Nod y Cyflymydd Trosedd, Diogelwch a Chyfiawnder yw cael effaith gadarnhaol ar ddiogelwch, plismona a'r system cyfiawnder troseddol yn fyd-eang. Mae PDC yn rhagori yn y gwaith o fynd i'r afael â heriau go iawn y byd ac addysgu'r genhedlaeth nesaf o weithwyr proffesiynol i wneud ein bywydau'n fwy diogel.

Ein diben yw addysgu myfyrwyr, ysbrydoli ymarferwyr a rhoi hwb yn eu blaen i sefydliadau drwy ddysgu ac addysgu arloesol sy'n seiliedig ar her, ymchwil a dadansoddi polisi mewn dull amlddisgyblaethol

EIN CWRICWLWM

Mae ein hacademyddion a'n hymchwilwyr yn arbenigwyr blaenllaw yn eu meysydd. Adlewyrchir arbenigedd, meddwl  beirniadol a chymhwysedd ymarferol yn ein cyrsiau trosedd, diogelwch a chyfiawnder, gyda chwricwlwm blaengar sydd ar flaen y gad yn y diwydiant, gan gynnwys prentisiaethau gradd.

Ein cyrsiau:

EIN HYMCHWIL

Yn PDC, rydym yn gwneud amrywiaeth gynhwysfawr o waith ymchwil ym maes trosedd, diogelwch a chyfiawnder, gan weithio gydag ystod eang o bartneriaid, yn llywio polisi ac ymarfer.

Mae'r ganolfan hon yn cynnal ymchwil gydweithredol fel mater o drefn gyda llywodraeth leol a chenedlaethol, ac ar eu rhan, ac yn ymgysylltu ag ystod eang o arbenigwyr polisi ac ymarfer. Mae wedi denu cyllid ymchwil o ffynonellau cenedlaethol blaenllaw.

Mae gan ymchwilwyr arbenigedd mewn dynladdiad a thrais, plismona, cyfiawnder ieuenctid a pholisi ieuenctid, prawf a charchardai, adsefydlu ac ailsefydlu troseddwyr, plant a theuluoedd carcharorion, camddefnyddio sylweddau, troseddeg werdd, byd-eang a thrawswladol, atal troseddu, cam-drin anifeiliaid, cyfiawnder anffurfiol a dewisiadau amgen i erlyn a charcharu. Maen nhw hefyd yn gweithio gyda'r Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Plismona a Diogelwch, a'r Ganolfan Ymchwil Polisi Cymdeithasol.

Mae'r ganolfan hon yn hyb flaenllaw ar gyfer dadansoddi polisi cymdeithasol a chyhoeddus. Mae'n cynnig syniadau newydd, tystiolaeth newydd, ac atebion arloesol i lunwyr polisi a gweithwyr proffesiynol i'r heriau sy'n eu hwynebu wrth sicrhau newid a gwelliant o ran trefnu a darparu gwasanaethau cyhoeddus.

Mae ganddi gryfderau mewn amrywiaeth o feysydd polisi cymdeithasol a chyhoeddus gan gynnwys lles; cynnwys a chyfranogiad dinasyddion; llywodraethu a chraffu; asesiadau cydraddoldeb a chanlyniadau.

Gydag arbenigwyr yn gweithio ar faterion allweddol ehangach mewn meysydd eraill hefyd, mae'r Ganolfan wedi llwyddo i sicrhau grantiau allanol gan ffynonellau blaenllaw, gan gynnwys llywodraethau lleol a rhanddeiliaid allanol eraill. Maen nhw’n cydweithio'n agos â maes cyfiawnder troseddol, a phlismona, terfysgaeth a diogelwch.

Mae'r ganolfan hon yn cynnal gwaith ymchwil sy'n darparu gwybodaeth ar gyfer llywodraethau'r DU a'r UE, gan arbenigo mewn materion diogelwch allweddol fel terfysgaeth, trais gwleidyddol, seiberdroseddu a rhyfeloedd a throseddau cyfundrefnol trawswladol. 

Mae'r Ganolfan yn ymwneud yn fawr â rhwydweithiau ymchwil cenedlaethol a rhyngwladol ac mae'n uchel ei pharch gan sefydliadau ac asiantaethau Ewropeaidd, yn enwedig Europol.

