Beth yw Hanes yn y Brifysgol?

Addas ar gyfer myfyrwyr blwyddyn 12 a 13 a myfyrwyr cyfatebol

Herio cysyniadau Hanes drwy ddadansoddi ffynonellau amrywiol, llafar, darluniadol, ac ati, ynghyd â chyflwyniad i fethodoleg Hanesyddol ar lefel pedwar.   

>> Trefnu Gweithdy

----------------------------------------------------

Y 1930au, 'Degawd y Diafol' neu wawr cyfoeth?

Addas ar gyfer myfyrwyr blwyddyn 12 a 13 a myfyrwyr cyfatebol

Mae haneswyr yn parhau i ddadlau ynghylch sut y dylem ddehongli'r 1930au. Mae dychymyg poblogaidd yn troi o amgylch amddifadedd y gegin gawl a diweithdra torfol, ac eto gwelodd y 1930au hefyd wawrio oes "democratiaeth y rhai oedd yn berchen ar eiddo". Ein her yw cysoni'r ddau brofiad gwrthgyferbyniol hyn a dod i ddealltwriaeth fwy cyflawn o'r cyfnod.

>> Trefnu Gweithdy

---------------------------------------------------------------

Swffragetiaid a’r rhai oedd yn erbyn: Sut roedd Menywod yn gwrthwynebu’r Bleidlais i Fenywod

Addas ar gyfer myfyrwyr blwyddyn 12 a 13 a myfyrwyr cyfatebol

Ysgogodd canmlwyddiant rhyddfraint rhannol i fenywod yn 2018 lawer o gyhoeddusrwydd am yr ymgyrch dros y bleidlais i fenywod, ond wyddech chi fod llawer o fenywod wedi ymuno â'r ymgyrch yn erbyn rhoi’r bleidlais i fenywod.  Mae'r gweithdy hwn gyda hanesydd PDC Dr Rachel Lock-Lewis yn dangos sut mae astudio'r 'collwyr' yn ein helpu i ddeall Cymdeithas ym Mhrydain cyn y Rhyfel Byd Cyntaf.

>> Trefnu Gweithdy

------------------------------------------------------

Gwleidyddiaeth Tlodi, esblygiad agweddau tuag at 'y tlawd haeddiannol ac anhaeddiannol' 1830-1914

Addas ar gyfer myfyrwyr blwyddyn 12 a 13 a myfyrwyr cyfatebol

Gan ddefnyddio'r syniad o 'newid dros amser', mae'r sesiwn yn mynd i’r afael â’r ddadl ynghylch datganiad John Ruskin; 

Elusen. Yn aml y mae hi’n anodd bod yn elusennol ddoeth; gwneud daioni heb luosi ffynonellau drygioni! Nid yw rhoi yn ddim oni bai eich bod yn ystyried hefyd. Dywedir, “gwyn eu byd y rhai sy’n ystyried y tlawd", nid “gwyn eu byd y rhai sy’n bwydo’r tlawd”. Mae ychydig o feddwl ac ychydig o garedigrwydd yn aml yn werth mwy na llawer iawn o arian. 

>> Trefnu Gweithdy

mailto:[email protected]


A wnaiff y Doctor Strangelove go iawn godi ar ei draed? Tarddiad y Rhyfel Oer 1945-1955

Addas ar gyfer myfyrwyr blwyddyn 12 a 13 a myfyrwyr cyfatebol

Pam daeth y sawl oedd yn gynghreiriaid yn ystod y rhyfel yn elynion yn ystod y cyfnod o heddwch? Sut wnaeth Gwrthdaro arwain at Gyfyngu? Mae'r ddarlith hon yn cynnig cyflwyniad i'r ddadl hanesyddiaeth sydd wedi bod yn mynd rhagddi ers bron i saith degawd ynghylch gwreiddiau'r Rhyfel Oer. 

