Mae 3,000 o fyfyrwyr y diwydiannau creadigol yn galw campws bywiog Caerdydd y Brifysgol yn gartref iddynt. Yn y sesiwn hon, bydd eich myfyrwyr yn dysgu mwy am y cyrsiau sydd ar gael – o ddramâu, graffeg a dylunio ffasiwn, i ddylunio setiau teledu a ffilm, busnes cerddoriaeth a ffotograffiaeth ddogfennol - a sut mae ein cyfleusterau safon diwydiant yn sicrhau bod ein myfyrwyr yn barod i ddechrau gyrfa yn y diwydiant biliwn punt hwn ar ôl graddio.

Trefnu sesiwn

Felly, sut yn union rydyn ni'n darllen sgript? Yn gyntaf, mae angen i ni nodi pa fath o sgript yw hyn. Radio? Ffilm? Llwyfan? Maen nhw i gyd wedi'u fformatio'n wahanol i'w gilydd ond mae ganddynt un peth yn gyffredin – stori! 

Mae darllen sgriptiau yn hanfodol er mwyn trwytho eich hun yn y cymeriad a'r byd sydd yn y sgript. Mae dod o hyd i'r prif blot yn hawdd ond beth am yr is-blot? Perthynas cymeriadau â’i gilydd? Nodweddion corfforol? Uchafbwyntiau ac isafbwyntiau emosiynol? Eiliadau o gomedi? 

Bydd y gweithdy hwn yn arwain darpar awduron/actorion/cyfarwyddwyr tuag at ymchwilio'n ddwfn i destun er mwyn astudio ei strwythur, ei gymeriadau, ei themâu, ei arddull ac yn y blaen. 

Yr offer sydd eu hangen ar gyfer y gweithdy: pen, papur, ac ymdeimlad o antur! 

Trefnu sesiwn

Bydd y gweithdy hwn yn edrych ar ddisgyblaeth a thechnegau perfformio radio trwy weithiau Mercury Theatre - On the Air. Archwilir amrywiaeth o destunau gyda myfyrwyr gan gynnwys; Rhyfel y Byd, Dracula a Hearts of Darkness.

Trefnu sesiwn

Mae'r gweithdy hwn wedi'i gynllunio i archwilio testun ac is-destun drwy ddadansoddi cymeriad gan gyfeirio at ymarferwyr fel Stanislavski, Lee Strasberg a Stella Adler.

Trefnu sesiwn

Seminar ryngweithiol yn archwilio detholiad o ddramâu cyfoes a sut maen nhw'n delio â themâu cyfredol. Gallai themâu enghreifftiol gynnwys; newid yn yr hinsawdd, hunaniaeth, profiad ffoaduriaid, iechyd meddwl, gwyddoniaeth a phandemig.

Trefnu sesiwn

Cyfle i fyfyrwyr gael cipolwg ar hanes y theatr yng Nghymru, a/neu archwilio dramâu, cwmnïau a pherfformiadau allweddol.

Trefnu sesiwn

Bydd myfyrwyr yn cymryd rhan mewn seminar/gweithdy ar-lein sy'n canolbwyntio ar ddulliau o gynnal perfformiad ar-lein; archwilio'r hyn sy'n gwneud perfformiad diddorol ar-lein, beth mae gwahanol lwyfannau yn ei gynnig, ac awgrymiadau a thechnegau i wella eich perfformiad.

Trefnu sesiwn

Beth sy'n digwydd pan fyddwch yn cael eich galw am glyweliad? Efallai mai eich ymateb cyntaf fydd mynd yn nerfus iawn felly, sut allwch chi ddefnyddio hyn i’ch mantais? Cofiwch; mae nerfau yn normal! 

Bydd y gweithdy hwn yn eich gwahodd i gydnabod y rhwystrau mae pob perfformiwr yn eu hwynebu, a'u hymgorffori fel arf gwaith positif i'ch helpu yn eich ymgais i sicrhau’r rhan dan sylw. 

Yr offer sydd eu hangen arnoch ar gyfer y gweithdy: pen, papur, ac ychydig o ddewrder! 

Trefnu sesiwn

Yn y sesiwn ryngweithiol ar-lein hon, bydd myfyrwyr yn archwilio dulliau a thechnegau i ddyfeisio gwaith theatr. Bydd myfyrwyr yn cael cyflwyniad i'r ffyrdd y mae gwahanol gwmnïau wedi dyfeisio gwaith, cymryd rhan mewn gweithgareddau grŵp ar-lein, a dysgu awgrymiadau a thechnegau ar gyfer dyfeisio a dod â syniadau'n fyw ar lwyfan.  

Trefnu sesiwn

Bydd y gweithdy hwn yn cyflwyno cyfranogwyr i dechnegau actio teledu a ffilm. Bydd myfyrwyr yn edrych ar sgrinluniau ac yn archwilio amrywiadau ar adeiladwaith cymeriad ar gyfer camera.

Trefnu sesiwn

Seminar ryngweithiol yn archwilio un o'ch dramâu gosod, neu ddrama o'ch dewis. Bydd modd edrych ar y themâu, cymeriadau, strwythur a phosibiliadau perfformio gydag un o'n harbenigwyr drama.

Trefnu sesiwn

Mae amrywiaeth gyfoethog o ffurfiau perfformio ar draws y byd. Bydd y seminar cyfranogol hon yn cyflwyno myfyrwyr i ffurfiau perfformio allweddol, gan ystyried sut mae theatr yn gweithredu mewn gwahanol gymdeithasau a chyd-destunau. Gallwn gyflwyno ystod o wahanol ffurfiau, neu ganolbwyntio ar ffurf benodol o'ch dewis.

Trefnu sesiwn

Cyflwyniad i fyd gwych addasiadau. Seminar ryngweithiol yn archwilio dulliau gwahanol o addasu nofelau a straeon ar gyfer y llwyfan a'r sgrin. Gellir cynnig hyn hefyd fel gweithdy sy'n ffocysu ar un testun penodol a'r posibiliadau o'i addasu ar gyfer y llwyfan. 

Trefnu sesiwn

Cyfle i'ch myfyrwyr siarad â myfyrwyr drama bresennol PDC. Gallwch eu holi am eu profiad o astudio yn PDC, cael awgrymiadau ar gyfer gwneud y gorau o'ch amser gyda ni, neu gael gwybod am y prosiectau maen nhw'n gweithio trwy ar hyn o bryd a beth sy'n eu cyffroi a'u hysbrydoli!

Trefnu sesiwn

Mai 24ain 2023

Seminar Sgriptio: 2yp – 3yp Campws Caerdydd, PDC

Ymunwch â ni am drafodaeth banel a sesiwn holi-ac-ateb i’r gynulleidfa gyda thri gweithiwr proffesiynol o’r diwydiant sy’n arwain y ffordd yn y byd ffilm, teledu a llenyddol.

I neilltuo lle, e-bostiwch [email protected] gyda ‘Archebu Seminar Sgriptio’ yn y llinell bwnc.

Sylwch, rhaid i fynychwyr fod dros 18 oed i fynychu'r digwyddiad hwn yn unigol. Dan 18 ond boed yn rhan o drefniant grŵp gydag o leiaf un oedolyn cyfrifol.

Bydd y digwyddiad hwn hefyd yn cael ei recordio a bydd ar gael ar ôl y digwyddiad. Anfonwch e-bost os hoffech dderbyn copi o'r recordiad hwn.