Ei gweledigaeth yw cynnal ymchwil ryngddisgyblaethol foesegol o ansawdd ragorol sy'n seiliedig ar fyd ymarferol plismona a diogelwch, ac sy'n llywio ac yn effeithio ar ddarpariaeth gwasanaethau, polisi ac addysg.

Mae gwaith y Ganolfan wedi'i rannu'n ddwy thema gyffredinol: Ymchwil Terfysgaeth a Diogelwch sy'n cynnwys diogelwch rhyngwladol o ran cyffuriau, masnachu mewn pobl a geowleidyddiaeth; ac Ymchwil Plismona. Mae hyn yn ffocysu ar ganlyniadau ymchwil effeithiol a chynaliadwy i gyfoethogi gweithgareddau'r heddlu, yn ogystal â darparu gwasanaethau plismona i'r gymuned yn gyffredinol.

Mae'r gwaith gwyddor fforensig yn cael ei yrru gan ein cefndiroedd fel ymarferwyr – yn gweithio gyda heddlu'r DU, darparwyr gwasanaethau fforensig neu yn y byd academaidd. Mae diddordeb mewn prosiectau gwyddor gymhwysol sydd â chymwysiadau ymarferol mewn sefyllfaoedd gwaith achos fforensig.  Mae llawer o'r ymchwil yn digwydd ar ffurf graddau Meistr a phrosiectau Meistr drwy Ymchwil, yn aml mewn cydweithrediad â phartneriaid diwydiannol.

Mae ymchwil sy’n digwydd ar hyn o bryd yn ffocysu ar sawl maes datblygu a defnyddio technegau ar gyfer dadansoddi tystiolaeth olion, tocsicoleg, a hylifau biolegol a DNA. Mae'r ymchwil amlddisgyblaethol yn cynnwys cydweithio eang â diwydiant, y byd academaidd a llywodraeth.

Mae'r Grŵp Ymchwil Seiberddiogelwch yn ymwneud â diogelwch data, meddalwedd, cydrannau, cysylltiadau, systemau, pobl, sefydliadau a chymdeithas gyda phwyslais ar gysyniadau trawsbynciol megis dadansoddi fforensig, cyfrinachedd, uniondeb, argaeledd, risg, meddwl gwrthwynebol, a meddwl systemau.

Caiff hyn oll ei lywio gan berthynas gref â diwydiant, asiantaethau llywodraeth a'r byd academaidd wrth ddarparu ymchwil seiberddiogelwch gymhwysol sy'n ffocysu ar weithredu.

Bu cynnydd sylweddol yn faint o’r ymchwil a wneir yn PDC sy'n arwain y byd yn ôl canlyniadau diweddaraf y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF 2021). Bu cynnydd o 49% mewn ymchwil sy'n arwain y byd (wedi'i gategoreiddio fel 4*) yn PDC ers y REF diwethaf yn 2014.

 

Mae PDC yn gydradd gyntaf yn y DU ar gyfer ymchwil effeithiol mewn Cyfrifiadureg a Gwybodeg (yn seiliedig ar 4* / 3*). Mae PDC yn y safle cyntaf yng Nghymru ar gyfer ymchwil effeithiol mewn Gwaith Cymdeithasol a Pholisi Cymdeithasol (yn seiliedig ar 4* / 3*). Mae PDC bellach yn bedwerydd yng Nghymru o ran ei heffaith (i fyny o'r wythfed yn 2014, yn seiliedig ar 4* / 3*) gydag 81% o effaith ymchwil PDC yn cael ei hystyried yn un sy'n arwain y byd neu'n rhagorol yn rhyngwladol

EIN CYFLEUSTERAU

Mae ein cyfleusterau o'r radd flaenaf yn galluogi ein myfyrwyr a'n partneriaid i gael eu hymdrochi mewn amgylcheddau dysgu efelychiadol, gan ddefnyddio'r dechnoleg a’r technegau diweddaraf o safon diwydiant.

