Mae Grŵp Prifysgol De Cymru (PDC) yn ymrwymedig i brif ffrydio cydraddoldeb ac amrywiaeth ar draws ei holl weithgarwch, yn ogystal â chyflawni’r dyletswyddau cyffredinol a phenodol sydd arno drwy’r ddeddfwriaeth. Mae’r datganiad polisi hwn yn adeiladu ar weledigaeth a blaenoriaethau strategol y Grŵp.

Mae’r datganiad polisi hwn yn amlinellu ein hymrwymiad i sicrhau y dylai pob ymgeisydd am swydd, ymgeisydd cwrs, myfyriwr, cyflogai, ymwelydd neu gontractwr gael eu trin yn deg ac mae’r diogelwch hwn yn cael ei gynnig ar sail cyswllt a chanfyddiad o oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd a chred, rhyw, neu gyfeiriadedd rhywiol. Mae Grŵp Prifysgol De Cymru yn dymuno hyrwyddo a chynnal diwylliant lle mai cyd-ymddiriedaeth a pharch yw’r sylfaen ar gyfer perthnasoedd gweithio wrth weithio neu astudio. Mae gan y Grŵp Bolisïau Urddas yn y Gweithle ac Urddas wrth Astudio sydd i’w gweld ar dudalennau gwe’r sefydliadau.

Mae hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ddyletswydd ac yn her i bawb, boed yn fyfyriwr, yn gyflogai, yn llywodraethwr, neu’n unrhyw berson neu sefydliad arall sy’n darparu gwasanaethau i’r Grŵp neu mewn partneriaeth â’r Grwp. Yn ymarferol, mae hyn yn golygu bod yn rhaid i bawb drin eraill yn deg ac ag urddas a pharch. Bydd y Grŵp yn mynd i’r afael ag unrhyw achosion o wahaniaethu neu ymarfer amhriodol a bydd yn meithrin ymwybyddiaeth staff drwy raglen datblygu staff. Caiff yr holl staff a’r myfyrwyr eu hannog i herio ac adrodd ar unrhyw achos o wahaniaethu. Caiff pob agwedd ar fywyd myfyrwyr neu staff eu llywodraethu gan y datganiad hwn.

Ymrwymiad cyffredinol Grŵp Prifysgol De Cymru i Gydraddoldeb ac Amrywiaeth

Bydd Grŵp PDC yn ymrwymo i’r canlynol:

  • Ceisio creu amgylchedd sy’n lle cynhwysol i weithio ac astudio ac lle nad yw nodweddion personol unigolyn yn creu rhwystrau iddynt mewn unrhyw agwedd ar eu gwaith neu’u hastudiaethau.
  • Sicrhau bod pob polisi, gweithdrefn a strategaeth yn adlewyrchu ymrwymiad y Grŵp i gydraddoldeb.
  • Disgwyl i bob aelod o staff, myfyriwr ac ymwelydd drin ei gilydd ag urddas a pharch.
  • Disgwyl i bwyllgorau a gweithgorau eraill roi sylw priodol i amrywiaeth eu haelodau ac ystyried effaith eu penderfyniadau ar y rhai sydd â nodweddion gwarchodedig.
  • Disgwyl i bob aelod o staff a myfyriwr fod yn ymwybodol o faterion cydraddoldeb a chymryd cyfrifoldeb am eu gweithredoedd, yn unigol ac ar y cyd.
  • Sicrhau bod ei holl ddarpariaeth dysgu ac addysgu yn hygyrch a chynhwysol.
  • Peidio â chaniatáu ymddygiad sy’n arwain at greu amgylchedd gweithio neu astudio sy’n fygythiol neu’n elyniaethus.