Mae Prifysgol De Cymru yn anelu at fod yn garbon niwtral erbyn 2040. Mae hyn yn rhan o'n Strategaeth Garbon PDC, sy'n cydnabod bod datgarboneiddio yn ofyniad hanfodol i weithredu a chynnal amgylchedd prifysgol cynaliadwy - rhan o'n strategaeth 2030. Mae ein map ffordd deng mlynedd yn nodi sut y byddwn yn gweithio tuag at y nod hwn.


Rydym yn canolbwyntio i ddechrau ar fynd i’r afael â’r allyriadau carbon a gynhyrchir drwy gaffael nwyddau a gwasanaethau, yn ogystal â thrwy ein defnydd o drydan a nwy. Rhoddir sylw hefyd i'r defnydd o ddŵr, allyriadau o wastraff, teithio busnes a theithio carbon isel, yn ogystal â newid polisi ac ymddygiad.

Eisoes, cyflwynwyd rhai newidiadau sydd wedi dechrau cael effaith gadarnhaol, gan gynnwys cyflwyno goleuadau LED, paneli solar, opsiynau pecynnu bioddiraddadwy mewn cyfleusterau arlwyo a newid i rai cyflenwyr lleol. Mae ein hôl troed carbon eisoes wedi gostwng 32% ers 2012/13.

Rydym yn gweithio'n barhaus i ymgorffori cynaladwyedd ym mhob agwedd ar fywyd y Brifysgol. Mae hyn yn cynnwys annog pob cydweithiwr a myfyriwr i ddod yn aelod o ‘Droi PDC yn Wyrdd’ – gwefan ac ap sy’n gwobrwyo ffyrdd cynaliadwy o weithio a byw, gyda phawb yn ein cymuned yn cael y cyfle i ennill ‘Pwyntiau Gwyrdd’ am eu gweithredoedd bach bob dydd. Bob mis, mae ‘Troi PDC yn Wyrdd’  yn gwobrwyo’r timau neu’r unigolion sy’n gwneud orau gydag amrywiaeth o wobrau, yn ogystal â chyfrannu at elusennau.

Mae ein cyrsiau hefyd yn ymdrin â themâu cynaliadwy o bob ongl, gan gynnwys daearyddiaeth, cadwraeth, rheolaeth amgylcheddol, peirianneg sifil ac ynni adnewyddadwy.

Ymchwil cynaliadwy

sustainability.jpg

Y tu hwnt i'n gweithgaredd busnes, rydym wedi bod yn ymroddedig i ymchwil yn y maes hwn ers amser maith, gyda'r Ganolfan Ymchwil Amgylchedd Cynaliadwy (SERC) yn cynnal ymchwil cenedlaethol a blaengar i drin gwastraff a chynhyrchu ynni cynaliadwy o wastraff a biomas a dyfwyd. Mae’n dod ag arweinwyr o feysydd bioleg, peirianneg, cemeg a ffiseg at ei gilydd mewn un tîm academaidd gan gyfuno eu hadnoddau a’u sgiliau er mwyn mynd i’r afael â heriau mawr ym maes ynni ac ymchwil a datblygu amgylcheddol.

Ym Maglan, mae ymchwilwyr y Ganolfan Hydrogen yn gweithio gyda phrif bartneriaid yn y diwydiant i nodi dulliau o ddatgarboneiddio, yn enwedig trwy fabwysiadu technolegau hydrogen.

Yn 2020, fe wnaethom helpu i sefydlu a datblygu Clwstwr Diwydiannol De Cymru, gan weithio fel yr arweinydd academaidd gyda phartneriaid diwydiannol i nodi’r opsiynau gorau ar gyfer datgarboneiddio diwydiant yn Ne Cymru mewn modd cost-effeithiol.