Mae Prifysgol Cymru wedi ymrwymo i gefnogi grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol o unrhyw oedran, cefndir neu grŵp ethnig a sicrhau eu bod yn cael cyfle teg a chyfartal i astudio mewn modd a gefnogir.

O fewn Tîm Recriwtio Myfyrwyr y DU, mae tîm o staff sy'n cefnogi ac yn cyflwyno ystod o weithgareddau ar gyfer myfyrwyr sydd heb gynrychiolaeth ddigonol mewn addysg uwch ar hyn o bryd. Cysylltwch â'r aelod tîm perthnasol isod i ddarganfod sut y gallai PDC eich cefnogi chi a'r grwpiau rydych chi'n gweithio gyda nhw i gael mynediad i addysg uwch.

Rydym hefyd yn darparu gwybodaeth a chefnogaeth i athrawon a chynghorwyr gyrfaoedd i helpu i baratoi myfyrwyr ar gyfer addysg uwch. Os ydych chi'n meddwl y gallech chi a / neu'ch myfyrwyr elwa o'n cefnogaeth, cysylltwch â ni.


Ymestyn yn Ehangach

Reaching Wider Master Logo South East Wales Outlines-2 (002)

Mae Ymestyn yn Ehangach yn bartneriaeth o brifysgolion, ysgolion a cholegau sy’n cydweithio i wella symudedd cymdeithasol drwy ehangu mynediad i bob math o addysg uwch.

Ysgol Haf PDC

Student induction small width

Mae ein Hysgol Haf Ehangu Cyfranogiad flynyddol yn cefnogi ac yn annog pobl ifanc o gefndiroedd amrywiol i ystyried a theimlo eu bod wedi'u grymuso wrth wneud cais i’r brifysgol.


Headshot 2023

Alexandra 'Ali' Roberts

Mae Ali yn arwain gwaith Ehangu Cyfranogiad y Tîm Recriwtio Myfyrwyr. Mae Ali ar gael i ateb unrhyw gwestiynau, a darparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad i bawb a allai fod yn ystyried addysg uwch ac nad yw eu cymwysterau presennol yn uwch na Lefel 3.

DSC_4747

Cynnig cymorth

Mae’r Tîm yn cynnig ystod eang o gymorth i bawb a allai fod yn ystyried Addysg Uwch, gyda chynigion mwy personol ar gyfer rhai grwpiau lle bo’n briodol.

Money

Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau

Efallai y bydd gennych hawl i gymorth ychwanegol drwy ysgoloriaethau a bwrsariaethau Prifysgol De Cymru. Bydd faint y byddwch yn ei dderbyn, pwy all ei dderbyn a sut y caiff ei dalu yn dibynnu ar yr ysgoloriaeth neu’r fwrsariaeth, ond fel arfer nid oes rhaid talu’r arian yn ôl (oni bai eich bod yn penderfynu gadael y cwrs yn gynnar).