Mae Prifysgol De Cymru (PDC) wedi darparu addysg iechyd, gofal, a pherthynol ers degawdau. Yn unol â hynny, mae ganddi gyfoeth o brofiad ac arbenigedd, ac mae wedi’i rhwydweithio’n wych, ar draws ecosystem addysg iechyd a darparu gofal iechyd Cymru. Rydym wedi ein gwreiddio yn Ne Cymru ac wedi ein hysbrydoli gan y cyfle i wella iechyd a lles yn y rhanbarth, ac yn canolbwyntio ar gymhwyso’r egwyddorion hyn i sicrhau effaith o fewn y rhanbarth a thu hwnt. Mae ein harbenigedd mewn anhwylderau datblygiadol, anableddau deallusol, seicoleg wybyddol, a gwyddor chwaraeon ac ymarfer corff yn helpu i fynd i'r afael ag ystod eang o faterion yn ymwneud â heneiddio'n iach, hybu iechyd y boblogaeth, a lleihau bylchau yn ansawdd y gofal a brofir gan grwpiau agored i niwed. Rydym yn gweithio ar y cyd ar draws PDC, cyfadrannau a gwasanaethau proffesiynol, i gael mynediad at yr ystod eang o arbenigedd sydd ar gael i arloesi a chreu hyfforddiant a arweinir gan ddefnyddwyr, cwricwlwm, ac atebion i fynd i’r afael â heriau y gall sefydliadau a busnesau fod yn eu hwynebu.

Ein cwricwlwm

Wedi’u datblygu gan weithwyr proffesiynol y diwydiant, mae ein cyrsiau iechyd, lles a chwaraeon yn darparu cymysgedd unigryw o wybodaeth wyddonol, arbenigedd ymarferol a phrofiad. Gyda phwyslais cryf ar ddysgu efelychiadol a seiliedig ar her, lleoliadau a chymwysterau proffesiynol, mae ein sbectrwm eang o gyrsiau sy'n canolbwyntio ar yrfaoedd yn gwella sgiliau, arweinyddiaeth a gwybodaeth gymhwysol ar gyfer myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig.

Mae PDC yn cael ei chomisiynu gan Lywodraeth Cymru, drwy Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC), i ddarparu addysg ar gyfer gweithlu’r GIG yn awr ac yn y dyfodol mewn amrywiaeth o ddisgyblaethau. O raddau israddedig cyn cofrestru i gymwysterau ôl-raddedig, DPP, a rhaglenni ymarfer uwch - mae PDC yn gwella setiau sgiliau i gefnogi datblygiad gyrfa, dilyniant a darpariaeth iechyd o ansawdd uchel i’r cyhoedd.

Yn draddodiadol, rydym wedi cynnig cyrsiau Bydwreigiaeth a Nyrsio, ac yn y tendr addysg iechyd cyn-cofrestru diweddaraf AaGIC, sicrhawyd contractau i ddarparu rhaglenni newydd mewn Ymarferwyr yr Adran Lawdriniaethau, Ffisiotherapi a Therapi Galwedigaethol o fis Medi 2022. Ategir ein cynnig craidd hefyd gan gynnig iechyd, llesiant, a gofal cymdeithasol ehangach.

Rhaglenni gofal iechyd cyn-cofrestru

Rhaglenni Iechyd a Lles

Mae PDC yn cynnig ystod eang o raglenni sydd â'r nod o ddatblygu a chefnogi iechyd a lles. O iechyd a gofal cymdeithasol yn y gymuned i hyfforddiant chwaraeon proffesiynol, rydym yn cwmpasu sbectrwm eang o sgiliau sydd eu hangen i gefnogi poblogaeth iachach:

Ein hymchwil

Mae ymchwil amlddisgyblaethol PDC ym maes iechyd a lles yn cynhyrchu ymchwil gymhwysol, effeithiol sydd o fudd uniongyrchol i unigolion, grwpiau a sefydliadau ar lefel leol, genedlaethol a rhyngwladol. Rydym yn sicrhau bod ein haddysgu a’n dysgu yn seiliedig ar ymchwil, ac mewn rhai achosion, yn cael eu harwain gan ymchwil, gan sicrhau bod ein graddedigion yn derbyn gwybodaeth a sgiliau cyfoes, yn barod i gyfrannu at ein cymdeithas a’n heconomi.