CYFLEUSTERAU SEIBERDDIOGELWCH

cyber

Mae ein cyfleusterau ar flaen y gad o ran datblygiadau cyfrifiadurol. Mae'r Academi Seiberddiogelwch Genedlaethol (NCSA) – y gyntaf o'i bath yng Nghymru, wedi'i lleoli ar Gampws Casnewydd. Gan weithio gyda’r cwmni arloesi digidol  o Gymru Innovation Point a sefydliadau blaenllaw yn y diwydiant, mae'r NCSA yn gweithio i gau'r bwlch sgiliau yn y sector seibr-ddiogelwch.

Ystafell Gweinydd – Yr offer pwerus diweddaraf, a labordy ymchwilio fforensig lle gallwch gynnal ymchwiliadau diagnostig o ddisgiau caled cyfrifiaduron o dan ficrosgopau digidol.

Canolfan Amddiffyn Seiber - Mae'r Ganolfan Amddiffyn Seiber yn labordy ymchwil ac ymgynghori masnachol. Mae'r labordy'n darparu cymorth caledwedd a meddalwedd ar gyfer gwaith masnachol a wneir ar gyfer cleientiaid diwydiant, sefydliadau gorfodi'r gyfraith, ac asiantaethau llywodraeth. 

Labordy Ymchwiliadau Digidol - Mae'r Labordy Ymchwiliadau Digidol yn gyfleuster fforensig cyfrifiadurol sy'n debyg i’r rhai a ddefnyddir gan asiantaethau gorfodi'r gyfraith i ddadansoddi ffeiliau cyfrifiadurol a chyfryngau digidol i'w defnyddio fel tystiolaeth yn y llys.

CANOLFAN EFELYCHIADAU HYDRA 

Hydra Sim Suite

Mae Hydra yn ddarn soffistigedig o dechnoleg a ddefnyddir i addysgu swyddogion yr heddlu i ddefnyddio sgiliau penodol a datblygu eu dealltwriaeth o'r gyfraith mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd plismona. Fe'i defnyddir hefyd ar gyfer addysgu ar sail sefyllfaoedd mewn meysydd eraill fel gwaith cymdeithasol, nyrsio a llywodraethu byd-eang.

Mae'n gweithio drwy gyflwyno sefyllfa i'r myfyrwyr drwy gyfuniad o glipiau fideo, clipiau sain a thasgau ysgrifenedig. Wedyn, mae'r system yn profi gallu'r myfyriwr i wneud penderfyniadau a gweithredu. Gall problemau gael eu hamrywio yn ôl eich ymatebion. Mae hefyd yn dangos canlyniadau eich penderfyniadau i chi.

FFUG LYS BARN

Moot court

Mae ein ffug lys barn o'r radd flaenaf yn darparu amgylchedd trochi ar gyfer dadleuon, cynadleddau a ffug achosion llys. 

CYFLEUSTER HYFFORDDI SAFLEOEDD TROSEDDU

crime scene

Mae adeilad yr Athro Bernard Knight yn gartref i'n cyfleusterau ymchwilio i safleoedd troseddu. Mae'r tŷ'n cynnwys nifer o efelychiadau realistig o safleoedd troseddu – o fyrgleriaethau domestig a thorri i mewn, i olygfeydd mwy cymhleth fel llofruddiaethau a thanau angheuol. Gweld mwy

LABORDAI SAFLEOEDD TROSEDDU

Kirsty Williams, Welsh Government education secretary, sees the work of USW forensic science students at first-hand. Neil Gibson

Defnyddir ein labordai safleoedd troseddu gan fyfyrwyr gwyddor fforensig a gwyddorau'r heddlu i ddysgu mwy am fathau penodol o dystiolaeth megis olion bysedd, olion esgidiau, olion teiars a phatrymau lledaenu gwaed.  Gweld mwy

Y LABORDY SEIBERDROSEDDU A FFORENSIG DIGIDOL

Cyber Security

Mae'r Labordy Seiberdroseddu a Fforensig Digidol yn ffocysu ar ddatblygu gallu arloesol i ymchwilio i fathau newydd o seiberfwlio a dadansoddi technolegau cymhleth newydd yn effeithiol.

ACADEMI ARLOESEDD MEWN YMCHWILIADAU ACHOSION OER A CHYFIAWNDER CYMDEITHASOL

criminal_forest

Bydd yr Academi'n cyfoethogi a hybu gwybodaeth bellach am ymchwiliadau achosion oer (yn ymwneud â phobl sydd ar goll, llofruddiaethau heb eu datrys ac olion heb eu hadnabod), a chamweddau cyfiawnder, gan helpu i ddod â datrysiad a chyfiawnder i'r teuluoedd a'r dioddefwyr yn yr achosion hyn sy’n anodd, a heb eu hymchwilio neu eu datrys gynt.

