Rydym yn ymdrechu i ddod â’r byd tu allan i mewn, gyda chwricwlwm a arweinir gan ddiwydiant, profiad gwaith byd go iawn, wedi'i greu ar y cyd â diwydiant i fynd i'r afael â heriau lleol a byd-eang, ac i ddarparu gweithlu medrus a pherthnasol y gallant ddibynnu arno gyda llif mawr o raddedigion yn dod allan o Brifysgol De Cymru a'n sefydliadau partner bob blwyddyn.


Drwy ganolbwyntio ar wella ein harlwy academaidd nodedig, ein hatebion dysgu gydol oes a datrysiadau gweithle, a dysgu, addysgu a phrofiad myfyrwyr trawsnewidiol, ein nod yw sicrhau’r llwyddiant mwyaf posibl ymhlith ein graddedigion er mwyn cyflawni’r canlyniadau gorau i ddysgwyr unigol.

Civil Engineering students

Cynnig academaidd nodedig

Bydd ein portffolio yn canolbwyntio ar anghenion sgiliau myfyrwyr a chyflogwyr.

Ceir proses ddatblygu sydd â thystiolaeth dda a arweinir gan y farchnad, sy’n meithrin enw da mewn meysydd o gryfder ac mewn marchnadoedd sy’n tyfu ac yn datblygu, yn y DU ac yn rhyngwladol.

Bydd yn cael ei gyd-ddylunio gyda diwydiant, yn cael ei adnewyddu'n rheolaidd a'i gydnabod yn broffesiynol.

Bydd ein cwricwlwm yn sefydlu hunaniaeth broffesiynol a bydd yn gysylltiedig â heriau rhanbarthol, cenedlaethol a byd-eang.

Policing student

Atebion dysgu gydol oes a datrysiadau gweithle

Bydd cyfleoedd dysgu yn y gweithle proffesiynol estynedig a gwell, gan gynnwys prentisiaethau gradd.

Bydd cyfleoedd a modelau darparu DPP newydd, arloesol a hyblyg.

Bydd gennym ffocws cynyddol ar gyfleoedd dysgu cyfunol ac ar-lein i ymestyn cyrhaeddiad y farchnad.

Student working from home

Dysgu, addysgu a phrofiad myfyrwyr trawsnewidiol

Bydd dysgu ar sail problemau a sail heriau yn cael ei wreiddio ym mhob rhaglen sy’n datblygu priodoleddau graddedigion, sef arloesi a menter, arweinyddiaeth, rheoli prosiectau, llythrennedd digidol, ymwybyddiaeth fasnachol a chyfathrebu.

Bydd dysgu rhyngddisgyblaethol mewn tîm yn cysylltu â phroblemau y tu hwnt i'r ystafell ddosbarth, sy'n ysgogi camau gweithredu ac atebion.

Bydd ein cwricwlwm yn creu ymdeimlad dwfn o berthyn, ymgysylltu, rhwydweithio a balchder.

Bydd ymgysylltu â chyn-fyfyrwyr yn rhan annatod o fywyd myfyrwyr, yn enwedig mentora a chefnogi llwyddiant graddedigion.

Bydd gan fyfyrwyr lais cynhwysol yn natblygiad y cwricwlwm.