Canolfan Hydra: Cynllunio a Rheoli Digwyddiadau Mawr

Mae'r sesiwn diwrnod cyfan hon ar y campws yn defnyddio ein Canolfan Hydra yr unig un o'i bath yng Nghymru. Mae'r sesiwn wedi'i chynllunio i gefnogi eich dosbarth i gyrraedd y meini prawf ar gyfer Uned 15: BTEC Gwasanaethau Cyhoeddus. Bydd y myfyrwyr yn cael eu hasesu ar eu penderfyniadau mewn amser real gan ddefnyddio ystod o adnoddau o drychineb llifogydd ddiweddar. 

>> Trefnu sesiwn

-------------------------------------------------------

Llwybrau at Blismona a Gwasanaethau Cyhoeddus

Rydym wedi datblygu sesiwn sy'n cwmpasu'r gwahanol 'Lwybrau at Blismona', i gefnogi dilyniant gyrfa priodol - mae'r sgwrs hon yn para tua 40 munud, gyda'r cyfle am sesiwn holi ac ateb. Yn PDC rydym mewn sefyllfa unigryw i gynnig y sgwrs hon gyda dros 40 mlynedd o brofiad o ddarparu hyfforddiant i'r heddlu. Ni yw'r darparwr a ddewiswyd ar gyfer y PCDA ar gyfer sawl heddlu ar draws Cymru a De Orllewin Lloegr, ochr yn ochr â'n cwrs BSc Plismona Proffesiynol ein hunain. Rydym hefyd yn ystyried sicrhau bod rhywfaint o gynnwys o'n Canolfan Efelychu Hydra ar gael i chi ei ddefnyddio'n rhithwir. 

>> Trefnu sesiwn

--------------------------------------------------------------

Darlith Blasu Heddlua

Mae ein tîm addysgu Plismona ar gael i gynnal sesiynau ar y campws, mynd allan i ysgolion neu gyflwyno cynnwys ar-lein i helpu i gyfoethogi profiad y dosbarth. Cyn hyn, mae'r sesiynau wedi cynnwys; Arsylwi a Throseddau, Troseddau Cyllyll, Defnyddio Cyffuriau a Llinellau Cyffuriau neu Ddelio â Throseddau Cyfundrefnol. Gallant hefyd gyflwyno sesiynau sy'n addasu i anghenion eich myfyrwyr.

>> Trefnu sesiwn 

--------------------------------------------------

Datganoli yng Nghymru (Uned 1: llywodraeth, polisïau a gwasanaeth cyhoeddus)

Yn refferendwm diweddar yr Alban, chwaraeodd pobl ifanc 16 a 17 oed rôl bwysig, gyda llawer yn pleidleisio IE dros annibyniaeth. Cyfle i drafod yr effaith a gaiff etholiadau a'r system etholiadol, effaith datganoli pellach yng Nghymru ac a yw'n bwysig faint o lefelau o lywodraeth sydd.

*Yn amodol ar argaeledd

>> Trefnu sesiwn 

--------------------------------------------------------------

Dinasyddiaeth, amrywiaeth a gwasanaethau cyhoeddus (Uned 3)

Cyfle i drafod a yw tegwch yn golygu y dylem i gyd gael ein trin yn yr un ffordd, neu a yw'n bosibl trin pobl yn wahanol a dal i fod yn deg. Cyfle i archwilio enghreifftiau o degwch mewn plismona, addysg, iechyd a diwygio lles i feddwl am effaith polisïau ar wahanol grwpiau.

>> Trefnu sesiwn 

-----------------------------------------------------------

Ymchwil estynedig ym maes gwasanaethau cyhoeddus (Uned 7)

Cyfle i archwilio enghreifftiau o ymchwil o ansawdd uchel a sut mae'n effeithio ar ddarparu gwasanaethau. Datblygu'r sgiliau sydd eu hangen i gynllunio a chynnal prosiect ymchwil manwl sy'n ymwneud â gwasanaethau cyhoeddus yn annibynnol.

>> Trefnu sesiwn 

-----------------------------------------------------------

Môr-ladrata a Herwgipio - Persbectif Byd-eang

Argyfyngau yw môr-ladrata a herwgipio sydd hefyd yn cael effaith sylweddol ar fasnach ryngwladol ac ar y llywodraethau ac asiantaethau gorfodi'r gyfraith sydd â'r rôl o atal y troseddau hyn. Yn 2020 gwelwyd cynnydd dramatig yn nifer yr achosion o fôr-ladrata, gan arwain at farn bod effeithiau economaidd covid-19 ar wledydd sy'n datblygu yn cyfrannu at dwf y gweithgaredd hwn. Bydd y sesiwn hon yn edrych ar y canlyniadau cyfreithiol a gwleidyddol i wladwriaethau, ar enghreifftiau hanesyddol o herwgipio a môr-ladrata, a goblygiadau rhyngwladol y gweithgaredd troseddol hwn. Yn olaf, bydd yn canolbwyntio ar y cytundebau rhyngwladol sy'n rheoli'r frwydr yn erbyn môr-ladrata a herwgipio. Arweinir y sesiwn hon gan arbenigwr sydd â phrofiad yn y Llynges Frenhinol o fynd i'r afael â môr-ladrata.

>> Trefnu sesiwn 

---------------------------------------------------------------

Cydraddoldeb: Ar gyfer pwy mae cydraddoldeb?

Mae'r sesiwn flasu ryngweithiol hon ar Gydraddoldeb ac Amrywiaeth wedi'i chynllunio i fynd i'r afael yn uniongyrchol â rhywfaint o'r dryswch, y gwrthdaro a'r gamddealltwriaeth sy'n gysylltiedig ag agenda cydraddoldeb sy’n gynyddol gymhleth. Ynddo, byddwn yn archwilio drwy drafod, y risg a wynebwn mewn cymdeithas anghyfartal, a yw polisi cydraddoldeb yn berthnasol i ni ar lefel bersonol a beth ar y ddaear y mae 'cydraddoldeb' yn ei olygu beth bynnag. Bydd y sesiwn yn cael ei chynorthwyo gydag astudiaethau achos ar wahaniaethu yn erbyn pobl ifanc, camfanteisio'n rhywiol ar blant ac  Mae Bywydau Duon o Bwys. Gadewch i ni siarad!

>> Trefnu sesiwn