Mae ein Hysgol Haf yn cynnig cyfle i fyfyrwyr brofi astudio ar lefel prifysgol trwy raglen o sesiynau pwnc-benodol a gwybodaeth, cyngor ac arweiniad addysg uwch rhyngweithiol.

Mae lleoedd yn yr Ysgol Haf  yn gyfyngedig a chânt eu dyrannu i fyfyrwyr Blwyddyn 12 ysgol a choleg o grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol mewn addysg uwch ar hyn o bryd, ac sy'n cwrdd â'r meini prawf cymhwysedd yn unol â Chynllun Ffioedd a Mynediad 2020-21 y Brifysgol. Nid oes angen talu i fynychu'r Ysgol Haf.

Bydd myfyrwyr sy'n mynychu'r digwyddiad ac yn cofrestru ar gwrs gradd israddedig amser llawn 3 neu 4 blynedd ym mis Medi 2023 , yn gymwys ar gyfer Bwrsariaeth Ysgol Haf PDC, gwerth £500 i'w wario ar dechnoleg neu ddeunyddiau eraill i gefnogi eu dysgu.

Darllenwch mwy am ein Hysgol Haf ddiwethaf yma.

*Bydd ein Hysgol Haf eleni yn digwydd ar 10 ac 11 Awst 2022*


- I enwebu myfyriwr, cliciwch yma.

- I ymgeisio fel myfyriwr, cliciwch yma.

  • Bydd yr Ysgol Haf yn fanteisiol i fyfyrwyr wrth iddynt lenwi eu ffurflenni cais UCAS, a bydd yn helpu i'w gosod ar wahân i fyfyrwyr eraill trwy ddangos ymrwymiad i astudio allgyrsiol.
  • Bydd yr Ysgol Haf yn galluogi myfyrwyr i gael profiad trochi o bwnc sydd o ddiddordeb iddynt ar lefel Prifysgol a bydd yn ategu eu hastudiaethau Lefel 3, ac yn cefnogi trosglwyddo i Flwyddyn 13 ac i'r Brifysgol.
  • Bydd yr Ysgol Haf yn darparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad amhrisiadwy personol i fyfyrwyr gan gynnwys cyngor ar y broses UCAS, datblygu datganiad personol rhagorol, paratoi ar gyfer cyfweliadau ac ymchwilio i brifysgolion a chyrsiau.
  • Fel rhan o'r Ysgol Haf, bydd myfyrwyr yn gallu cwrdd â myfyrwyr presennol PDC trwy gyfres o weithgareddau hwyliog a gofyn cwestiynau iddynt ar bopeth o fywyd myfyrwyr i gyllid. Bydd myfyrwyr hefyd yn cael cyfle i gwrdd ac ymgysylltu â mynychwyr eraill o ysgolion a cholegau ledled y DU.
  • Yn dilyn yr Ysgol Haf, byddwn yn gallu cysylltu myfyrwyr â gwasanaethau cymorth y Brifysgol, megis y Gwasanaeth Anabledd a Lles, Gwasanaethau Dysgwyr, Llety a llawer mwy.

Mae lleoedd yn yr Ysgol Haf yn gyfyngedig a chânt eu dyrannu i fyfyrwyr Blwyddyn 12 ysgol a choleg o grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol mewn addysg uwch ar hyn o bryd, yn unol â Chynllun Ffioedd a Mynediad 2020-21 y Brifysgol.

I wneud cais am le, rhaid i fyfyrwyr fodloni o leiaf un o'r meini prawf isod:

• Myfyrwyr o Gymdogaethau Cyfranogiad Isel (a ddiffinnir fel Cwintelau 1 a 2 POLAR4  gan OfS). Gwiriwch god post.

• Myfyrwyr o ardal o amddifadedd uchel (Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (WIMD) Cwintelau 1 a 2). Gwiriwch god post.

• Myfyrwyr o ardal o amddifadedd uchel (Mynegai Amddifadedd Lluosog (IMD) Cwintelau 1 a 2). Gwiriwch god post.

• Myfyrwyr o grwpiau Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME)

• Pobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal a'r rhai sydd mewn gofal awdurdod lleol

• Myfyrwyr sydd ag anabledd

• Gofalwyr ifanc

• Myfyrwyr sydd â rhiant / gofalwr sydd wedi gwasanaethu yn y lluoedd arfog


Cysylltwch â ni os oes gennych ymholiad ynglŷn â chymhwyster.

Bydd y Brifysgol yn dyfarnu Bwrsariaeth Ysgol Haf PDC £500 yn awtomatig i bob myfyriwr sy'n mynychu Ysgol Haf PDC ym mis Awst 2022, ac sy'n cofrestru fel myfyriwr yn y Brifysgol ym mis Medi 2023.


Pwy sy'n gymwys?

I fod yn gymwys, mae angen:

  • mynychu Ysgol Haf PDC ar Gampws Trefforest (10 Awst) neu Gampws Caerdydd (11 Awst).
  • gwneud cais i astudio unrhyw radd Anrhydedd israddedig amser llawn 3 neu 4 blynedd sy’n dechrau ym mis Medi 2022 ym Mhrifysgol De Cymru.
  • derbyn cynnig amodol neu ddiamod y Brifysgol erbyn 31 Mai 2023.
  • cofrestru ar unrhyw radd Anrhydedd israddedig amser llawn 3 neu 4 blynedd ym Mhrifysgol De Cymru ym mis Medi 2023.
  • bod yn gymwys i gael cymorth cynhaliaeth trwy Cyllid Myfyrwyr Cymru neu Loegr. 


Sut ydw i'n gwneud cais?

Nid oes ffurflen ar wahân. Byddwch yn cael y fwrsariaeth yn awtomatig os ydych yn bodloni'r meini prawf uchod.


Faint yw'r fwrsariaeth?

Byddwch yn derbyn taleb £500 i'w gwario ar dechnoleg neu ddeunyddiau eraill sy'n gysylltiedig â’r cwrs ym mis Tachwedd 2023,  ar yr amod i chi gofrestru ar gwrs israddedig amser llawn ac yn ei fynychu'n foddhaol.


Ceir gwybodaeth pellach, sy'n cynnwys meini prawf llawn y fwrsariaeth yn ein Telerau ac Amodau a Chwestiynau Cyffredin. Ebostiwch: [email protected] os oes gennych gwestiwn am y fwrsariaeth.

Cynigir ysgoloriaethau a bwrsariaethau Prifysgol De Cymru ar y sail y gallant newid o bosibl. Mae'r Brifysgol hefyd yn cadw'r hawl i gyfyngu ar nifer yr ysgoloriaethau a'r bwrsariaethau sydd ar gael.