Gwaed Oer mewn Byd sy’n Cynhesu: Heriau Cadwraeth a Newid Hinsawdd yn y Caribî

Ffactorau hanfodol sy’n effeithio ar ddosbarthiad a microgynefin y madfallod Anolis ar ynys Utila, Honduras, yw rheolaethau hinsawdd, gorchudd tir yn newid yn gyflym a throsi cynefinoedd yn gynefinoedd dynol. Mae technolegau arloesol sy'n datblygu gan ddefnyddio cerbydau awyr di-griw (Systemau Awyrennau Di-griw neu dronau), lloerennau synhwyro o bell a madfallod 3D wedi’u hargraffu, yn cynhyrchu data newydd ar gyfer ymchwil ecoleg ac arferion cadwraeth yn y dyfodol i reoli bioamrywiaeth gyda newid yn yr hinsawdd.

Trefnu sesiwn

-------------------------------------------------

Addasu i'r Newid yn yr Hinsawdd a Seilwaith Gwyrdd: Yn ôl i'r Dyfodol

Gall ein rhwydwaith o fannau gwyrdd amlswyddogaethol (Seilwaith Gwyrdd) sicrhau manteision enfawr i liniaru ac addasu i newid yn yr hinsawdd, ar gyfer ansawdd bywyd ac ar gyfer manteision amgylcheddol gan gynnwys atebion rheoli llifogydd naturiol. Fodd bynnag, os ydym am ddatblygu ac addasu ein seilwaith gwyrdd, yna mae angen inni ddeall y gorffennol er mwyn cynllunio atebion effeithiol ar gyfer y dyfodol.

Trefnu sesiwn

-----------------------------------------------------------

Oeri'r Tân: Beth sy'n Digwydd Pan fydd Llosgfynyddoedd yn Ffrwydro O dan yr Iâ

Bydd llosgfynyddoedd mewn sawl man ar y Ddaear yn ffrwydro o dan yr iâ.  Mae'r sgwrs hon yn archwilio'n union beth sy'n digwydd drwy ddefnyddio enghreifftiau o Antarctica, Gwlad yr Iâ a Chanada sydd wedi'u hastudio gan Dr Skilling, ac yn canolbwyntio ar pam mae de-ddwyrain Gwlad yr Iâ yn bryder penodol o ran peryglon i’r diwydiant hedfan.

Trefnu sesiwn

-------------------------------------------------------------

 

Ymgyrch Amhosib: Datblygu Gwydnwch Newid Hinsawdd yn Uganda

Mae newid yn yr hinsawdd yn rhan o'r broblem pan fo rhanbarthau yn y byd sy'n datblygu yn mynd yn fwy fwy bregus gan greu effeithiau dinistriol ar gymunedau yn y dyfodol. Mae atebion cyfannol ar gael ar gyfer lliniaru ac addasu i'r newid yn yr hinsawdd, ond bydd angen eu cynllunio'n ofalus yn ogystal â sicrhau gweithredu ar lefel y gymuned.

Trefnu sesiwn

------------------------------------------------ 

Lleoedd Cynaliadwy neu Anghynaliadwy?

Lleoedd yw'r lle rydyn ni’n byw, yn gweithio, ac yn gwneud synnwyr o'n hunain. Fel mannau arwyddocaol o fywyd dynol bob dydd, yn aml mae ymddygiad anghynaliadwy wedi'i wreiddio yn y lleoedd yma. Bydd y sesiwn hon yn archwilio sut y gall 'lle' fod yn allweddol wrth fynd i'r afael â heriau cyfoes datblygu cynaliadwy.

Trefnu sesiwn

--------------------------------------------------- 

Gwleidyddiaeth yr Amgylchedd

Mae'r amgylchedd a newid yn yr hinsawdd wedi'u sefydlu mewn polisïau, llywodraethau, y cyfryngau, addysg a bywyd bob dydd. Bu ymgyrchwyr, sefydliadau a chynadleddau byd-eang amlwg fel COP26, yn fodd o osod yr heriau amgylcheddol ar flaenau ein meddyliau. Bydd y sesiwn hon yn archwilio sut mae gwneud penderfyniadau gwleidyddol ar wahanol raddfeydd yn cydbwyso cynaliadwyedd cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd.

>> Archebu Gweithdy

---------------------------------------------------------

Amgylcheddau a hinsawdd y gorffennol: 100 miliwn o flynyddoedd o newid amgylcheddol yn yr Antarctig

Mae creigiau a ffosiliau gwaddodol yn caniatáu i ni ddatgloi amgylcheddau a hinsawdd y gorffennol.  Yn y sgwrs hon, rydyn ni’n teithio i Orynys yr Antarctig, lle mae cyfres ryfeddol o greigiau ym Masn James Ross yn caniatáu i i ni astudio amgylcheddau o'r 100 miliwn o flynyddoedd diwethaf.

