Mae staff yr adran Saesneg ar gael i gefnogi a chyfoethogi'r gwaith o gyflwyno cyrsiau Llenyddiaeth ac Iaith Safon Uwch.

  • Shakespeare
  • Ysgrifennu Creadigol a Genre
  • Yr iaith Saesneg: Cymdeithas, Hunaniaeth ac Amrywiaeth

 Mae'r sesiynau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

Trefnu sesiwn

Adrodd Straeon ar Ran Brandiau 

Bydd myfyrwyr yn cael cyflwyniad ar adrodd straeon ar gyfer brandiau, ac yna byddant yn cymryd rhan mewn ymarferion ysgrifennu copi creadigol ac yn datblygu rhywfaint o gopi drafft eu hunain yn y gweithdy rhyngweithiol ac ysbrydoledig hwn. 

Bydd y gweithdy'n cael ei gynnal gan ein Huwch Ddarlithydd mewn Dylunio Hysbysebu, Molly Owens, sy'n awdur ac yn gyfarwyddwr creadigol arobryn. Bydd myfyrwyr yn cael cyfle i dderbyn adborth ar ddiwedd y sesiwn, ac yn cael rhywfaint o adnoddau i barhau i ddysgu am y pwnc hwn.

Trefnu sesiwn

 

Ysgrifennu at Ddibenion Proffesiynol

Yn y gweithdy hwn, byddwn yn rhannu awgrymiadau a thriciau ar gyfer defnyddio ciwiau gweledol ac ymarferion i ddechrau'r broses ysgrifennu creadigol at ddibenion proffesiynol, boed hynny ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol neu ar gyfer ymgyrchoedd, ac yn esbonio'r pontio sy’n digwydd rhwng ysgrifennu creadigol ac ysgrifennu copi, cyfarwyddo celf a chyfarwyddo creadigol. 

Cynhelir y gweithdy gan ein Huwch Ddarlithydd mewn Dylunio Hysbysebu, Molly Owens, sy'n awdur ac yn gyfarwyddwr creadigol arobryn, ac mae ei gwaith creadigol wedi'i gyhoeddi mewn blodeugerddi llenyddol a chyfnodolion. Bydd myfyrwyr yn cael cyfle i gymryd rhan mewn ymarferion ysgrifennu copi creadigol, a chynhyrchu rhywfaint o gopi drafft y byddant yn derbyn adborth arno gan yr hwylusydd, ac yn cael adnoddau i barhau i ddysgu am y pwnc hwn.

Trefnu sesiwn 

 

Sut i Ysgrifennu Llythyr Eglurhaol

Beth yw elfennau llythyr eglurhaol cryf, a ble’r ydw i'n dechrau? Bydd y gweithdy hwn yn helpu myfyrwyr i ddysgu hanfodion ysgrifennu llythyr eglurhaol ar gyfer ceisiadau prifysgol a chyflogaeth, a byddant yn cael cyfle i ysgrifennu llythyrau drafft a chael adborth arnynt. Bydd y gweithdy'n cael ei gynnal gan yr Uwch Ddarlithydd Molly Owens, sy'n awdur arobryn. 

Trefnu sesiwn

mailto:[email protected]


Sut i Ddarllen Sgript (ar gyfer Radio/Ffilm/Llwyfan) 

Felly, sut yn union rydyn ni'n darllen sgript? Yn gyntaf, mae angen i ni nodi pa fath o sgript ydyw. Radio? Ffilm? Llwyfan? Maen nhw i gyd wedi'u fformatio'n wahanol i'w gilydd ond mae ganddynt un peth yn gyffredin – stori! 

Mae darllen sgriptiau yn hanfodol er mwyn trwytho eich hun yn y cymeriad a'r byd sydd yn y sgript. Mae dod o hyd i'r prif blot yn hawdd ond beth am yr is-blot? Perthynas cymeriadau â’i gilydd? Nodweddion corfforol? Uchafbwyntiau ac isafbwyntiau emosiynol? Eiliadau o gomedi? 

Bydd y gweithdy hwn yn arwain darpar awduron/actorion/cyfarwyddwyr tuag at ymchwilio'n ddwfn i destun er mwyn astudio ei strwythur, ei gymeriadau, ei themâu, ei arddull ac yn y blaen. 

Yr offer sydd eu hangen ar gyfer y gweithdy: pen, papur, ac ymdeimlad o antur!

Trefnu sesiwn

mailto:[email protected]

 

Astudio Sinema 

Cipolwg diddorol ar y berthynas unigryw rhwng y ddelwedd symudol a'i chynulleidfaoedd. Bydd y sgwrs ddarluniadol hon, sy'n addas i fyfyrwyr sy'n astudio ystod eang o bynciau, yn ymchwilio i'r ffordd y mae ein profiad o’r sinema wedi datblygu o’r 'gwylio drwy dwyll y clo' hynod bersonol,  kinetoscope Edison i'r profiadau gwirioneddol gymdeithasol, ymdrochol rydyn ni’n eu hadnabod heddiw. Byddwn yn profi’r awditoriwm 1,000+ o seddi neu'r 'palas breuddwydion', y 'sinema gyrru i mewn' oedd yn boblogaidd gyda phobl ifanc America, y theatr ffilmiau bwrpasol a'r sinema ‘multiplex’. A byddwn yn ystyried ai'r sinema 'dros dro' gynyddol boblogaidd, sgriniadau safle-benodol a'r mudiad 'sinema agored' yw dyfodol dangosiadau sinema annibynnol yn y DU. 

Trefnu sesiwn

mailto:[email protected]

 

Dadansoddi drama o'ch dewis

Seminar ryngweithiol yn archwilio un o'ch dramâu gosod, neu ddrama o'ch dewis. Bydd modd archwilio themâu, cymeriadau, strwythur a phosibiliadau perfformio gydag un o'n harbenigwyr drama.

Trefnu sesiwn

Creu Newyddion

Bydd myfyrwyr yn dysgu sut i ysgrifennu stori newyddion syml a'i chyhoeddi ar y cyfryngau cymdeithasol, gyda newyddiadurwr a darlithydd. Y cyfan sydd ei angen arnoch yw ffôn, ac yn ddelfrydol, cyfrif Twitter. Byddwn yn esbonio strwythur sylfaenol stori newyddion, sut i ddod o hyd i stori, ac yn eich cael i ysgrifennu a chyhoeddi un erbyn diwedd y sesiwn. 

Trefnu sesiwn

 

Newyddion Ffug

Beth yw newyddion ffug a sut allwn ni ei atal? Mewn byd sy'n gynyddol ddigidol, mae angen i unigolion fod yn effro i beryglon newyddion ffug a gwybodaeth anghywir.

Yn y seminar hon, bydd myfyrwyr yn cymryd rhan mewn trafodaeth sy'n canolbwyntio ar wirionedd a chelwyddau, y cyfryngau, a'n cyfrifoldebau ni fel defnyddwyr a chyhoeddwyr posibl 'newyddion ffug' bob tro y byddwn yn rhannu gwybodaeth ar y cyfryngau cymdeithasol. 

Trefnu sesiwn