Mae gan Brifysgol De Cymru ystod eang o wasanaethau a chyfleusterau ar ein campysau, o feysydd chwaraeon o’r radd flaenaf, cyngor cyfreithiol am ddim, cwnsela, cymorth busnes, gwasanaethau iechyd a llawer mwy.


Mae’r darpariaethau hyn yn agored i’r gymuned leol, yn ogystal â’n myfyrwyr a’n cydweithwyr.

Dadansoddi Ymddygiad

Psychology_and_Well-Being__PAWB__Clinic_12817.original.jpg

Mae ein Clinig Dadansoddi Ymddygiad, sydd wedi’i leoli’n agos at Gampws Pontypridd, yn defnyddio dulliau therapiwtig â chyfoeth o dystiolaeth wyddonol sy’n dangos ei effeithiolrwydd wrth drin yr heriau ymddygiadol sy’n gysylltiedig ag ystod eang o anhwylderau, gan gynnwys awtistiaeth, anableddau dysgu, ADHD, ac anhwylder ymddygiad.

Mae dadansoddwyr ymddygiad yn canolbwyntio ar ddeall sut mae rhyngweithio â’r amgylchedd yn dylanwadu ar ymddygiad, yn ogystal â chynllunio ymyriadau effeithiol i helpu pobl ddysgu ymddygiadau priodol a chynyddu eu llwyddiant ar draws ystod o feysydd bywyd. Gall dadansoddwyr ymddygiad hefyd hyfforddi a chefnogi rhieni, athrawon a darparwyr gwasanaethau i weithredu arferion sy'n seiliedig ar dystiolaeth i wella ymddygiad heriol.

Cefnogaeth fusnes

USW_Exchange_28057.original.jpg

Cyfnewidfa PDC yw’r drws ffrynt ar gyfer ymgysylltu â busnes ym Mhrifysgol De Cymru. Mae'r tîm yn darparu diagnostig personol a brysbennu i gael mynediad i arbenigedd y Brifysgol, gan gynnwys cyfeirio at gyllid; ac mae ein rhaglen digwyddiadau cyfunol o gyfleoedd rhwydweithio ar y safle a sesiynau briffio rhithwir wedi'u cynllunio i alluogi twf a chefnogi eich heriau busnes.

Mae ein hybiau Cyfnewid ym Mhontypridd a Chasnewydd yn darparu mannau cyfarfod a chydweithio am ddim i aelodau, gyda'r dechnoleg ddiweddaraf; a ni yw’r cam cyntaf ar gyfer datblygu partneriaethau cryf sydd o fudd i’r ddwy ochr i fynd i’r afael â heriau byd-eang, annog cyfnewid gwybodaeth, ac ysbrydoli arloesi.

Arlwyo

Catering2.jpg

Mae gan Brifysgol De Cymru amrywiaeth o gaffis, bwytai a siopau coffi ar draws ei holl gampysau sy’n agored i’r cyhoedd, yn ogystal â’n cydweithwyr a’n myfyrwyr. Gyda lluniaeth poeth ac oer ar gael, gan gynnwys popeth o goffi wedi’i wneud â llaw a phwdinau cartref, i saladau iach, brechdanau a phrydau thema o bob rhan o’r byd, mae rhywbeth at ddant pawb.

Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth Clicio a Chasglu ym mwyty Stilts a siop goffi Crawshays, y ddau ar Gampws Trefforest.

Gofal plant

Acorns nursery.jpg

Mae Meithrinfa Acorns Trefforest yn feithrinfa annibynnol ar Gampws Pontypridd. Mae gan dîm rheoli'r feithrinfa dros 20 mlynedd o brofiad o weithio yn Acorns. Croesewir plant ein myfyrwyr a’n cydweithwyr ym Mhrifysgol De Cymru, yn ogystal â phlant o’r gymuned ehangach, i’r lleoliad meithrinfa hardd.

Mae gan bob grŵp ei ystafell sylfaen ei hun a mynediad i ardd gyda ffiniau coediog, sy'n eu galluogi i symud yn rhwydd rhwng gweithgareddau ysgogol yn yr amgylchedd dan do a’r awyr agored. Mae’r holl gyfarpar o’r ansawdd gorau, wedi’i ddewis oherwydd ei botensial chwarae a dysgu, ac mae'n briodol i oedran er mwyn sicrhau bod babanod a phlant yn dysgu drwy chwarae.

Clinig ceiropracteg

Chiropractic photoshoot_31939.jpg

P'un a ydych yn dioddef poen cefn cronig neu'n ceisio cymorth i wneud diagnosis a thrin problemau gyda'ch cymalau neu'ch cyhyrau, mae ein gwasanaethau clinigol yn cynnig y cyfle i asesu eich cyflwr a'ch cynghori ar eich opsiynau triniaeth.

Mae Sefydliad Ceiropracteg Cymru (WIOC) wedi'i leoli ar Gampws Pontypridd, ac mae'n cynnig ystod o driniaethau gofal clinigol a cheiropracteg. Gall unrhyw un wneud apwyntiad - nid oes angen cael eich atgyfeirio gan ddarparwr gofal iechyd arall.

