Beth yw'r diwydiannau creadigol? Sut gall myfyrwyr ddilyn gyrfa yn y diwydiant biliynau o bunnoedd hwn a pha sgiliau fydd eu hangen arnynt i gyrraedd yno? Bydd y sesiwn hon yn mynd i'r afael â'r cwestiynau hyn a bydd yn cyflwyno myfyrwyr i'n Campws Caerdydd bywiog a'r cyrsiau sydd ar gael – o ddrama, graffeg a dylunio ffasiwn, i ddylunio setiau teledu a ffilm, busnes cerddoriaeth a ffotograffiaeth ddogfennol. Bydd myfyrwyr hefyd yn dysgu mwy am ein cyfleusterau o'r radd flaenaf a'n cysylltiadau diwydiant trawiadol sy'n sicrhau bod ein myfyrwyr yn barod i ddechrau gyrfa yn y diwydiant biliynau o bunnoedd hwn ar ôl graddio.

Trefnu sesiwn

Bydd myfyrwyr yn cael trosolwg o'n cwrs BA (Anrh) Dylunio Hysbysebu, ac yna byddant yn datblygu bwrdd stori ar gyfer hysbyseb deledu mewn gweithdy hwyliog a rhyngweithiol. Bydd myfyrwyr yn gallu defnyddio'r technegau a ddysgwyd gyda’u bwrdd stori eu hunain, a gallant ei rannu gydag arweinydd ein cwrs Dylunio Hysbysebu i roi adborth gwerthfawr iddynt.
Trefnu sesiwn

Yn y gweithdy dwy ran hwn, bydd staff PDC yn gosod briff hysbysebu i'r myfyrwyr yn seiliedig ar frand adnabyddus (mae enghreifftiau'n cynnwys Cadbury's, Pringles, Fanta a Ben & Jerry's). Mewn gweithdy dilynol 1-2 wythnos yn ddiweddarach, bydd y myfyrwyr yn cyflwyno eu syniadau ac yn derbyn adborth gwerthfawr. Gellir defnyddio'r gwaith hwn hefyd fel rhan o'u portffolio ar gyfer mynediad i gwrs addysg uwch. 

Trefnu sesiwn

Bydd myfyrwyr yn cael cyflwyniad ar adrodd straeon i frandiau, ac yna byddant yn cymryd rhan mewn ymarferion ysgrifennu copi creadigol ac yn datblygu copi drafft eu hunain yn y gweithdy rhyngweithiol ac ysbrydoledig hwn. 

Bydd y gweithdy'n cael ei redeg gan ein Uwch Ddarlithydd mewn Dylunio Hysbysebu, Molly Owens, sy'n awdur a chyfarwyddwr creadigol arobryn. Bydd myfyrwyr yn cael cyfle i dderbyn adborth ar ddiwedd y sesiwn, a chael rhai adnoddau i barhau i ddysgu am y pwnc hwn.

Trefnu sesiwn

O ble mae syniadau'n dod? Sut ydw i'n dechrau gyda syniadau? Beth yw fy mhroses greadigol? Mae'r rhain i gyd yn gwestiynau sy'n cael sylw yn y gweithdy hwn, a fydd yn helpu myfyrwyr gyda thechnegau y gallant eu defnyddio i ddechrau dilyn briff. 

Bydd y gweithdy'n cael ei redeg gan ein Uwch Ddarlithydd mewn Dylunio Hysbysebu, Molly Owens, sy'n awdur a chyfarwyddwr creadigol arobryn. Bydd myfyrwyr yn cymryd rhan mewn ymarferion creu syniadau creadigol ac yn cael brîff byr i ddechrau cysyniadau creadigol ar eu cyfer, ac yn derbyn adborth arnynt.

Trefnu sesiwn

Yn y gweithdy hwn, bydd cyfle i rannu awgrymiadau a thriciau ar gyfer defnyddio ciwiau ac ymarferion gweledol i ddechrau'r broses ysgrifennu greadigol am bwrpas proffesiynol, boed hynny ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol neu ar gyfer ymgyrchoedd, ac yn esbonio'r croestoriad rhwng ysgrifennu creadigol ac ysgrifennu copi, cyfeiriad celf a chyfeiriad creadigol. 

