Mae ein rhwydweithiau yn darparu mannau diogel i gydweithwyr gyfarfod, cymdeithasu a thrafod materion pwysig.

Mae’r Brifysgol yn darparu rhwydweithiau a arweinir gan Brifysgol De Cymru, a sefydlwyd i gefnogi cydweithwyr ar faterion fel cydraddoldeb, bwlio ac aflonyddu. Mae rhwydweithiau a arweinir gan gydweithwyr yn grwpiau a sefydlwyd gan gydweithwyr sy'n gweithredu fel mannau diogel i aelodau rannu eu profiadau. Gall y grwpiau hyn roi cyngor ar faterion penodol a helpu i arwain y sefydliad i ddod yn amgylchedd mwy cynhwysol.

Anfonwch e-bost at [email protected] am ragor o wybodaeth am y rhwydweithiau hyn. Rhestrir manylion cyswllt pob rhwydwaith isod, os ydynt ar gael.

HYRWYDDWYR CYDRADDOLDEB CHWARAE TEG 30

Mae rhwydwaith Chwarae Teg 30 yn cynnwys cydweithwyr hyfforddedig sy'n gweithredu fel eiriolwyr i hyrwyddo cydraddoldeb a delio â materion sy'n codi i gydweithwyr a myfyrwyr. Sefydlwyd y rhwydwaith gyda'r nod o wella cydraddoldeb ac amrywiaeth yn eang ar draws y Brifysgol.

Ewch i dudalen Chwarae Teg 30 ar Connect i ddod o hyd i fanylion cyswllt yr hyrwyddwyr cydraddoldeb.

RHWYDWAITH MENYWOD MEWN ACADEMIA

Sefydlwyd y Rhwydwaith Menywod mewn Academia yn 2014 i godi proffil materion rhywedd i academyddion benywaidd ym Mhrifysgol De Cymru. Nod y rhwydwaith yw mynd i'r afael â'r heriau sy'n wynebu academyddion benywaidd, hwyluso perthnasoedd cefnogol a rhannu arfer gorau a dathlu cyflawniadau.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y rhwydwaith, cysylltwch â Dr Louise Bright.

HYRWYDDWYR ATHENA SWAN

Mae Siarter Athena SWAN yn gynllun a gydnabyddir yn genedlaethol sy’n canolbwyntio ar gyflawni cydraddoldeb rhywedd mewn Addysg Uwch. Mae Hyrwyddwyr Athena Swan ym Mhrifysgol De Cymru yn cynnwys cynrychiolwyr o bob ysgol academaidd ac adran gwasanaethau proffesiynol, sy'n atebol i Grŵp Llywio Athena SWAN PDC, sy'n cynnwys cydweithwyr o'r tîm Gweithredol, ac sy'n cael ei gadeirio gan yr Is-Ganghellor. Gall cydweithwyr gael y wybodaeth ddiweddaraf a chyfrannu trwy gysylltu â Hyrwyddwr.

Ewch i dudalen Hyrwyddwyr Athena SWAN ar Connect i ddarganfod mwy.

CYNGHORWYR URDDAS YN Y GWAITH/URDDAS WRTH ASTUDIO

Mae gan Brifysgol De Cymru dîm o Gynghorwyr Urddas yn y Gwaith ac Urddas wrth Astudio ar gyfer cydweithwyr a myfyrwyr. Rôl y cynghorwyr hyn yw gwrando ar unrhyw bryderon ynghylch bwlio ac aflonyddu, trafod y materion a darparu gwybodaeth am bolisïau a gweithdrefnau ffurfiol. Nid yw cynghorwyr yn gwnselwyr hyfforddedig ac ni fyddant yn gallu cymryd unrhyw gamau ar ran unigolyn.

Dysgwch fwy am ein cynghorwyr Urddas yn y Gwaith ac Urddas wrth Astudio.

MODELAU RÔL LGBTQ+

Mae Modelau Rôl LGBTQ+ yn bwynt cyswllt ar gyfer cydweithwyr a myfyrwyr sy’n dod ar draws mater LGBTQ+ yr hoffent siarad amdano gyda pherson LGBTQ+. Maent yn cefnogi datblygiad Sbectrwm, y rhwydwaith cydweithwyr LGBTQ+, ac yn darparu syniadau, cefnogaeth a chyngor ar ddatblygu cydraddoldeb LGBTQ+ o fewn PDC. Mae'r rhwydwaith hefyd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Tîm Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant ar unrhyw faterion LGBTQ+ a nodwyd a chyfleoedd i hyrwyddo cydraddoldeb LGBTQ+ ymhellach yn y Brifysgol.

Ewch i dudalen Modelau Rôl LGBTQ+ ar Connect i ddod o hyd i ragor o fanylion cyswllt.

Rhwydweithiau a arweinir gan gydweithwyr

CYDRADDOLDEB HILIOL RHWYDWAITH PDC 

Mae Cydraddoldeb Hiliol Rhwydwaith PDC yn cynnwys cydweithwyr o bob rhan o'r Brifysgol. Sefydlwyd y rhwydwaith i roi lle i aelodau rannu eu barn a'u profiadau, ac i gefnogi ei gilydd ar faterion o bwys a rennir. Nod y rhwydwaith yw gweithio tuag at ddileu gwahaniaethu hiliol, crefyddol a diwylliannol, a hyrwyddo cyfleoedd i bawb; creu a chefnogi diwylliant lle gall holl aelodau cymuned PDC gyfranogi a chyflawni eu potensial mewn amgylchedd lle cânt eu gwerthfawrogi a’u parchu. Mae'r rhwydwaith hefyd yn ffynhonnell arbenigedd ar faterion cydraddoldeb hiliol.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Vida Greaux.

SBECTRWM: RHWYDWAITH CYDWEITHWYR LGBTQ+ A CHYNGHREIRIAID

Mae Sbectrwm yn gasgliad o gydweithwyr LGBTQ+ a chynghreiriaid cefnogol. Mae croeso i bob cydweithiwr ymuno; mae'r grŵp wrthi'n chwilio am aelodau o gefndiroedd amrywiol i sicrhau cynrychiolaeth i bawb. Mae hyn yn cynnwys (ond nid yn unig) cydweithwyr sy'n nodi eu bod yn anabl, BME, ifanc, rhieni a gofalwyr, y rhai sy'n nodi eu bod yn LGBTQ+ a chynghreiriaid.

I gael gwybod mwy, gan gynnwys y cylch gorchwyl llawn neu fanylion y cyfarfod nesaf, cysylltwch â chynullydd Sbectrwm, Ray Vincent.

GRWP RHWYDWAITH ANABLEDD

Sefydlwyd yn 2019. Mae’r Grŵp Rhwydwaith Anabledd yn cynrychioli lleisiau cydweithwyr B/byddar ac anabl ym Mhrifysgol De Cymru. Mae'r grŵp yn helpu i arwain y Brifysgol ymhellach tuag at y nod o wneud y sefydliad yn amgylchedd gwaith cynhwysol lle mae cydweithwyr B/byddar ac anabl yn teimlo eu bod yn cael eu croesawu, eu gwerthfawrogi a'u grymuso. Mae'r blaenoriaethau cyfredol y cytunwyd arnynt ar gyfer y grŵp i'w gweld ar Connect.

Cysylltwch â Rob Wilks am fwy o wybodaeth.