Bydd yn rhoi'r wybodaeth, y sgiliau a'r galluoedd sydd eu hangen ar ein myfyrwyr i ddatblygu i’w llawn botensial a gwneud yn fawr o’u cyfleoedd fel gweithwyr ac arweinwyr y dyfodol.

Drwy waith yr Academi, bydd ein myfyrwyr yn elwa ar arbenigedd y gymuned i'w helpu gydag achosion go iawn. Nod yr Academi yw creu effaith gymdeithasol bendant, gan helpu a chefnogi'r gymuned gyfagos a meithrin proffil dinesig cryf yng Nghymru a’r tu hwnt.

Cymharydd Sbectol Fideo 

Microsgop Sganio Electron

Microsgop Fflworoleuedd

Tŷ Safle Trosedd 

Canolfan Efelychu Hydra

Ein partneriaethau

police students

SWYDDOGION HEDDLU YFORY

Mae PDC yn cefnogi hyfforddiant swyddogion heddlu mewn nifer o heddluoedd ledled Cymru a Lloegr.

Yn sgil y symudiad tuag at broffesiynoli hyfforddiant swyddogion yr heddlu, drwy'r Fframwaith Cymwysterau Addysg Plismona (PEQF), PDC oedd y brifysgol gyntaf yn y DU i ddilysu ei hyfforddiant ar gyfer cwnstabliaid heddlu graddedig a gweld y garfan gyntaf i raddio, drwy gydweithrediad â Heddlu Dyfed-Powys.

Mae PDC hefyd yn cynnig y Rhaglen Mynediad i Ddeiliaid Gradd (DHEP) a phrentisiaeth gradd broffesiynol tair blynedd (PDCA) gyda Heddlu Dyfnaint a Chernyw, Heddlu Dorset, Heddlu Swydd Gaerloyw, a Heddlu Wiltshire, sy'n cwmpasu mwy na 1200 o swyddogion yr heddlu.

"Rwy'n falch o’r ffaith mai PDC yw'r unig brifysgol yn y DU ar hyn o bryd sydd wedi ffurfio partneriaeth â nifer o heddluoedd i ddarparu'r cymwysterau hynod bwysig hyn, ledled Cymru a Lloegr.

"Mae'r ddarpariaeth hon yn sefydlu PDC fel un o ddarparwyr prentisiaethau mwyaf a mwyaf blaenllaw’r wlad, gan roi'r Brifysgol o fewn chwartel uchaf Sefydliadau Addysg Uwch."

Yr Athro Peter Vaughan

Cyfarwyddwr Prosiectau Strategol mewn Plismona a Diogelwch, PDC

"Wrth i blismona dyfu'n fwy cymhleth ac wrth i'r galwadau ar ein gwasanaethau gynyddu, mae arnon ni angen pobl sydd â'r sgiliau a'r profiadau iawn i gwrdd â’r gofynion heriol hyn. Mae creu gweithlu amrywiol a chynhwysol yn hanfodol i gyflawni ein gweledigaeth plismona ar gyfer y dyfodol. Mae plismona'n yrfa werth chweil ac mae hwn yn gyfle gwych i ddilyn rôl amrywiol, tra'n cael eich hyfforddi a'ch cefnogi ar yr un pryd i ennill cymhwyster cydnabyddedig."

Julie Fielding   

Prif Gwnstabl Cynorthwyol, Heddlu Dorset

Professor Christian Kaunert

RHWYDWAITH JEAN MONNET AR WRTHDERFYSGAETH YR UE (EUCTER)

Mae EUCTER yn rhwydwaith rhagoriaeth a arweinir gan ymchwil, sy'n cynnwys pedwar ar ddeg o bartneriaid, gyda'r nod o hyrwyddo fformatau dysgu cyfunol arloesol gyda pherthnasedd polisi cryf ym maes Gwrthderfysgaeth yr UE. Mae'r prosiect yn dwyn ynghyd dri maes addysgu ac ymchwil rhyng-gysylltiedig: cyfiawnder a materion cartref yr UE, gwrthderfysgaeth yr UE a chysylltiadau allanol yr UE.