Trefnu sesiwn

----------------------------------------------------------


Hedfan: Addasu i Fywyd yn yr Awyr

Mae hedfan yn strategaeth esblygol anhygoel a fabwysiadwyd ar draws sawl grŵp taconomeg gan gynnwys adar, mamaliaid a phryfed. 

Bydd y sgwrs hon yn canolbwyntio'n bennaf ar hedfan adar ac yn cwmpasu esblygiad hedfan, biomecaneg, plu ac addasiadau ar gyfer hedfan mewn gwahanol rywogaethau adar. 

Mae’r gallu i hedfan fel strategaeth oroesi ag iddo nifer enfawr o fanteision, felly mae'n codi nifer o gwestiynau mawr ynghylch esblygiad, pam mae rhai adar wedi esblygu heb y gallu i hedfan tra bod eraill yn treulio bron eu bywydau cyfan yn yr awyr? 

Dyddiad: Ar gais

Lleoliad: Yn eich ysgol neu goleg

Trefnu sesiwn

---------------------------------------------------------------

Darlunio Gwyddoniaeth, Ffotograffiaeth a Gwneud ffilmiau

Mae'r defnydd o lwyfannau cyfryngol wedi dod yn fwyfwy pwysig yn ein byd modern, ac mae ein gallu i ddogfennu ein planed gan ddefnyddio'r dechnoleg sydd ar flaenau ein bysedd yn chwyldroi'r ffordd rydyn ni’n cyfleu gwyddoniaeth ar raddfa fyd-eang. 

Mae'r sgwrs hon yn trafod sut mae technoleg fodern wedi chwyldroi'r ffordd rydyn ni’n cyfleu gwyddoniaeth i'r cyhoedd a'r effeithiau y gall dealltwriaeth wyddonol eu cael ar broblemau cadwraeth byd-eang fel plastigau, newid yn yr hinsawdd a dinistrio cynefinoedd. Ac eto, mewn oes ddigidol mae rhai o'r sgiliau mwy traddodiadol ym maes darlunio gwyddonol yn parhau'n berthnasol ac maen nhw’n dal i fod yn un o'r ffyrdd gorau o gyfathrebu gwybodaeth hanfodol am rywogaethau.

Dyddiad: Ar gais

Lleoliad: Yn eich ysgol neu goleg

Trefnu sesiwn

-----------------------------------------------------

Bioamrywiaeth: Bywyd ar Blaned sy'n Newid

Mae dros 1.5 miliwn o rywogaethau wedi’u disgrifio, pob un wedi'i addasu i fywyd yn ei ffordd unigryw ei hun. 

Mae'r sgwrs hon yn archwilio amrywiaeth bywyd ar y ddaear, gan ddangos sut mae bioddaearyddiaeth yn effeithio ar wasgariad rhywogaethau o amgylch ein planed a sut mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio yn y pen draw ar oroesiad rhywogaethau. 

Dyddiad: Ar gais

Lleoliad: Yn eich ysgol neu goleg

Trefnu sesiwn

---------------------------------------------------

Esblygiad Rhywogaethau: DNA a blociau adeiladu bywyd ar y ddaear

Pan archwiliodd Charles Darwin darddiad rhywogaethau a detholiad naturiol am y tro cyntaf, nid oedd ganddo syniad pa mor bwysig fyddai ei ddamcaniaethau i wyddonwyr dros 200 mlynedd yn ddiweddarach. 

DNA yw'r blociau adeiladu ar gyfer bywyd ar y ddaear, ac mae esblygiad rhywogaethau yn ganlyniad uniongyrchol i'r amrywiad moleciwlaidd mewn poblogaethau sy'n caniatáu iddynt ymaddasu i amgylcheddau sy'n newid yn barhaus. 

Mae'r sgwrs hon yn archwilio'r rôl y mae DNA yn ei chwarae yn esblygiad rhywogaethau a pha mor bwysig yw ein dealltwriaeth o eneteg yn y byd modern.

Dyddiad: Ar gais

Lleoliad: Yn eich ysgol neu goleg

Trefnu sesiwn

----------------------------------------------------------

Gweithgaredd ar y campws 

Diwrnod Blasu Gwyddoniaeth Amgylcheddol

Cyfle i fyfyrwyr gael profiad ymarferol o Wyddoniaeth Amgylcheddol yn PDC a darganfod y cyfleoedd gyrfa cyffrous sydd ar gael i raddedigion. Mae ein Diwrnodau Blasu yn cynnwys gweithdai ymarferol, defnyddio ein labordai, a'r cyfle i siarad â rhai o’n myfyrwyr presennol. 

Mehefin 2022 - Dyddiad i ddod yn fuan

Trefnu sesiwn