Ein partneriaethau

Mae gan PDC hanes hir o weithio gyda phartneriaid allanol ym maes iechyd a lles i ddarparu atebion ar y cyd i gefnogi gweithlu ystwyth a blaengar sydd â’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i gefnogi poblogaeth iachach.

WIDI - Getty.jpg

Cyflymu esblygiad digidol

Mae Sefydliad Gwybodaeth Ddigidol Cymru (WIDI) yn fenter ar y cyd rhwng Prifysgol De Cymru, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac Iechyd a Gofal Digidol Cymru.

Nod WIDI yw gwella datblygiad y gweithlu digidol ac ymchwil ym maes iechyd a gofal. Gyda'i gilydd, bydd y tri sefydliad yn cynyddu sgiliau digidol a chymhwysedd y gweithlu gofal iechyd ac yn ceisio galluogi trawsnewid a defnydd digidol trwy ymchwil, gan gynnwys deallusrwydd artiffisial (AI), dysgu peirianyddol, data mawr, gwyddor data, Rhyngrwyd Pethau (IoT), a delweddu meddygol.

Mae Canolfan Ymchwil a Datblygu yn cael ei chreu ar Gampws Casnewydd PDC gyda chyllid o’r Gronfa Adnewyddu Cymunedol, a fydd yn cynnwys dylunio a phrototeipio Pentref Iechyd Digidol ar-lein i roi cyfle i fyfyrwyr nyrsio a gofal iechyd perthynol i hyfforddi mewn amgylchedd efelychiadol, yn ogystal â datblygu deunydd addysgu ar-lein yn ymwneud ag Iechyd a Gofal Digidol.

I ddysgu mwy am WIDI, ewch i: https://widi.wales/


“Mae gan WIDI ddyhead o ddatblygu a defnyddio technegau prosesu gwybodaeth, wedi’u galluogi gan ymchwil flaengar, i gynyddu nerth y systemau iechyd a ddefnyddir ar draws Cymru a thrwy hynny wella lles ein poblogaeth. Mae PDC yn chwarae rhan hanfodol wrth symud agenda ymchwil WIDI yn ei blaen, yn enwedig mewn deallusrwydd artiffisial, gwyddor data a roboteg.”

Yr Athro Andrew Ware

Athro Cyfrifiadura, PDC a Chyfarwyddwr Ymchwil, WIDI

 

“Gyda’r cyfnod pontio i Awdurdod Iechyd Arbennig Iechyd a Gofal Digidol Cymru wedi’i gwblhau, rwy’n hyderus y bydd ein perthynas o fewn y bartneriaeth WIDI yn parhau i dyfu. Bydd hyn yn ei dro yn cefnogi datblygiad ein staff a’r rhai sy’n astudio yn y ddwy brifysgol i gyfrannu at esblygiad pellach yr agenda iechyd digidol yng Nghymru.”

Yr Athro Helen Thomas

Prif Swyddog Gweithredol, Iechyd a Gofal Digidol Cymru

MSc Leading Digital Transformation Course Image

Ysgogi trawsnewid gofal iechyd

Bydd Academi Dysgu Dwys Trawsnewid Digidol yn helpu arweinwyr ym maes iechyd a gofal cymdeithasol i ddarparu gwasanaethau mwy effeithiol ac effeithlon i gleifion.

Wedi’i hariannu’n rhannol gan Lywodraeth Cymru, bydd yr Academi yn helpu ymarferwyr iechyd a gofal cymdeithasol i gyflawni prosiectau trawsnewidiol yn ymwneud â datrysiadau digidol, gan archwilio technolegau newydd a meithrin diwylliant o chwilfrydedd. Mae ystod o gyrsiau hyblyg wedi’u datblygu gyda Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys, gan gynnwys cyfleoedd lefel ôl-raddedig a doethuriaeth o fewn Arwain Trawsnewid Digidol.

Y nod yw grymuso gweithluoedd gyda'r arbenigedd, y sgiliau a'r hyder i yrru'r gwaith o ailgynllunio systemau iechyd a gofal er gwell, gan wella canlyniadau a phrofiadau cleifion, tra'n hybu effeithlonrwydd a chynaliadwyedd gwasanaethau.

Bydd y cydweithio ar draws y cyrsiau yn annog arloesi a chydweithio. Bydd hyn yn caniatáu cyd-ddatblygu sgiliau a phartneriaethau gwerthfawr i gefnogi iechyd a gofal cymdeithasol trawsnewidiol.