>> Trefnu Gweithdy

----------------------------------------------------------------------------

"Mae pob anifail yn gyfartal. Ond mae rhai anifeiliaid yn fwy cyfartal nag eraill", Animal Farm George Orwell

Addas ar gyfer myfyrwyr blwyddyn 12 a 13 a myfyrwyr cyfatebol

Mae hanesyddiaeth Chwyldro Rwsia yn codi llu o gwestiynau. A oedd y chwyldro'n anochel, neu a oedd yn ymateb i'r amodau yn Rwsia o dan y Tsar? I ba raddau y cafodd chwyldroadau 1905 a 1917 gefnogaeth boblogaidd? A oedd Chwyldro mis Hydref, yn chwyldro poblogaidd neu'n ddim ond gwrthryfel oportiwnistaidd? Yn fwy na hynny, pa mor llwyddiannus oedd y gymdeithas newydd a grëwyd gan Lenin a'r Bolsieficiaid? 

Gymrawd, ein cenhadaeth ni yw sbarduno trafodaeth ar y cwestiynau hyn mewn dwy awr!

>> Trefnu Gweithdy

-------------------------------------------------------------------

Wedi'i arwain oddi uchod neu wedi'i sbarduno oddi isod? Safbwyntiau ar y Mudiad Hawliau Sifil 1954-1968

Addas ar gyfer myfyrwyr blwyddyn 12 a 13 a myfyrwyr cyfatebol

Roedd cyfnod amser y mudiad hawliau sifil mewn sawl ffordd yn adlewyrchu datblygiad hanes cymdeithasol neu 'hanes oddi isod'. Roedd hanes cymdeithasol yn cynnig llais, ymhlith eraill, i'r rhai difreintiedig a'r darostyngedig, felly byddai'n sicr o gynnig cyfrwng perffaith i'r mudiad. Pam felly oedd y dadleuon hanesyddiaeth ynghylch hawliau sifil am fwy na degawd ar ôl ei farwolaeth yn dal i fod â Martin Luther King yn ganolbwynt iddynt a’i hanes bywgraffiadol neu 'Hanes oddi uchod'?   

>> Trefnu Gweithdy

----------------------------------------------------------------------

Breninesau’r Tuduriaid: Grym a Rhyw yn yr Unfed Ganrif ar Bymtheg

Addas ar gyfer myfyrwyr blwyddyn 12 a 13 a myfyrwyr cyfatebol

Mae'r delweddau poblogaidd o'r ddwy frenhines Duduraidd, Mary ac Elizabeth, wedi hen ymsefydlu ac yn gwbl wahanol i’w gilydd.  Mae'r gweithdy hwn yn archwilio'r mythau, y gwrthgyferbyniadau, y cysylltiadau, a'r ymchwil ddiweddaraf ar 'Fari Waedlyd' a'r 'Frenhines Wyryf'. 

>> Trefnu Gweithdy

---------------------------------------------------------

Gwrachod a Chythreuliaid: Beth sbardunodd y cyfnod ‘erlyn gwrachod’ yn Ewrop?

Addas ar gyfer myfyrwyr blwyddyn 12 a 13 a myfyrwyr cyfatebol

Gweithdy gyda hanesydd PDC, Dr Jonathan Durrant, yn archwilio pam y cafodd hanner can mil o bobl eu dienyddio am drosedd ddychmygol gwrachyddiaeth ledled Ewrop yn y cyfnod Modern Cynnar.

>> Trefnu Gweithdy

--------------------------------------------------------------------

Yr Oes Niwclear: Y Cyfryngau, Gwleidyddiaeth a Phrotest

Addas ar gyfer myfyrwyr blwyddyn 12 a 13 a myfyrwyr cyfatebol

O Hiroshima i Chernobyl a thu hwnt - beth oedd yn gyrru protest boblogaidd a gwleidyddiaeth radical ym Mhrydain ar ôl y rhyfel, a sut yr adlewyrchwyd y rhaniadau yn Ewrop yn yr oes deledu?

>> Trefnu Gweithdy

-------------------------------------------------------

Hil, Diwylliant ac Atgofion yng Nghymru

Addas ar gyfer myfyrwyr blwyddyn 12 a 13 a myfyrwyr cyfatebol

Wedi'i hysbrydoli gan gwymp Edward Colston a materion yn ymwneud â threftadaeth ddiwylliannol a godwyd gan fudiad Mae Bywydau Duon o Bwys, mae'r sesiwn hon yn ymchwilio i hanes dadleuol 'hil' ac ymerodraeth mewn cofebau a henebion yng Nghymru. 

>> Trefnu Gweithdy

mailto:[email protected]