Tracey Jones_ Mature Student_15221.jpg

Wythnos Addysg Oedolion 2021

Er mwyn cefnogi Wythnos Addysg Oedolion 2021, ar Ddydd Mawrth 21 Medi, bydd PDC yn cynnig cyfle i ddysgwyr hŷn yng Nghasnewydd ymweld â'n Campws Dinas Casnewydd, i gymryd rhan mewn sesiynau addysgiadol wyneb yn wyneb ac i fynd ar daith o amgylch y campws. Bydd dysgwyr sy'n methu ymweld â'r campws hefyd yn cael cyfle i gymryd rhan mewn rhaglen o sesiynau ar-lein, a gyflwynir gan ein staff academaidd ac aelodau o'n Tîm Recriwtio Myfyrwyr. I neilltuo eich lle yn y sesiynau a restrir isod, cwblhewch y ffurflen archebu yma. Ar ôl derbyn eich ymateb, byddwn yn cysylltu â chi gyda manylion pellach.

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydyn ni am newid bywydau a'n byd er gwell. Mae ein byd yn newid ar gyflymder dwys a'n gwaith ni yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau, y wybodaeth a'r profiad i gyflawni eu potensial ac i ennill cyfleoedd yn y byd gwaith.

Gan weithio ar y cyd â diwydiant, bydd ein hymchwil a'n harloesedd yn mynd i'r afael â rhai o'r heriau byd-eang mwyaf o ynni i iechyd i ddiogelwch a darparu atebion i broblemau'r byd go iawn.

Mae gan y Brifysgol gymuned academaidd amrywiol, wedi'i dwyn ynghyd gan ymrwymiad ar y cyd i drawsnewid bywydau trwy wybodaeth ac addysg. Rydym yn gweithio gyda phartneriaid, gan gynnwys Coleg Gwent, i wneud addysg uwch yn hygyrch a gwella lles y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol o unrhyw oedran, cefndir neu grŵp ethnig a sicrhau eu bod yn cael cyfle teg a chyfartal i astudio gyda’r chymorth sydd angen arnynt.

Mae ein Campws Casnewydd yng nghanol y ddinas, yn edrych dros yr Afon Wysg. Mae'n un o adeiladau mwyaf eiconig y Brifysgol, lle darperir portffolio mawr o gyrsiau israddedig ac ôl-raddedig.