Open Day Ambassadors_33957.jpg

Dod yn Fyfyriwr Llysgennad

Lukas, Myfyriwr Llysgennad Campws Caerdydd: Dwi’n dwlu ar weithio i @USWCreative fel myfyriwr llysgennad. Dwi’n mwynhau bob dydd y mae gen i siawns i weithio yno!

Bob blwyddyn, rydyn ni’n dibynnu ar ein Myfyrwyr Llysgennad brwd i rannu eu profiadau uniongyrchol o fod yn fyfyriwr Prifysgol De Cymru.

Drwy fynychu amrywiaeth o ddigwyddiadau a chwrdd â darpar-fyfyrwyr, eu ffrindiau a theuluoedd, mae ein Myfyrwyr Llysgennad yn cynnig cipolwg cadarnhaol, go iawn ar fywyd y Brifysgol.

Fel Myfyriwr Llysgennad, byddet ti’n chwarae rhan angenrheidiol wrth gynrychioli’r Brifysgol a recriwtio myfyrwyr posibl. Bydd cyfle i ti ennill profiad gwerthfawr, ac ymuno â thîm sy’n ymroi at ysbrydoli’r genhedlaeth newydd o fyfyrwyr i astudio ym Mhrifysgol De Cymr.

Bydd gofyn i ti weithio yn ystod nifer o ddigwyddiadau ar y campws, gan gynnwys Diwrnodau Agored, Diwrnodau Ymgeiswyr, Diwrnodau Cyfweld a Ffeiriau Gwybodaeth.

Bydd cyfle i ti deithio hefyd a chynrychioli’r Brifysgol mewn digwyddiadau oddi ar y campws, fel Ffeiriau UCAS ac Addysg Uwch, yn ogystal â gweithgareddau allgymorth gydag ysgolion a cholegau.

Yn rhan o’r digwyddiadau hyn, bydd modd i ti gyflawni rolau amrywiol – o gwrdd a chyfarch ymwelwyr a rheoli’r maes parcio, i ddarparu teithiau tywys o’r campws a’r lletyau. Mae’n bosib hefyd y bydd gofyn i ti gynnal sgyrsiau ynglŷn â dy bwnc neu dy brofiad personol o fod yn fyfyriwr.

O fod yn Fyfyriwr Llysgennad, mae gen ti’r cyfle i ennill arian mewn rôl sy’n gweddu o amgylch dy astudiaethau. Byddet ti’n cael dy dalu swm cystadleuol: £8.27 yr awr (ar gyfer myfyriwr o dan 25 oed) ac £8.77 yr awr (ar gyfer myfyrwyr dros 25 oed).

Drwy gyflawni rolau amrywiol, byddet ti’n ennill profiad gwerthfawr a fydd yn magu dy hyder ac yn datblygu dy sgiliau rhyngbersonol, cyfathrebu, arweinyddiaeth a gwaith tîm.

Byddwn ni hefyd yn dy hyfforddi i ddatblygu dy sgiliau cyfathrebu a chyflwyno, gan weithio gyda ti i ystyried sut all y profiad a’r sgiliau rwyt ti wedi’u magu drwy fod yn Fyfyriwr Llysgennad, gael eu hychwanegu i dy CV a ffurflenni cais ar gyfer swyddi’r dyfodol.

Rydyn ni’n croesawu ceisiadau gan ein holl fyfyrwyr presennol. Rydyn ni’n chwilio am gynrychiolwyr o bob cwrs a champws. 

Yn benodol, rydyn ni’n chwilio am fyfyrwyr sydd â’r nodweddion canlynol:

  • Agwedd falch ac angerdd tuag at gynrychioli Prifysgol De Cymru
  • Rhagweithiol, hyderus, brwd a chyfeillgar
  • Cymwynasgar a ‘hapus i helpu’
  • Sgiliau tîm a chyfathrebu ardderchog

I ddod yn Fyfyriwr Llysgennad, llenwa’r ffurflen isod.
Unwaith i ti lenwi’r ffurflen, byddwn ni’n dy wahodd i sesiwn hyfforddiant.

Bydd y sesiwn hyfforddiant yn rhoi cipolwg i ti ar y rôl o fod yn Fyfyriwr Llysgennad ac yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol ynglŷn â sut i baratoi am dy rôl newydd.

Os oes gen ti gwestiynau ynglŷn â bod yn Fyfyriwr Llysgennad, anfona e-bost at: ambassadors@southwales.ac.uk

Fill out my online form.