Mae tîm o arbenigwyr Prifysgol De Cymru yn gweithio gyda ysgolion a cholegau ledled y DU i ddarparu gweithdai i fyfyrwyr er sy'n eu cadw nhw'n hysbys am addysg uwch , gan eu cefnogi nhw wrth bontio i'r brifysgol. Gweler manylion llawn ein gweithdai addysg uwch isod.

Mae ein gweithdai yn cael eu cynnig am ddim. Maen nhw ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae modd i ni gyfuno pynciau neu weithdai os oes gennych anghenion penodol. Rydym yn hapus i addasu ein sesiynau i fodloni anghenion eich myfyrwyr. 

Bydd pob un o'n sesiynau yn cael eu cynnal ar-lein yn ystod tymor yr Hydref. Gallwn ni eu darparu yn fyw ar adeg sy'n gyfleus i chi.

Os hoffech drefnu gweithdy addysg uwch ar-lein neu mewn person, anfonwch ebost atom ni. 

Dyddiad: ar gais

Ar gyfer myfyrwyr blwyddyn 12 a 13 neu gyfwerth 

Sesiwn ryngweithiol ar gyfer myfyrwyr Blwyddyn 12 sy’n ateb:

·         Beth yw pwrpas Addysg Uwch? 

·         Sut i ddewis cwrs a phrifysgol?

·         I ble gall astudio yn y Brifysgol arwain? 

>> Bwcio gweithdy


Dyddiad: ar gais

Ar gyfer myfyrwyr blwyddyn 12 neu gyfwerth

Ar gael ar gampws PDC neu eich ysgol/coleg. Bydd ein staff profiadol yn arwain eich myfyrwyr drwy'r broses ymgeisio UCAS ar-lein. 

Noder, os hoffech chi drefnu'r sesiwn hon ar safle eich ysgol, bydd angen defnydd o gyfrifiadur ar  bob myfyrwir. 

>> Bwcio gweithdy

Dyddiad: ar gais

Ar gyfer blwyddyn 12 a 13 neu fyfyrwyr coleg

Rydyn ni'n cynnig gweithgareddau ar gyfer rheiny sy'n gwneud cais am gyrsiau nyrsio a bydwreigiaeth. 

O ysgrifennu datganiad personol i baratoi ar gyfer cyfweliad, bydd ein tîm yn darparu cyngor ac arweinad diduedd er mwyn cynorthwyo eich myfyrwyr drwy'r broses ymgeisio.

Noder, rhaid bod isafswm o 10 myfyriwr yn y sesiwn

>> Bwcio gweithdy

Dyddiad: ar gais

Ar gyfer blwyddyn 12 a 13 neu gyfwerth

 Bydd gweithgareddau chwarae rôl ac enghreifftiau yn cael eu defnyddio i ddangos sut i baratoi ar gyfer cyfweliad llwyddiannus. 

>> Bwcio gweithdy

Dyddiad: ar gais

Addas ar gyfer blwyddyn 12 a 13 or equivalent students

Sesiwn ar gael i rieni /gofalwyr hefyd

Sesiwn sy’n tynnu sylw at fath a chyfanswm y cymorth ariannol sydd ar gael i fyfyrwyr. Bydd y sesiwn hefyd yn rhoi cyfle i fyfyrwyr fynd i’r afael ag unrhyw bryderon ariannol sydd gyda nhw. 

>> Bwcio gweithdy

Dyddiad: ar gais

Ar gyfer blwyddyn 12 a 13 neu gyfwerth

Sesiwn ar sut i ddarparu myfyrwyr â'r sgiliau angenrheidiol ar gyfer astudio ar Lefel 3 a thu hwnt.

Yn ystod y sesiwn, bydd myfyrwyr yn ystyried ystod eang o sgiliau astudio, gan gynnwys.

  • darllen ac ysgrifennu yn effeithiol 
  • Technegau adolygu 
  • Deall cyfeirnodi a llênladrad
  • Rheoli amser

>> Bwcio gweithdy

Dyddiad: ar gais

Ar gyfer blwyddyn 12 a 13 neu gyfwerth

Trafodaeth rhyngweithiol sy'n cynnig strategaethau cadarnhaol i ddysgwyr er mwyn cynnal a gwella eu lles.