Mae'r grŵp yn canolbwyntio ar bedair thema effaith glinigol a chymhwysol integredig swyddogaethol sy'n adlewyrchu diddordebau hirsefydlog mewn Iechyd Fasgwlaidd a Pherfformiad Chwaraeon: Labordy Ymchwil Niwrofasgwlaidd; Seicoleg Chwaraeon; Anafiadau, Llwyth Hyfforddi a Monitro, Adsefydlu; a Hyfforddi a Datblygu Chwaraeon.

Eu cenhadaeth yw gwella ansawdd bywyd ac ansawdd y gwasanaeth a ddarperir i bobl ag anableddau deallusol a'u teuluoedd a'u gofalwyr. Maent yn gwneud hyn trwy raglen integredig o ymchwil, addysg ac ymarfer anabledd deallusol sy'n cynnwys ffocws ar ofal diwedd oes; diogelu ac ymchwil cyfranogol.

Grŵp ymchwil amlddisgyblaethol bywiog yn cynnwys nyrsio, ffisioleg, seicoleg iechyd a daearyddiaeth ddynol, yn canolbwyntio ar ddwy thema ymchwil eang sy'n ymwneud ag iechyd sy'n berthnasol ar draws gydol oes: Atal ac Ymyrraeth, a Rhyngwyneb Polisi ac Ymarfer. Mae ganddynt hanes cryf o effeithio ar iechyd a lles, polisi cyhoeddus a gwasanaethau er budd cymunedau rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol.

Eu nod yw gwneud cyfraniad sylweddol at baratoi proffesiynol, addysg gyhoeddus, ac yn y pen draw at welliannau mewn gofal trwy ddefnyddio genomeg. Maent yn gwneud hyn drwy ein hymchwil, drwy gynhyrchu gwybodaeth newydd a chymhwyso’r wybodaeth honno i ddatblygiadau polisi ym maes iechyd ac addysg, a thrwy feithrin gallu ac arweinyddiaeth y gweithlu iechyd. Maent wedi gwneud cyfraniad sylweddol at ddatblygu polisi ac ymarfer mewn genomeg ar lefel genedlaethol a rhyngwladol gyda gwaith arloesol ym meysydd ymgysylltu â’r cyhoedd a hyfforddi gweithwyr iechyd proffesiynol (yn enwedig nyrsys a bydwragedd).

Gan bontio'r rhaniadau niferus rhwng ymchwil, polisi ac ymarfer ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, eu nod yw cynyddu gwybodaeth a dealltwriaeth, a chymhwyso trylwyredd academaidd i realiti cymhleth y byd go iawn. Mae ganddynt enw da yn genedlaethol am effaith fel sefydliad ymchwil polisi iechyd a gofal blaenllaw, sydd wedi'i adeiladu ar lwyfan hunan-ariannu cadarn sy'n deillio o ddarparu ymchwil academaidd, gwerthuso ac ymgynghori rhagorol.

Maent yn cynnal ymchwil effeithiol i fodelu hygyrchedd daearyddol; delweddu tirwedd, cyffredinoli data gofodol, amcangyfrif poblogaeth a modelu ardaloedd bach; dylunio cartograffig awtomataidd, technegau optimeiddio seiliedig ar GIS; gwyliadwriaeth foesegol; modelu arwyneb digidol; a synhwyro o bell gan gynnwys arolygu a mapio UAV.

Mae Canolfan PRIME Cymru yn canolbwyntio ar ymchwil gofal sylfaenol a brys i wella iechyd a lles pobl yng Nghymru a thu hwnt, gan gynnal ymchwil ar bynciau o flaenoriaeth polisi cenedlaethol. Arweinir y Ganolfan ar y cyd gan Brifysgol De Cymru, Prifysgol Bangor, Prifysgol Caerdydd, a Phrifysgol Abertawe.