“Dylai ymdrechu am newid trawsnewidiol fod yn sail i’n holl ymdrechion i ddatblygu ein gwasanaethau ac mae arweinyddiaeth gref yn hanfodol i hynny er mwyn i ni wella profiadau i gleifion, clinigwyr a’r cyhoedd yn ehangach. Bydd y rhaglen hon yn cefnogi ein harweinwyr i ysgogi trawsnewid digidol a bod yn gatalydd ar gyfer arloesi.”

Yr Athro Bob Hudson
Cyd-gyfarwyddwr yr Academi Dysgu Dwys a Chyfarwyddwr Healthcare Futures, PDC

 

 “Mae gweithio digidol yn allweddol i ddarparu gwasanaethau yn y dyfodol a bydd y gwaith cyffrous hwn yn paratoi ein timau i arwain ar hyn.”

Y Cynghorydd Myfanwy Alexander
Cadeirydd, Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys


“Mae’r academïau ymroddedig hyn yn gyntaf yn y byd ac rydym yn hynod falch bod Cymru’n arloesi mewn maes hyfforddi mor bwysig. Mae Arwain Trawsnewid Digidol yn mynd i fod yn faes twf mawr ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, felly mae’n hollbwysig bod ein harweinwyr yn y dyfodol yn datblygu’r sgiliau a’r wybodaeth hollbwysig hyn.”

Cari-Anne Quinn
Prif Swyddog Gweithredol, Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

 

health and wellbeing family

Helpu teuluoedd i gael cymorth

Mae prosiect a luniodd ffordd o asesu gwydnwch teuluoedd a’r effaith ar iechyd a datblygiad plant wedi ennyn diddordeb rhyngwladol.

Bu arbenigwyr yn PDC a Chanolfan PRIME Cymru yn gweithio gydag arbenigwyr annibynnol, a chydweithwyr mewn nifer o fyrddau iechyd Cymru, i adeiladu’r Offeryn a’r Teclyn Asesu Gwydnwch Teuluol (FRAIT), gan ddarparu ffordd unffurf o fesur sut y gallai gwydnwch teuluol effeithio ar blant.

Mae bellach wedi’i ymgorffori yn Rhaglen Plant Iach Cymru Llywodraeth Cymru, sydd wedi’i dylunio i gefnogi dewisiadau magu plant a ffyrdd iach o fyw, ac fe’i defnyddir gan ymwelwyr iechyd ar draws Cymru i gefnogi eu penderfyniadau, a chynllunio gofal ynghylch a oes angen ymyrraeth bellach. Mae llwyddiant yr offeryn wedi ennyn diddordeb tramor, gyda’r Rhwydwaith Cydnerthedd Teuluol Rhyngwladol wedi’i sefydlu i rannu arbenigedd a darparu cymorth i brosiectau tebyg dramor.

“Nid oedd offeryn safonol ar gyfer ymwelwyr iechyd yng Nghymru yn flaenorol i asesu gwydnwch mewn teuluoedd â phlant hyd at bump oed, felly gallai hyn arwain at wahaniaethau wrth weithio allan pa gymorth sydd ei angen ar deulu i gryfhau eu gallu i adlamu yn ôl o argyfwng. ”

Yr Athro Carolyn Wallace

Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymunedol, PDC

 

“Hoffwn ddiolch i Brifysgol De Cymru a’r ymwelwyr iechyd a gymerodd ran am gynhyrchu FRAIT. Mae’n rhywbeth a fydd o fudd i deuluoedd ar draws Cymru.”

Vaughan Gething

Cyn Ysgrifennydd Iechyd Llywodraeth Cymru

 

Football Coaching

Ein hyfforddwyr y dyfodol

PDC yw Partner Addysg Uwch unigryw Ymddiriedolaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru (FAW). Mae gan fyfyrwyr PDC fynediad at hyfforddiant a gydnabyddir yn rhyngwladol gan Ymddiriedolaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru, gan gynnwys hyfforddi hyd at Drwydded UEFA B, cymorth cyntaf ac amddiffyn plant, sydd wedi’u hymgorffori yn y Rhaglen Gradd BSc Hyfforddiant a Pherfformiad Pêl-droed. Mae’r cydweithio arloesol yn rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu eu gallu a’u gwybodaeth hyfforddi.

Cânt eu gwahodd i Gynhadledd Hyfforddwyr Flynyddol FAW a chynigir lleoliadau, profiad gwaith a chyfleoedd iddynt hybu eu datblygiad.

