Teachers - Rebecca Jones

Paratoi Myfyrwyr ar gyfer Addysg Uwch


Mae ein tîm o arbenigwyr yn gweithio gyda dros 2,000 o Athrawon a Chynghorwyr bob blwyddyn, gan eu cefnogi nhw i ddarparu eu rhaglen Llwybr i Addysg Uwch yn eu hysgolion neu golegau.

Mae hwn yn cynnwys darparu gweithdai a chyflwyniadau angenrheidiol i flwyddyn 12 a 13 ar adegau gwahanol yn ystod y gylchred UCAS, ar safle'r ysgol neu yn rhan o brofiad rhyngweithiol at un o'n campysau.

Pam Addysg Uwch?


Sesiwn ryngweithiol ar gyfer myfyrwyr Blwyddyn 12 sy’n ateb:

  • Beth yw diben Addysg Uwch? 
  • Sut i ddewis cwrs a phrifysgol?
  • I ble gall astudio yn y Brifysgol arwain? 


>> Bwcio Gweithdy


Pecyn Goroesi UCAS


O ddewis cwrs i’r cyfnod clirio, bydd y sesiwn hon yn mynd â myfyrwyr drwy'r broses ymgeisio UCAS gan roi cyngor ar sut i wneud y gorau o’u cais. 


>> Bwcio Gweithdy
>> Lawr-lwytho Pecyn Goroesi UCAS


Y Datganiad Personol


Gall y sesiwn hon fod yn ganllaw byr 30 munud ar sut i ysgrifennu datganiad personol llwyddiannus, neu weithdy ymarferol awr o hyd. Bydd pob sesiwn yn helpu myfyrwyr i ddeall yr hyn mae prifysgolion yn chwilio amdano, sut i gyflwyno eu hun yn y ffordd orau posibl a chanfod yr awydd i gyflawni’r cyfan.


>> Bwcio Gweithdy
>> Lawr-lwytho Canllaw Datganiad Personol UCAS


Cyllid Myfyrwyr


Sesiwn sy’n tynnu sylw at fath a chyfanswm y cymorth ariannol sydd ar gael i fyfyrwyr. Bydd y sesiwn hefyd yn rhoi cyfle i fyfyrwyr fynd i’r afael ag unrhyw bryderon ariannol sydd gyda nhw. 


>> Bwcio Gweithdy
>> Diweddariad gan Cyllid Myfyrwyr Cymru 
>> Diweddariad gan y Cwmni Benthyciadau Myfrwyr 


Disgleirio mewn Cyfweliad


Bydd angen sgiliau cyfweliad ar bawb rywbryd yn ystod eu bywydau. Bydd y sesiwn hon yn paratoi myfyrwyr ar gyfer cyfweliadau addysg uwch. Bydd gweithgareddau chwarae rôl ac enghreifftiau yn cael eu defnyddio i ddangos sut i baratoi ar gyfer cyfweliad llwyddiannus. 


>> Bwcio GweithdyBywyd Myfyriwr


Gall y brifysgol fod yn gam anodd i fyfyrwyr. Mae’r sesiwn hon yn trafod bywyd yn y brifysgol ac yn cynnig syniadau gwerthfawr i fyfyrwyr.

Bydd y sgwrs yn cynnwys::

  • Pryderon cyntaf a sut i’w goresgyn
  • Sut i reoli amser, arian a baich gwaith
  • Manteisio ar gyfleoedd yn y brifysgol a’r sgiliau bydd myfyrwyr yn eu datblygu


>> Bwcio Gweithdy
>> Follow the USW BloggersDilyniant o Addysg Bellach


Mae Prifysgol De Cymru yn gweithio gyda cholegau partner fel bod eich myfyrwyr yn gallu astudio ar safle eu coleg lleol.


>> Bwcio Sgwrs Dilyniant
>> Ewch i wefan Addysg Uwch mewn Addysg Bellach


Arddangosfeydd a Ffeiriau Gyrfaoedd


Bydd ein tîm profiadol a brwd yn darparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad proffesiynol yn ystod Arddangosfeydd UCAS, Ffeiriau Gyrfaoedd ac Addysg Uwch ledled Cymru, Canolbarth Lloegr a’r De Orllewin.


>> Bwcio ni ar gyfer Ffair Addysg Uwch / Gyrfaoedd


Diwrnodau Ymweld


Mae modd i ni drefnu diwrnodau ymweld ag Addysg Uwch ar bob un o’n campysau ym Mhontypridd, Casnewydd a Chaerdydd. Gall gweithgareddau gynnwys darlithoedd arbennig, gweithdai, mynediad at gyfleusterau a theithiau tywys o’r safle.

Am ragor o wybodaeth ar y gweithgareddau a phrosiectau sydd ar gael i Flynyddoedd 7 – 11, ewch i wefan First Campus.

>> Trefnu Ymweliad