Nod Ysgol Ymchwil Rhagnodi Cymdeithasol Cymru yw adeiladu sylfaen dystiolaeth hollbwysig ar gyfer rhagnodi cymdeithasol yng Nghymru sy’n arwain y byd, gan ddefnyddio model ymchwil trosiadol i sicrhau bod canfyddiadau’n cael effaith fawr yn y byd academaidd, ymarfer, polisi ac addysg. Mae rhagnodi cymdeithasol yn ‘cysylltu dinasyddion â chymorth cymunedol i reoli eu hiechyd a’u llesiant yn well’. Yng Nghymru, mae rhagnodi cymdeithasol wedi’i leoli’n bennaf yn y gymuned, gyda rhagnodwyr cymdeithasol yn cael eu hariannu gan sefydliadau’r sector gwirfoddol. Gellir cyfeirio unigolion at ragnodi cymdeithasol trwy lwybrau clinigol a chymdeithasol, ac mae model hunan-atgyfeirio yn dod i'r amlwg.

Mae PDC wedi gweld cynnydd sylweddol yn swm yr ymchwil sy’n arwain y byd yn ôl canlyniadau diweddaraf y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF 2021). Bu gwelliant o 49% mewn ymchwil sy’n arwain y byd (wedi’i gategoreiddio fel 4*) yn PDC ers y REF diwethaf yn 2014.

Mae PDC bellach yn bedwerydd yng Nghymru o ran effaith (i fyny o’r wythfed safle yn 2014, yn seiliedig ar 4* / 3*) gyda 81% o effaith ymchwil PDC yn cael ei ddosbarthu fel un sy’n arwain y byd neu’n rhagorol yn rhyngwladol (4* / 3*). Mae gan bron i ddwy ran o dair o’r ymchwilwyr PDC a gyflwynwyd i REF 2021 ymchwil sydd wedi’i gategoreiddio fel un sy’n arwain y byd neu’n rhagorol yn rhyngwladol (4* neu 3*).

Anghenion hyfforddi pwrpasol

Mae ein profiad o hyfforddi ar sawl lefel, ynghyd â’n hymchwil cymhwysol, yn ein galluogi i ddatblygu pecynnau hyfforddi pwrpasol o ansawdd uchel. Mae arbenigwyr ar draws PDC yn gweithio gyda’i gilydd i arloesi a chreu hyfforddiant a arweinir gan ddefnyddwyr, cwricwlwm, ac atebion i fynd i’r afael â heriau y gall sefydliadau a busnesau fod yn eu hwynebu. Rydym yn datblygu ac yn darparu anghenion hyfforddi pwrpasol ar gyfer ystod eang o sefydliadau.

Academi Dysgu Dwys Trawsnewid Digidol

Mae cyflwyno Academi Dysgu Dwys Trawsnewid Digidol wedi cynnwys cydweithwyr o ddisgyblaethau ym mhob un o’r tair cyfadran yn PDC. Bydd yr Academi, a gyflwynwyd mewn partneriaeth â Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys, yn datblygu arweinwyr ym maes iechyd a gofal cymdeithasol i ddarparu gwasanaethau mwy effeithiol ac effeithlon i gleifion.

Darganfod mwy

Ein datblygiadau

Yn PDC rydym yn gweithio’n barhaus i arloesi a gwneud yn siŵr ein bod yn darparu addysgu, dysgu ac ymchwil o ansawdd uchel a pherthnasol. Mae enghreifftiau'n cynnwys:

  • Ein pentref iechyd digidol, sydd ag amgylchedd efelychu rhithwir, a lle bydd cyfleusterau efelychu ffisegol cyn bo hir hefyd. Bydd y rhain yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau wedi’u cyfoethogi gan dechnoleg, gan gynnwys realiti rhithwir ac estynedig, i flaenoriaethu’r gwaith o ddatblygu graddedigion sy'n deall y berthynas rhwng iechyd a gofal cymdeithasol. Datblygir y ddealltwriaeth honno drwy brofiad o ymarfer rhyngbroffesiynol ac amlddisgyblaethol ymdrochol i ddatblygu gofal sydd ag unigolion yn ganolog iddo.
  • Ein gwaith ym maes iechyd a gofal digidol, lle rydym, er enghraifft, yn gweithio gyda'r sector tai i integreiddio technoleg mewn cartrefi i wella ansawdd yr aer a chynaliadwyedd. Rydym hefyd yn datblygu cyrsiau datblygu proffesiynol parhaus i helpu i uwchsgilio'r gweithlu iechyd a gofal presennol i gofleidio technoleg ddigidol.
  • Defnyddio gwerth dros 25 mlynedd o brofiad gwerthuso polisïau iechyd a chymdeithasol gan Sefydliad Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru i gydweithio ag amrywiaeth o sefydliadau i wella ansawdd gofal.
  • Datblygu'r academi dysgu dwys mewn Arweinyddiaeth Ddigidol, sy'n cefnogi’r gwaith o ddatblygu sgiliau arwain drwy’r sector iechyd a gofal cymdeithasol cyfan.

 

Ein cyfleusterau

Mae ein hymchwil, ein haddysg a’n hyfforddiant o ansawdd uchel yn digwydd yn ein llu o gyfleusterau modern, o’r radd flaenaf, o ganolfan efelychu a sefydlwyd i ddyblygu amgylchedd gofal acíwt y GIG, gan ddarparu cyfleusterau clinigol realistig, i’n Parc Chwaraeon 30-erw sy'n cynnwys cae pêl-droed 3G safonol FIFA dan do, swît dadansoddi nodiannol, ac ystafell cryfder a chyflyru.

Mae'r Clinig Ceiropracteg wedi'i leoli mewn cyfleuster a lleoliad addysgol hynod drawiadol o'r radd flaenaf sy'n darparu triniaeth effeithiol i gleifion a hyfforddiant arbenigol.

Mae'r Clinig, sy'n cael ei reoleiddio gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru, yn cynnwys 20 ystafell driniaeth, swît pelydr-X digidol, uned uwchsain ddiagnostig, uned sganio DXA, ac mae ganddo fynediad at gyfleusterau MRI.

Cefnogir hyfforddiant myfyrwyr hefyd gan yr ‘Anatomage’ – tabl delweddu 3Danatomi datblygedig iawn – y cyntaf yn Ewrop ar gyfer Addysg Ceiropracteg. P'un a ydych yn dioddef poen cefn cronig neu'n ceisio cymorth i wneud diagnosis a thrin problemau gyda'ch cymalau neu'ch cyhyrau, mae ein gwasanaethau clinigol yn cynnig y cyfle i asesu eich cyflwr a'ch cynghori ar eich opsiynau triniaeth.

Mae ein canolfan efelychu clinigol o'r radd flaenaf wedi'i sefydlu i efelychu amgylchedd gofal acíwt y GIG, gan ddarparu cyfleusterau clinigol realistig ar gyfer ein myfyrwyr Nyrsio a Bydwreigiaeth a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol cymwys.

Mae'r ganolfan yn darparu hyfforddiant ar gyfer ystod eang o weithwyr gofal iechyd proffesiynol megis anesthetyddion, meddygon iau, myfyrwyr meddygol, ymarferwyr nyrsio, Ymarferwyr yr Adran Llawdriniaethau, parafeddygon, pediatregwyr, timau nyrsys arbenigol rhoddwyr organau a Gwasanaeth Meddygol y Fyddin Diriogaethol.

Fel rhan o’n graddau hyfforddi, gan gynnwys BSc (Anrh) Hyfforddi a Pherfformiad Pêl-droedBSc (Anrh) Hyfforddi a Pherfformiad RygbiBSc (Anrh) Hyfforddi a Datblygiad Chwaraeon, a graddau cysylltiedig, gall myfyrwyr ymgymryd â lleoliadau mewn lleoliadau clwb proffesiynol neu gymunedol. Gall hyn gynnwys hyfforddiant ymarferol a gwaith datblygu cymunedol, gan amlygu myfyrwyr i'r amgylchedd a'r cyfleusterau y maent yn anelu at gael cyflogaeth ynddynt yn y dyfodol.