Bydd y gweithdy'n cael ei redeg gan ein Uwch Ddarlithydd mewn Dylunio Hysbysebu, Molly Owens, sy'n awdur arobryn ac yn gyfarwyddwr creadigol, ac sydd wedi cyhoeddi ei hysgrifennu creadigol mewn blodeugerddi llenyddol a chyfnodolion. Bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn ymarferion ysgrifennu copi creadigol a chynhyrchu copi drafft lle byddant yn derbyn adborth gan yr hwylusydd, ac yn cael adnoddau i barhau i ddysgu am y pwnc hwn.

Trefnu sesiwn

Yn ystod y sesiwn byddwch yn dysgu'r sgiliau sylfaenol ar dulliau dylunio sydd ei angen ar gyfer creu ymateb i briff dylunio mewnol. Byddwch yn dysgu sut i fesur a dadansoddi wrth gofnodi y darganfyddiadau mewn amryw o dechnegau lluniadu. Hefyd, fe gewch chi'r cyfle i greu syniadau eich hun ar gyfer defnydd newydd o'r le. Bydd digon o waith darlunio yn cael ei greu yn ystod y gweithdy ymarferol, felly dewch ach llyfr braslunio!

Trefnu sesiwn

Wrth arbrofi gyda deunyddiau byddwch yn modelu a creu strwythur sydd yn ffordd o gyflwyno dull hanfodol o ddatblygu unrhyw ddyluniad tri-dimensiwn. Trwy chwarae gyda ffurf a chyfansoddiad, byddwch yn gallu gweld beth yw'r posibiliadau creadigol ar gyfer creu gwrthrych hardd.  

Trefnu sesiwn

Bydd myfyrwyr yn gweithio mewn timau ar friff dylunio. Bydd hyn yn herio eu sgiliau cyfathrebu gweledol a datrys problemau. Mae'r gweithdy hwn yn annog myfyrwyr i ymchwilio i broblem gyfathrebu sy'n bodoli eisoes a chynnig syniadau arloesol, cysyniadau dylunio ac atebion

Trefnu sesiwn

Bydd y sesiwn hon yn dangos rôl y Dylunydd Cynhyrchu a rolau eraill mewn adran gelf broffesiynol. Bydd myfyrwyr yn darganfod beth sydd ei angen i sefydlu gyrfa yn y diwydiant, yn darganfod yr amrywiaeth o leoliadau gwaith y mae myfyrwyr wedi'u profi gyda chynyrchiadau fel; Doctor Who, Aladdin Disney, Mission Impossible 6 a Luther, a dysgu mwy am sut mae PDC yn creu graddedigion sy'n barod ar gyfer gyrfa yn y diwydiant.

Trefnu sesiwn

Bydd myfyrwyr yn dysgu'r sgiliau a'r technegau sydd eu hangen i greu eu hanimeiddiadau llyfr troi eu hunain.

Trefnu sesiwn

Bydd myfyrwyr yn cwrdd ag aelodau o'n staff academaidd a fydd yn cyflwyno portffolio ein cwrs, y cyfleoedd cyflogaeth y mae'r diwydiant cyffrous hwn yn eu cynnig ac yn ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych am animeiddio a gemau cyfrifiadurol. Bydd myfyrwyr yn cael trosolwg o'n cyfleusterau arbenigol a gwaith myfyrwyr a graddedigion - gan gynnwys sioeau teledu, hysbysebion, ffilmiau a gemau. Bydd hyn i gyd yn cynnig cipolwg ar y sgiliau y byddant yn eu datblygu yn ystod eu hamser gyda ni a'r gyrfaoedd cyffrous posibl y gall hyn arwain atynt. 

Trefnu sesiwn

Bydd y sesiwn hon yn edrych ar sut mae brandiau a dylanwadwyr yn gweithio gyda'i gilydd i gyrraedd cynulleidfaoedd drwy Instagram. Byddwch yn dysgu sut i ysgrifennu bio effeithiol, creu a rhannu cynnwys diddorol, steilio a thynnu lluniau, creu a rheoli amserlen bostio, a sut i ymgysylltu â chynulleidfaoedd. 

Trefnu sesiwn

Loved clothes Last / Parhad hoff ddillad. Ydych chi’n brin o le ar gyfer y dillad allwch chi ddim rhoi'r gorau i'w prynu? Mae'r gweithdy hwn yn ffocysu ar ein cariad at ffasiwn, a sut mae dillad yn llawer mwy na dillad. Dysgwch beth allwch chi ei wneud i ddatblygu eich synnwyr o steil dros ffasiwn.