I weld ein holl adnoddau AU ar-lein, cliciwch yma. Gallwch hefyd ddod o hyd i’n tudalen Lles i Bawb am adnoddau ychwanegol gall helpu’ch myfyrwyr yn ystod y cyfnod ansicr hwn.

>> Bwcio gweithdy

Dyddiad: ar gais

Addas ar gyfer blwyddyn 12 a 13 neu gyfwerth

Sesiwn ar gael i rieni/gofalwyr hefyd

O ddewis cwrs i ddiwrnod canlyniadau a'r cyfnod clirio, bydd y sesiwn hon yn mynd â myfyrwyr drwy'r broses UCAS lawn gan roi cyngor ar sut i wneud y gorau o’u cais.

>> Bwcio gweithdy

Dyddiad: ar gais

Addas ar gyfer blwyddyn 12 a 13 neu gyfwerth

Sesiwn ar gael i rieni/gofalwyr hefyd

Gall y sesiwn hon fod yn ganllaw byr neu weithdy ymarferol awr o hyd. Bydd pob sesiwn yn helpu myfyrwyr i ddeall yr hyn mae prifysgolion yn chwilio amdano, sut i gyflwyno eu hun yn y ffordd orau posibl a chanfod yr awydd i gyflawni’r cyfan.

>> Bwcio gweithdy

Gwyliwch ei'n gyflwyniad 'Sut i ysgrifennu datganiad personol effeithiol' yma ar Panopto

Dyddiad: ar gael

Addas ar gyfer blwyddyn 12 a 13 neu gyfwerth

Gyda dros 60 cwrs yn cael ei ddarparu gan Brifysgol De Cymru yn ein colegau partner ar hyd De Cymru, rydyn ni'n gallu trafod y manteision ynghylch astudio cwrs PDC ar safle eu coleg lleol.

Dyddiad: ar gais

Suitable for year 12 and 13 or equivalent students

Sesiwn sy'n cynorthwyo myfyrwyr â chreu portffolio.

Bydd y sesiwn yn cael ei darparu gan staff o'n Cyfadran Diwydiannau Creadigol ac yn rhoi cyngor i fyfyrwyr ar beth i'w gynnwys a pheidio â'i gynnwys er mwyn arddangos eu sgiliau.

Bydd gan fyfyrwyr gyfle i gael adborth uniongyrchol ar eu portffolio.

>> Bwcio gweithdy

Dyddiad: ar gais

Addas ar gyfer blwyddyn 12 a 13 neu gyfwerth

Gall y brifysgol fod yn gam anodd i fyfyrwyr. Bydd y sesiwn yn cael ei darparu gan Fyfyriwr  Llysgennad PDC neu raddedigion diweddar. Bydd y siaradwr yn cynnig cyngor gwerthfawr ac yn rhoi cipolwg ar fywyd myfyriwr.

>> Bwcio gweithdy


Dyddiad: ar gais

Ar gyfer blwyddyn 12 a 13 neu gyfwerth

Sesiwn ar gael i rieni/gofalwyr hefyd

Mae dyfodol cyflogaeth yn newid. Mae'r sesiwn hon yn rhoi cipolwg ar sut mae'r byd gwaith yn newid, a sut mae addysg uwch yn helpu paratoi myfyrwyr ar gyfer swyddi'r dyfodol.

>> Bwcio gweithdy


Dyddiad: ar gais

Ar gyfer blwyddyn 12 a 13 neu gyfwerth

Dyma sesiwn lle gall myfyrwyr ddarganfod sut mae modd cael gradd, yghyd â 5 mlynedd o brofiad gwaith, a dim dyled myfyrwyr drwy ein rhaglen gradd noddedig.

Gyda chyrsiau gradd fel Cyfrifeg, Busnes, Cyfrifiadureg, Peirianneg, y Gyfraith a Thirfesureg, gall myfyrwyr gymhwyso eu gwybodaeth i swydd go iawn o fewn cwmni.

Dyma sesiwn sy'n para tua 30 munud. Rydym yn gallu dod i nosweithiau rhieni, nosweithiau agored a ffeiriau gyrfaoedd.

>> Bwcio gweithdy

Maen nhw wedi dod allan o’r sesiwn yn gyffro i gyd. Dywedon nhw fod y sesiwn yn ddefnyddiol a pha mor ddiflas bydda eu datganiadau personol wedi bod heb eich cyfraniad heddiw. Diolch am ymweld a rhannu gyda ni. Darlithydd, Coleg Gwent