Cyfres o ystafelloedd modern a phwrpasol wedi'u cynllunio ar gyfer defnydd integredig o gyflwyno'r cwrs a darparu cwnsela a seicotherapi wedi'i gontractio'n allanol. Mae wedi’i leoli ar Gampws Casnewydd PDC, sy’n cynnig lleoliad delfrydol a hygyrch i bob pwrpas.

Mae'n cynnwys swît gwnsela o bum ystafell gynghori un i un yn ogystal ag ystafell therapi teulu/chwarae, dwy ystafell therapi cerdd a dwy ystafell therapi celf. Mae hyn yn caniatáu i ystod ehangach o ymyriadau seicotherapiwtig gael eu darparu mewn ystafelloedd sydd ag adnoddau priodol. Mae'r rhain yn cynnwys seicotherapi celf, therapi cerdd, therapi ymddygiad integreiddiol a gwybyddol, a therapi chwarae.

Mae Hydra yn ddarn soffistigedig o dechnoleg a ddefnyddir ar gyfer addysgu ar sail senarios mewn meysydd fel gwaith cymdeithasol a nyrsio. Mae'n gweithio trwy gyflwyno senario i'r myfyrwyr trwy gymysgedd o glipiau fideo, clipiau sain a thasgau ysgrifenedig. Yna mae’r system yn profi gallu’r myfyriwr i wneud penderfyniadau a gweithredu. Gall problemau amrywio yn ôl eich ymatebion. Mae hefyd yn dangos canlyniadau eich penderfyniadau i chi.

Mae gan y Labordy Ymchwil Niwrofasgwlaidd ddiddordeb yn bennaf yn yr addasiadau fasgwlaidd sy'n digwydd gyda gweithgaredd corfforol, heneiddio, bwyta'n iach, ac ymaddasu i uchder uchel.

Mae'n cynnig ystod gynhwysfawr o gyfleusterau ar gyfer dadansoddi biocemegol gan gynnwys sbectrometreg EPR, cemoleuni yn seiliedig ar yr osôn, gwaed ...


... rheometer, yn ogystal â lactad, haematocrit, a dadansoddiad haemoglobin. Mae cyfleusterau eraill yn canolbwyntio ar swyddogaeth fasgwlaidd (gan gynnwys ecocardiograffeg a sbectrosgopeg isgoch agos), cyfansoddiad y corff (gan gynnwys dadansoddiad rhwystriant biodrydanol ac anthropometreg) a ffisioleg ymarfer corff (gan gynnwys electromyograffeg, asesu cryfder a medgraffeg).

Mae Parc Chwaraeon PDC yn safle 30 erw gwych wedi’i leoli yn Nhrefforest ar Ystad Ddiwydiannol Trefforest. Mae ein cyfleusterau o’r radd flaenaf yn cynnal ystod eang o gyfleusterau chwaraeon gan gynnwys cae pêl-droed 3G safonol FIFA dan do sy’n gartref i System GPS Dan Do Catapult ClearSky, ystafell ddadansoddi nodiannol, ystafell cryfder a chyflyru, cae pob tywydd, cae 3G awyr agored a nifer o gaeau glaswellt aml-ddefnydd ymhlith pethau eraill. Defnyddir y Parc Chwaraeon fel canolfan hyfforddi ar gyfer llawer o glybiau chwaraeon lleol ac fe'i defnyddir hefyd gan nifer o glybiau proffesiynol.

Swit Arsylwi 

Canolfan Efelychu Hydra

Labordy EEG a Chwsg PDC 

Biopac

Ein partneriaethau

Mae PDC yn gosod gweithio mewn partneriaeth wrth galon yr hyn a wnawn ac rydym yn falch o gyfrannu at ecosystem iechyd a gofal Cymru. Rydym yn canolbwyntio ar weithio gyda phartneriaid i ddeall eu blaenoriaethau a throsi hyn yn waith cydweithredol sy’n rhychwantu addysg, ymchwil ac arloesi. Mae'r astudiaethau achos isod yn dangos peth o'r gwaith a wnawn.