Trefnu sesiwn

Pan fyddwn yn dweud 'ffasiwn', rydym yn aml yn meddwl dillad. Ond mae ffasiwn yn llawer mwy na hynny, mae yna hefyd dylunio, brandio a hunaniaeth weledol. Creu brand ffasiwn o'r dechrau; ysgrifennu eich briff, defnyddiwch ymchwil i ysbrydoli syniadau newydd, logos braslunio a chreu eich llwybr graffig terfynol (bydd angen gyfrifiadur a meddalwedd Adobe arnoch chi ar gyfer y gweithdy hwn).

Trefnu sesiwn

Ydych chi erioed wedi meddwl sut mae hysbysebion ffasiwn, postiadau cymdeithasol neu egin cylchgronau yn cael eu creu? Yn y gweithdy hwn byddwch yn dysgu'r broses greadigol y tu ôl i ymgyrchoedd ffasiwn o'r cysyniad i'r ddelwedd derfynol. Dysgwch fethodoleg y prosiect, gwaith tîm a pham na allwch guro syniad da.  

Trefnu sesiwn

Mae steilio yn gelfyddyd sy'n cyfuno dychymyg, ffasiwn a ffotograffiaeth i greu delweddau bythgofiadwy. Beth mae Steilydd Ffasiwn yn ei wneud?

  • Dysgwch am wahanol rolau Steilydd Ffasiwn
  • Nodi Tueddiadau a chysyniadoli syniadau
  • Creu byrddau Gweledigaeth
  • Tynnwch luniau o'ch steil

Trefnu sesiwn

Beth yw elfennau llythyr eglurhaol cryf, a ble ydw i'n dechrau? Bydd y gweithdy hwn yn helpu myfyrwyr i ddysgu hanfodion ysgrifennu llythyr eglurhaol ar gyfer ceisiadau prifysgol a chyflogaeth, a byddant yn cael cyfle i ysgrifennu llythyrau drafft a derbyn adborth arnynt. 

Bydd y gweithdy'n cael ei redeg gan yr Uwch Ddarlithydd Molly Owens, sy'n awdur arobryn. 

Trefnu sesiwn

Mai 26ain 2023

Digwyddiad Sgiliau Trosglwyddadwy Gemau: 10yb – 2yp Campws Caerdydd, PDC

Mae gemau ym Mhrifysgol De Cymru wrth eu bodd yn croesawu ysgolion a cholegau i fynychu’r digwyddiad hwn a fydd yn croesawu siaradwr gwadd a sesiwn flasu, yn canolbwyntio ar y cyfoeth o sgiliau trosglwyddadwy y gall gradd mewn Gemau arfogi graddedigion â nhw.

Defnyddiwch y ddolen hon i archebu.

Sylwch fod y digwyddiad hwn yn benodol ar gyfer archebion grŵp ysgol neu goleg ac nid yw'n addas ar gyfer mynychwyr unigol. Rhaid i bob grŵp sydd yn ymweld fod yng nghwmni aelod o staff eu hysgol neu goleg am y cyfnod.

Mehefin 7fed 2023

Diwrnod Blas ar Ddylunio ac Ymweliad Gradfest: 10yb – 2yp Campws Caerdydd, PDC

Ymunwch â ni ar y campws ar 7 Mehefin, lle bydd eich myfyrwyr yn gallu profi ein harddangosfa raddedigion, rhwydweithio â myfyrwyr presennol a graddedigion a mynychu cyfres o weithdai byr pwnc-benodol.

Defnyddiwch y ddolen hon i archebu.

Sylwch fod y digwyddiad hwn yn benodol ar gyfer archebion grŵp ysgol neu goleg ac nid yw'n addas ar gyfer mynychwyr unigol. Rhaid i bob grŵp sydd yn ymweld fod yng nghwmni aelod o staff eu hysgol neu goleg am y cyfnod.

Mehefin 14eg 2023

Diwrnod Blasu Gemau ac Ymweliad Gradfest: 10yb – 2yp Campws Caerdydd, PDC

Ymunwch â ni ar y campws ar 14 Mehefin, lle bydd eich myfyrwyr yn gallu profi ein harddangosfa graddedigion, rhwydweithio gyda myfyrwyr presennol a graddedigion a mynychu cyfres o weithdai byr pwnc-benodol.

Defnyddiwch y ddolen hon i archebu.

Sylwch fod y digwyddiad hwn yn benodol ar gyfer archebion grŵp ysgol neu goleg ac nid yw'n addas ar gyfer mynychwyr unigol. Rhaid i bob grŵp sydd yn ymweld fod yng nghwmni aelod o staff eu hysgol neu goleg am y cyfnod.