Mae PDC yn gosod ymgysylltu, cydweithio a gweithio mewn partneriaeth wrth wraidd popeth a wnawn.


Rydym yn gweithio ochr yn ochr â busnes, diwydiant, a’r economi gymdeithasol, i fynd i’r afael ag anghenion a nodwyd a chyflawni’r canlyniadau gorau i ddysgwyr a sefydliadau unigol. Mae cael ffocws allanol yn alluogwr yn ein strategaeth PDC 2030, a bydd yn parhau i fod yn flaenoriaeth wrth i ni anelu at gyflawni’r canlynol.

The College Merthyr

Addysg uwch hygyrch

Bydd gweithio gyda phartneriaid i wella cyrhaeddiad addysgol a hyrwyddo mynediad i addysg uwch, a chyfranogiad mewn addysg uwch, yn flaenoriaeth.

Byddwn yn gweithio i gefnogi twf Addysg Uwch mewn cyfleoedd Addysg Bellach ar draws ein rhanbarth a thu hwnt.

Bydd mwy o gefnogaeth i fyfyrwyr o gymunedau a grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol i lwyddo mewn addysg uwch.

Bydd twf mewn symudedd myfyrwyr rhyngwladol i mewn ac allan.

Minister visit

Llesiant economaidd a chymdeithasol

Rydym wedi ymrwymo i wella llesiant y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu yn y dyfodol, drwy gymryd camau unigol a chyfunol ar draws ein rhanbarth, gan gynnwys cefnogi nodau llesiant Llywodraeth Cymru.

Rydym yn meithrin perthnasoedd rhwng diwydiant a chymunedau, gan weithredu fel catalydd a phont, trwy, er enghraifft, ymchwil ac arloesi sy'n seiliedig ar ymarfer, sy'n canolbwyntio ar atebion i broblemau'r byd go iawn.

Blaenoriaeth arall fydd meithrin perthnasoedd cefnogol, ymddiriedus a phroffesiynol ag arweinwyr dinesig i sicrhau’r newid a’r canlyniadau cadarnhaol mwyaf posibl i’n rhanbarth a thu hwnt.

Byddwn yn gwneud y mwyaf o werth economaidd a chyhoeddus ein campysau fel sefydliadau angori er budd ein partneriaid a’n cymunedau.

Rydym wedi ymrwymo i wneud cyfraniad cadarnhaol tuag at ddatblygiad yr iaith Gymraeg.

TATA Steel Rhiannon

Sefydliad cysylltiedig a chyfrifol

Byddwn yn cryfhau ein partneriaethau strategol rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol er budd y ddwy ochr, gan gynnwys datblygu modelau i gynnwys gofynion partneriaeth.

Byddwn yn sicrhau ymgysylltiad gwell â’n rhwydwaith cyn-fyfyrwyr i gynnal rhwydwaith eiriolaeth a chymorth am oes.

Byddwn yn cyfleu ein pwrpas a'n gwerth gydag eglurder, gonestrwydd a brwdfrydedd.

Byddwn yn ymgorffori egwyddorion amgylcheddol a chyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol yn ein hymarfer.