Sesiynau Seicoleg

Fel arall, i drefnu sesiwn bwrpasol ar gyfer eich myfyrwyr, anfonwch e-bost at Y Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Seicoleg yw'r astudiaeth wyddonol o ymddygiad a phrosesau meddyliol. Mae gan seicoleg gwmpas eang ac mae'n dylanwadu ar lawer o ddisgyblaethau eraill yn y gwyddorau biolegol a chymdeithasol. Mae'r cwrs gradd Seicoleg hon sydd wedi'i hachredu gan Gymdeithas Seicoleg Prydain yn cyfuno cyfleoedd i astudio ymchwil arloesol gyda mynediad at addysgu rhagorol a chymorth i fyfyrwyr.

Ar y cwrs gradd BSc (Anrh) Seicoleg byddwch yn astudio'r prif ddulliau ym maes seicoleg, gan gynnwys seicoleg gymdeithasol, gwybyddol, biolegol a datblygiadol, niwrowyddoniaeth a dulliau ymchwil. Byddwch hefyd yn datblygu sgiliau seicoleg ymarferol yn ein labordai pwrpasol.

Elfen allweddol yw'r profiad ymarferol y byddwch yn ei ennill drwy gydol eich gradd Seicoleg. Byddwch yn cael cynnig profiad clinigol ar y campws ac yn gallu manteisio ar amrywiaeth o gyfleoedd cyffrous, gan gynnwys cwblhau cyrsiau byr arbenigol, tystysgrifau proffesiynol a lleoliadau gwaith – hwb mawr arall i'ch CV. 


Diwrnod Blasu Datblygiad Plentyndod

I'w gadarnhau | Campws Trefforest ac ar-lein

Archebwch le ar ein Diwrnod Blasu Plentyndod lle gall eich myfyrwyr gymryd rhan mewn sesiynau a thrafodaethau rhyngweithiol, siarad â'n myfyrwyr presennol, clywed gan raddedigion diweddar, cwrdd â rhai o'n darparwyr lleoliadau gwaith partner, a chael taith o amgylch ein cyfleusterau.

Archebwch eich lle yma

Fel arall, i drefnu sesiwn bwrpasol ar gyfer eich myfyrwyr, anfonwch e-bost at Y Tîm Recriwtio Myfyrwyr

BSc (Anrh) Datblygiad Plentyndod

https://www.southwales.ac.uk/courses/bsc-hons-childhood-development/

Mae’r cwrs yn archwilio meysydd sy'n bwysig i weithio gyda phlant. Bydd myfyrwyr yn dysgu am ddatblygiad gwybyddol, biolegol, cymdeithasol ac emosiynol yn ystod plentyndod a'r glasoed. Byddant hefyd yn deall y dylanwadau cymhleth sy'n llywio bywydau plant a’r glasoed, gan gynnwys sut mae chwarae'n dylanwadu ar ddatblygiad a chymhelliant plant.

-----------------------------------------------------------------------------

Seicotherapi a chwnsela 

Gweithgareddau seicotherapi a chwnsela i ysgolion a cholegau 

Diwrnod Blasu Celfyddydau Creadigol a Therapiwtig

I'w gadarnhau | Campws Trefforest ac ar-lein

Archebwch le ar ein Diwrnod Blasu Celfyddydau Creadigol a Therapiwtig lle gall eich myfyrwyr gymryd rhan mewn sesiynau a thrafodaethau rhyngweithiol, siarad â'n myfyrwyr presennol, clywed gan raddedigion diweddar, cwrdd â rhai o'n darparwyr lleoliadau gwaith partner, a chael taith o amgylch ein cyfleusterau. 

Archebwch eich lle yma

Fel arall, i drefnu sesiwn bwrpasol ar gyfer eich myfyrwyr, anfonwch e-bost at Y Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Oes gennych chi ddiddordeb mewn defnyddio'ch sgiliau celf er budd llesiant pobl eraill? Os ydych chi’n angerddol dros y celfyddydau mynegiannol ac yn credu yn y potensial i arferion creadigol wella lles pobl, mae'r cwrs gradd Celfyddydau Creadigol a Therapiwtig unigryw yn rhoi cyfle i ddatblygu eich ymarfer yn y dyfodol mewn lleoliadau cymunedol ac addysgol.

P'un a oes gennych chi ddiddordeb mewn celfyddyd gain, dylunio, crefft neu ymgysylltu â'r gymuned yn greadigol, mae'r cwrs gradd BA (Anrh) Celfyddydau Creadigol a Therapiwtig yn cwmpasu amrywiaeth eang o ddisgyblaethau creadigol. Byddwch yn cael eich addysgu gan arbenigwyr sy’n arwain y blaen o ran gweithlu’r celfyddydau creadigol a therapiwtig, a fydd yn rhoi llwyfan ardderchog i chi ennill profiad o weithio'n greadigol gydag eraill.

Mae gan y cwrs gradd hon dri maes astudio penodol - ymarfer celf, lleoliad ymarfer proffesiynol, a mewnbwn damcaniaethol. Byddwch yn cael eich annog i wneud cysylltiadau ystyrlon rhwng pob pwnc craidd i ddatblygu’n ymarferydd celfyddydau creadigol. Mae rhagor o fanylion am y cwrs, gan gynnwys yr hyn y byddwch yn ei astudio, gwybodaeth am gyfleoedd lleoliad a dilyniant gyrfa i'w gweld yma.

---------------------------------------------------------------------

Diwrnod Blasu Cwnsela

I'w gadarnhau | Campws Dinas Casnewydd ac ar-lein

Archebwch le ar ein Diwrnod Blasu Cwnsela lle gall eich myfyrwyr gymryd rhan mewn sesiynau a thrafodaethau rhyngweithiol, siarad â'n myfyrwyr presennol, clywed gan raddedigion diweddar, a chwrdd â rhai o'n darparwyr lleoliadau gwaith partner.

Fel arall, i drefnu sesiwn bwrpasol ar gyfer eich myfyrwyr, anfonwch e-bost at Y Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Mae'r cwrs gradd BA (Anrh) Cwnsela ac Ymarfer Therapiwtig yn cynnig y dysgu a'r hyfforddiant sydd eu hangen arnoch i fod yn gwnselydd integreiddiol proffesiynol. Byddwch yn meithrin y wybodaeth, y sgiliau a'r profiad i ddarparu cwnsela ar draws pob ystod oedran, o blant a phobl ifanc i oedolion hŷn. Byddwch yn astudio ystod o 'therapïau siarad' traddodiadol, yn ogystal â dulliau creadigol a chyfoes fel cwnsela ar-lein.

Mae lleoliadau gwaith yn rhan bwysig o'r cwrs gradd cwnsela yma a byddant yn eich paratoi'n llawn ar gyfer dechrau eich gyrfa. Bydd gennych leoliadau ym mhob blwyddyn o'r cwrs, gan gynnwys 150 awr o ymarfer proffesiynol dan oruchwyliaeth. Mae hyn yn bodloni meini prawf lleoliad ar gyfer achrediad unigol gyda Chymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain (BACP).

Mae gan yr Ysgol Seicoleg ac Astudiaethau Therapiwtig Swyddogion Lleoliadau penodedig a chysylltiadau cryf ag ystod eang o asiantaethau cwnsela lleol, cyflogwyr a gwasanaethau cwnsela i ddarparu'r oriau ymarfer dan oruchwyliaeth sydd eu hangen arnoch.