Cynadleddau a digwyddiadau

Conference Centre main room.jpg

Mae Canolfan Gynadledda PDC ar ein campws ym Mhontypridd yn darparu gofod hyblyg y gellir ei addasu ar gyfer amrywiaeth eang o ddigwyddiadau, gyda mantais ychwanegol o lety ar y safle yn ystod misoedd yr haf.

Mae'n ganolfan gynadledda bwrpasol sy'n cael ei rhedeg gan dîm profiadol o weithwyr proffesiynol digwyddiadau, sy'n golygu bod y Ganolfan Gynadledda yn lleoliad delfrydol ar gyfer popeth o gyfarfodydd bach, dethol i gynadleddau mawr.

Cwnsela

USW Therapy Counselling Clinic room_26713.jpg

Mae Therapi PDC, ar ein Campws yng Nghasnewydd, yn wasanaeth therapiwtig sy’n cynnig ystod o therapïau seicolegol i weithwyr proffesiynol, busnesau, sefydliadau trydydd sector ac aelodau’r cyhoedd. Gallwn gynnig amrywiaeth o opsiynau cwnsela yn dibynnu ar eich anghenion.

Mae gan Therapi PDC hanes cryf o redeg gwasanaeth cwnsela proffesiynol i drigolion Casnewydd a’r ardaloedd cyfagos a gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau statudol a thrydydd sector a busnesau lleol. O’n hystafelloedd cwnsela, gallwn gynnig amrywiaeth o wasanaethau i bobl a sefydliadau o ardal De Cymru, gan gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i): Casnewydd, Caerdydd, Caerffili, Trefforest, Brynbuga, Cwmbrân a Chas-gwent. Cynigir gwasanaeth wedi'i ariannu a gwasanaeth rhatach.

Clinig Cyngor Cyfreithiol

Law_Clinic_July_14_-_Photographer_Stephen_Clear.original_OGvaHig.jpg

Rydym yn cynnal apwyntiadau cyhoeddus am ddim, lle mae myfyrwyr (gyda goruchwyliaeth gyfreithiol gymwysedig) yn cyfweld ac yn asesu cleientiaid, ac yn llunio cyngor cyfreithiol mewn sawl maes cyfreithiol megis cyflogaeth, tai, dyled, materion teuluol a materion contract.

Mae’n bosibl y byddwn hefyd yn gallu cynorthwyo mewn meysydd eraill o’r gyfraith drwy ddefnyddio ein cysylltiadau â chwmnïau lleol, fel Capital Law, Harding Evans a Howells, sydd hefyd yn darparu cyngor a chymorth cyfreithiol am ddim i’r clinig.

Oriel y Bont

Regeneration exhibition.jpg

Oriel y Bont yw oriel gelf ac amgueddfa’r Brifysgol, sydd wedi’i lleoli y tu mewn i adeilad Tŷ Crawshay ar Gampws Trefforest.

Mae’r oriel ar agor i’r cyhoedd ac mae’n croesawu ymwelwyr lleol a rhyngwladol i arddangosfeydd drwy gydol y flwyddyn, gan gynnwys gosodiadau celf, casgliadau ffotograffig a mwy, gan roi llwyfan i waith myfyrwyr, cydweithwyr a llawer o artistiaid lleol.

Chwaraeon

Heather_Rees__female_rugby_student_9793.original.jpg

Mae Parc Chwaraeon PDC yn safle 30 erw gwych yn Nhrefforest, sy’n gartref i gyfleusterau o’r radd flaenaf gan gynnwys cae pêl-droed 3G safonol FIFA dan do, gyda System GPS Dan Do CatapultClearSky, ystafell dadansoddi nodiannol, ystafell cryfder a chyflyru, maes pob tywydd, cae 3G awyr agored a nifer o gaeau glaswellt aml-ddefnydd. Defnyddir y campws fel canolfan hyfforddi ar gyfer clybiau chwaraeon lleol yn ogystal â chlybiau proffesiynol niferus gan gynnwys Academi Dinas Caerdydd, Gleision Caerdydd a Chymdeithas Bêl-droed Merched Cymru.

Mae FitZone, sydd wedi’i leoli ar ein Campws ym Mhontypridd, ar agor drwy gydol y flwyddyn ac yn cynnig mwy na 28 o ddosbarthiadau’r wythnos yn ystod y tymor, yn amrywio o Ioga poeth i 'kettlebells'. Mae gan y brif neuadd chwe chwrt badminton, ac mae gan y gampfa fwy na 50 o beiriannau ymarfer cardiofasgwlaidd ynghyd ag offer hyfforddi pwysau. Mae cyrtiau sboncen, wal ddringo, stiwdio ar gyfer dawns a chrefft ymladd, ac ystafell gryfder.

Argraffu a Dylunio PDC

USW PRINT AND DESIGN image.jpg

Mae Argraffu a Dylunio PDC yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau argraffu, dylunio, copïo a rhwymo ar gyfer myfyrwyr PDC, cydweithwyr a’r gymuned ehangach.

Gall ein tîm cyfeillgar, profiadol a chymwynasgar helpu gyda'ch holl anghenion argraffu. Mae gennym hefyd dri dylunydd graffeg mewnol, sy'n darparu gwasanaeth dylunio cynhwysfawr. Yn ogystal â siop ar-lein, mae’r siop Argraffu a Dylunio ar Gampws Trefforest yn cadw cyflenwadau o ddeunydd ysgrifennu a chelf hanfodol.