Mae PDC hefyd yn gweithio gydag Ymddiriedolaeth FAW i gefnogi datblygiad chwaraewyr pêl-droed benywaidd. Mae’r bartneriaeth yn helpu i gadarnhau llwybr sydd newydd ei ddatblygu ar gyfer y myfyrwyr, sydd â’r nod o’u cefnogi wrth iddynt wella eu sgiliau pêl-droed, wrth astudio ar gyfer cymwysterau yng Ngholeg y Cymoedd ac yna symud ymlaen i astudio ar gyfer graddau yn PDC.

“Mae’r Brifysgol yn falch o’r bartneriaeth unigryw a neilltuedig sydd gennym gydag Ymddiriedolaeth FAW. Mae hyn yn rhoi cyfleoedd gwych i fyfyrwyr PDC ennill eu cymwysterau hyfforddi fel rhan o’u hastudiaeth ac mae’n cefnogi’r myfyrwyr mewn amrywiaeth o gyfleoedd galwedigaethol ymarferol, megis hyfforddi, datblygu pêl-droed, dadansoddi perfformiad a chryfder a chyflyru. Mae’n braf bod nifer o fyfyrwyr, ar ôl cael y profiadau hyn, wedyn yn cael eu cyflogi gan Ymddiriedolaeth FAW i gefnogi a datblygu’r genhedlaeth nesaf o gyfranogwyr yn y gêm.”

Paul Rainer
Pennaeth Pwnc – Chwaraeon, PDC

 

“Mae Ymddiriedolaeth FAW yn cydnabod Prifysgol De Cymru fel partner allweddol wrth gyflwyno rhaglenni i ddatblygu hyfforddwyr a chwaraewyr. Rydym yn hynod falch o gefnogi cyfleoedd hyfforddiant galwedigaethol i fyfyrwyr ar wahanol lwybrau gradd sy’n cyfrannu at weithrediad llwyddiannus nifer o’n hamcanion strategol, i dyfu’r gêm a chodi safonau.”

Dr David Adams
Cyfarwyddwr Technegol, Ymddiriedolaeth FAW

health

Datblygu offer iechyd hanfodol

Mae ymchwilwyr yn PDC wedi datblygu monitor ocsigen gwaed arloesol ar ôl i gyflenwadau o'r ddyfais allweddol hon ddod yn gyfyngedig o ganlyniad i bandemig COVID-19. Mae’r tîm o ymchwilwyr wedi gweithio dan gyfarwyddyd Tîm Peirianneg Gofynion Offer Critigol (CERET) Llywodraeth Cymru, dan arweiniad Diwydiant Cymru, a oedd yn edrych am ddatblygiad cynnyrch o ffynonellau lleol.

 

Mewn cydweithrediad â Llywodraeth Cymru, Panasonic UK, a chlinigwyr ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, mae’r ddyfais, a elwir yn ocsimedr pwls, wedi’i dylunio i gael ei gweithgynhyrchu yng Nghymru ac mae’n torri i ffwrdd o’r cadwyni cyflenwi ocsimedr safonol, gan ddileu tagfeydd cyrchu yn y dyfodol i bob pwrpas.

“Roedden ni eisiau gallu defnyddio ein profiad a’n gwybodaeth am optoelectroneg a pheirianneg i ddatblygu rhywbeth a allai fod o ddefnydd gwirioneddol yn ystod y pandemig. Ar ôl trafodaethau gyda Llywodraeth Cymru, daeth yn amlwg y gallem wirioneddol helpu’r GIG drwy ddatblygu ocsimedr pwls cost isel uwchraddol y gellid ei weithgynhyrchu’n lleol, gan osgoi tagfeydd posibl o ran galw, lleihau amseroedd cyflenwi, a chreu cadwyn gyflenwi newydd yng Nghymru a’r Deyrnas Unedig. Mae galw mawr am gyflenwadau ar gyfer rhannau o’r ocsimetrau pwls presennol, ac mae gweithio gydag arbenigedd gweithgynhyrchu lleol yn rhoi llwybr arall inni greu cynnyrch a allai o bosibl helpu i achub bywydau.”

Yr Athro Nigel Copner
Athro Optoelectroneg, PDC

 

“Un o fanteision allweddol y ddyfais hon yw y gall fesur lefelau ocsigen isel, sy'n nodweddiadol o'r hyn yr ydym yn ei weld mewn cleifion â COVID-19. Mae gallu ei gyrchu a’i weithgynhyrchu’n lleol yng Nghymru hefyd yn darparu buddion posibl i’r economi.”

Dr Rhys Thomas
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda