Byw gydag Ansicrwydd - Risgiau mewn Byd Uwch-Gysylltiedig

Ar lefel fyd-eang, rydyn ni’n fwy diogel nag yr oeddem ganrif yn ôl. Boed hynny o safbwynt rhyfel, damweiniau diwydiannol neu hyd yn oed afiechydon. Ac eto, heddiw, rydyn ni’n wynebu risgiau sydd â'r potensial i fod yn broblemau byd-eang. Beth yw natur y risgiau newydd sy'n ein hwynebu heddiw? Sut y dylai cymdeithasau heddiw ymateb? Mae ymlediad y coronafeirws yn enghraifft o'r ansicrwydd y bydd yn rhaid inni fyw gydag e. Nid hon fydd yr her olaf y byddwn ni’n ei hwynebu'n fyd-eang.

>> Archebu Gweithdy

---------------------------------------------------------

Pandemig Byd-eang a Systemau Bwyd Byd-eang

Gwelwyd sawl newid ers Covid-19, gan gynnwys argaeledd rhai bwydydd, neu'n hytrach diffyg argaeledd rhai bwydydd. Mae'r sesiwn hon yn edrych ar dri maes allweddol: sut mae bygythiadau iechyd y cyhoedd yn effeithio ar y ffyrdd rydyn ni’n cynhyrchu ac yn bwyta bwyd; pa mor agored i niwed yw ein prif gyflenwyr bwyd i broblemau byr rybudd; ac, yn olaf, ymhle gallai'r cyfrifoldeb fod dros sicrhau diogelwch bwyd domestig.

>> Archebu Gweithdy

---------------------------------------------------------

Dilyn 'normau cymdeithasol' ac 'arferion cymdeithasol' neu wneud dewisiadau rhydd?

Meddyliwch am y camau unigol a gymeroch chi bore ‘ma wrth gyrraedd yr ysgol (meddyliwch am sut y gwnaethoch chi godi, beth wnaethoch chi yn syth wedyn, beth ddewisoch chi ei wisgo, ei fwyta, sut y gwnaethoch chi gyrraedd yma, a pham y daethoch chi yma yn y lle cyntaf ac ati). Yna trafodwch i ba raddau rydych chi'n credu bod y camau hyn (a) wedi'u llunio gan 'normau cymdeithasol' a 'gwerthoedd cymdeithasol' a ddysgwyd (h.y. ymddygiad rydyn ni’n ei wneud oherwydd bod y rhan fwyaf o bobl eraill yn ein cymdeithas neu ddiwylliant yn eu gwneud), neu (b) ai dewisiadau gwirioneddol rydd oedden nhw i ni fel unigolion, yn rhydd o'r 'normau cymdeithasol' a’r 'gwerthoedd cymdeithasol' hyn?

>> Archebu Gweithdy


------------------------------------------------------------------

Rwy'n defnyddio, ac felly rwy’n bodoli? Diwylliant a Hunaniaeth Defnyddwyr

Faint o'ch bywyd sy'n cael ei ddiffinio gan yr hyn rydych chi'n ei brynu a'ch hunaniaeth fel defnyddiwr? Mae'r sesiwn hon yn ymwneud â sut mae defnydd wedi disodli cynhyrchu fel y brif ffordd y mae ein cymdeithas yn adnabod ei haelodau. Yn y sesiwn hon, byddwch yn ystyried sut mae defnydd wedi dod mor gyffredin o ran sut rydyn ni’n deall ein hunain a’n ffyrdd o fyw, ein perthynas â sefydliadau, ein cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith, a'n bywydau personol.

>> Archebu Gweithdy