Mae amcanion EUCTER yn cynnwys archwilio a dadansoddi'r gwaith o ddatblygu ac arfer cydweithredu a diplomyddiaeth gwrth-derfysgaeth yng ngweithredoedd mewnol ac allanol yr UE. Ei nod yw cyfrannu at ddealltwriaeth newydd o rôl sefydliadau Ewropeaidd (Senedd Ewrop, y Comisiwn, y Cyngor) yng ngweithrediad mewnol ac allanol yr UE drwy drefnu gweithdai a thrwy ddarparu cymorthdaliadau i ysgolheigion rhyngwladol ifanc, drwy gynhyrchu gwefan map rhithwir o gydweithio ar wrth-derfysgaeth, drwy drefnu modiwlau a digwyddiadau addysgu, a thrwy gyfrannu at gyhoeddiadau rhyngwladol.

"Mae hyn newid tirwedd ymchwil ar wrthderfysgaeth yr UE yn llwyr, ac yng Nghymru’n benodol. Rydym yn byw mewn byd sy'n newid, lle mae'r syniad o ddiogelwch yn newid drwy'r amser. Mae cyllid yn ein galluogi i ddatblygu ein gweithgareddau addysgu ac ymchwil rhyngddisgyblaethol a'n partneriaethau rhyngwladol ym meysydd diogelwch a phlismona ymhellach. Rydym hefyd yn cynllunio cyfres o ddigwyddiadau ymgysylltu â'r cyhoedd, fel y gallwn ledaenu'r wybodaeth a gynhyrchwn mor eang â phosibl."

Yr Athro Christian Kaunert

Cyfarwyddwr Canolfan Ragoriaeth Jean Monnet, a'r Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Plismona a Diogelwch yn PDC

"Os ydym am edrych ar faterion diogelwch, mae angen i ni ystyried y darlun ehangach a sut mae'n llywio penderfyniadau llunwyr polisi a sefydliadau ledled y byd. Dyma'r unig ganolfan yn Ewrop a fydd yn mabwysiadu'r dull eang hwn ac mae'n briodol ei fod wedi'i leoli yma yn ne Cymru, lle mae gennym y cyfuniad angenrheidiol o brofiad mewn ystod eang o ddisgyblaethau a rhagoriaeth mewn ymchwil ac addysgu a fydd yn rhoi'r sylfaen i ni gyflawni'r gwaith hwn."

Yr Athro Sarah Leonard

Cyd-gyfarwyddwr Canolfan Ragoriaeth Jean Monnet ac Athro Diogelwch Rhyngwladol yn UWE Bryste

 

cyber thales

ARBENIGEDD SEIBER AR GYFER Y DYFODOL

Mae PDC yn rhoi dyfodol arbenigedd seiber wrth wraidd popeth a wna.

Mae'r Brifysgol yn cael ei chydnabod gan y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol (NCSC) fel Canolfan Ragoriaeth Academaidd mewn Addysg Seiberddiogelwch, ac mae wedi cael ei henwi'n Brifysgol Seiber y Flwyddyn am dair blynedd yn olynol.

Gan weithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru a'r arweinydd technoleg byd-eang Thales, mae PDC yn arwain y maes Addysg yn y Ganolfan Ecsbloetio Ddigidol Genedlaethol (NDEC) yng Nglynebwy - y cyfleuster ymchwil a datblygu cyntaf o'i fath yng Nghymru.

Mae gan PDC berthynas ragorol gyda'r NCSC. Cynhaliodd gystadleuaeth Merched CyberFirst ar ei champws yng Nghasnewydd, ac mae’n gweithio'n agos gydag ysgolion i ddatblygu eu gweithgareddau seiberddiogelwch. Mae PDC hefyd yn cyflwyno prosiect Ysbrydoliaeth Sgiliau Seiber i bobl ifanc 11-14 oed. Mae'r gweithgareddau hyn, ynghyd ag ystod PDC o gyrsiau a phrentisiaethau gradd seiber, yn golygu ei bod yn cyfrannu'n sylweddol at gau'r bwlch sgiliau seiber.

"Fel arweinydd cydnabyddedig yn y sector, mae PDC wedi ymrwymo at ddarparu cyfleoedd i'r genhedlaeth nesaf o weithwyr proffesiynol seiberddiogelwch, a all sicrhau y gall y diwydiant ddelio â'r heriau sy'n esblygu ac y bydd yn parhau i'w hwynebu."

Yr Athro Paul Harrison

Dirprwy Is-Ganghellor, PDC

"Mae gwaith yr NCSC gyda diwydiant yn chwarae rhan hanfodol wrth hyrwyddo gyrfaoedd seiberddiogelwch a helpu pobl ifanc i gael y profiad, y sgiliau a'r amlygiad sydd eu hangen arnynt i ragori yn y maes.

"Mae NDEC wedi bod yn bartner allweddol wrth hyrwyddo llwybrau gyrfa ac astudio seiberddiogelwch i fyfyrwyr yn ysgolion a cholegau Cymru, ac mae wedi cefnogi ein rhaglen Ysgolion CyberFirst ers ei lansio yn NDEC ym mis Chwefror 2020.

"Mae gallu'r Ganolfan i estyn allan i sector addysg Cymru wedi gwneud NDEC yn rhanddeiliad dibynadwy ac edrychwn ymlaen at ein cydweithrediad parhaus."

Chris Ensor

Dirprwy Gyfarwyddwr Twf Seiber, NCSC

Virtual Reality

TECHNOLEG REALITI RHITHWIR AR GYFER HYFFORDDIANT ADDYSGOL

Mae arbenigwyr menter Realiti Rhithwir (RRh), Immersity, sy’n gweithio o PDC a Chaerdydd wedi cytuno ar bartneriaeth a fydd yn gweld y dechnoleg yn cael ei defnyddio ar gyfer hyfforddiant addysgol.

Bydd system RRh Immersity yn cael ei defnyddio i ddechrau gan fyfyrwyr sy'n gweithio tuag at gymwysterau mewn fforensig a chynnal a chadw awyrennau. Wrth i'r dechnoleg gael ei hehangu ledled y sefydliad, bydd myfyrwyr ar ystod ehangach o gyrsiau yn gallu defnyddio'r system.

Mae PDC eisoes yn defnyddio systemau efelychiadol i gefnogi dysgu, yn enwedig ei Chyfleuster Hydra, sy'n amgylchedd ymdrochol ar gyfer sefyllfaoedd efelychiadol a ddefnyddir ar amrywiaeth o gyrsiau, gan gynnwys Gwyddorau'r Heddlu, Nyrsio, Llywodraethu Byd-eang, Gwaith Cymdeithasol, Iechyd y Cyhoedd, Busnes a Marchnata.

Er mwyn datblygu'r prosesau hyn ymhellach, mae PDC wedi ffurfio partneriaeth ag Immersity, y gall eu harbenigedd technegol penodol greu cynnwys i'w ddefnyddio yn y byd rhithwir, y gellir ei gysoni ag arbenigedd academaidd a gwella'r profiad addysgu a dysgu.

 

"Bydd y dechnoleg drochi yn cefnogi ac yn gwella dysgu yn hytrach na disodli profiadau bywyd go iawn. Wedi i ni arddangos llwyddiant y prosiectau peilot hyn, byddwn yn ceisio ehangu'r berthynas a dechrau prosiectau mewn meysydd pwnc eraill."

Nathalie Czechowski

Prif Swyddog Gwybodaeth, PDC

 "Pan darodd Covid-19, nid oedd bellach yn ymarferol cael grwpiau o fyfyrwyr mewn lle mor gaeëdig. Gwnaethom ail-greu amgylchedd tebyg ar ein platfform Realiti Rhithwir, a nawr bydd myfyrwyr yn cael cyfle i dderbyn yr hyfforddiant hwn unrhyw bryd, unrhyw le. Nawr ein bod wedi creu'r platfform RRh hwn, gallwn adeiladu unrhyw amgylchedd ynddo yn gyflym i barhau i dyfu, yn enwedig ym meysydd addysg a hyfforddiant. Does dim terfyn ar y ffyrdd y gellir defnyddio'r dechnoleg hon."

Hugh Sullivan

Prif Swyddog Gweithredol, Immersity