delwau ffug' yn y gweithle.

Trefnu sesiwn 


Planed yr Apiau

Mae dyfodol gwaith, y tu ôl i niwl ansicrwydd, prysurdeb newid deinamig a chwmwl o fentrau digidol, yn bwnc trafod hollbresennol, a hynny nid heb reswm. Mae bob amser yn bwysig gofyn, "I ble’r ydyn ni’n mynd?" Ble y bydd y datblygiadau technolegol yn mynd â'r byd gwaith a pha effaith a gaiff hyn ar unigolion a chymdeithas. Bydd y sesiwn yn eich gwahodd i ystyried rhai safbwyntiau iwtopaidd a dystopaidd ac yn cyflwyno cysyniadau fel 'Gwaith cudd', gweithlu sydd wedi'i guddio'n fwriadol sy'n gweithio y tu ôl i'r llenni mewn amodau gwael ar dâl pitw er mwyn gwneud i'r rhyngrwyd ymddangos yn glyfar.

Trefnu sesiwn

mailto:[email protected]