Dewisiadau Byd-eang

Mae Dewisiadau Byd-eang yn gyfres o anerchiadau cyhoeddus nodedig gan artistiaid, gwleidyddion, ymgyrchwyr a diplomyddion blaenllaw sy’n trafod rhai o brif faterion cyhoeddus diwylliannol, economaidd a gwleidyddol ein hoes.

Dewch i glywed darlithoedd cyhoeddus ysbrydoledig sy’n mynd i’r afael â rhai o’r heriau mwyaf cymhleth a dybryd sy’n wynebu’r byd heddiw a holi cwestiynau i bobl sydd wedi bod yn dyst i ddigwyddiadau mawr y byd – ac sydd, mewn rhai achosion, wedi cymryd rhan ynddynt.

Mae siaradwyr blaenorol yn cynnwys y cyn Brif Weinidog Syr John Major; yr Arglwydd Jonathan Evans, cyn Bennaeth MI5; yr Arglwydd George Robertson, cyn Ysgrifennydd Cyffredinol NATO; y Fonesig Shami Chakrabarti, ymgyrchydd hawliau sifil rhyngwladol; a Steven Frank, a oroesodd yr  holocost fel plentyn; ymhlith llawer mwy.

Dilynwch @PDC_DewisiadauByd-Eang ar Twitter.


Digwyddiadau Diweddar

Gwrthdrawiad technoleg dwyrain-gorllewin a Seiberddiogelwch 

Robert Hannigan
Siaradwr: Robert Hannigan, cyn-Gyfarwyddwr GCHQ

Gellir dadlau bod y math mwyaf pwerus o her diogelwch newydd sy 'n wynebu gwladwriaethau ledled y byd heddiw wedi'i grisialu yn y term 'Seiber-ddiogelwch'. O aneglurder cymharol gyhoeddus ddegawd yn ôl, gwelir bellach ei fod yn faes sydd â'r potensial i effeithio ar bob rhan o gymdeithas, o ddinasyddion i gorfforaethau, ac, yn fwyaf sylfaenol, ar allu gwladwriaethau i ddarparu ar gyfer diogelwch cenedlaethol.

Mae uwch ffigyrau yn y cymunedau cudd-wybodaeth yn y DU ac UDA eisoes yn sôn am y gorllewin yn cael ei chloi yn ‘gwrthdaro seiber’ , os nad ' rhyfel seiber ', gyda Rwsia, yn dilyn honiadau o hacio etholiadau yn Ffrainc, yr Almaen ac UDA, ymysg digwyddiadau eraill. Mae'r cwestiwn a ddylid caniatáu i gwmnau technoleg tramor, megis Huawei Tsieina, gael rôl yn y seilwaith technoleg Cenedlaethol hefyd yn cynrychioli maes pwysig arall o bryder cyhoeddus ac, yn y DU, un sy'n ganolog i ddatblygiad rhwydwaith 5G y wlad.

Ar adeg pan fo technoleg yn prysur ddod yn nodwedd annatod o bron pob agwedd ar fywyd mewn cymdeithasau modern, o gyfathrebu i ofal iechyd ac o ynni i fasnach, sut y gall Llywodraethau reoli diogelwch ein buddiannau cenedlaethol yn y ffordd orau? Yn fwy arbennig, sut y dylai Llywodraeth y DU ymgysylltu â'i chymheiriaid yn Rwsia a Tsieina i sicrhau nad yw diogelwch seiber yn dod yn un o ' r prif wendidau mewn cysylltiadau rhwng y dwyrain a'r gorllewin.

I fynd i'r afael â'r materion hyn, rydym yn croesawu i'r campws gyn uwch-ffigwr o GCHQ, y Gangen o ' r gwasanaethau cudd-wybodaeth Prydeinig sy'n gyfrifol am ddiogelwch seiber y genedl. Dyma gyfle prin i drafod un o'r heriau mwyaf sylweddol sy'n ein hwynebu nid yn unig yma yn y DU, ond hefyd yn fyd-eang.


Materion Tramor a Llysoedd Cartref: Gweddnewidiad

Lord Lloyd-Jones

Siaradwr: Yr Arglwydd Lord-Jones, Ustus Goruchaf Lys y Deyrnas Unedig


Cynhelir gan Brifysgol De Cymru mewn cydweithrediad â Chymdeithas Ddysgedig Cymru

Mae’r ganrif ddiwethaf wedi gweld twf corff sylweddol o gyfraith ryngwladol yn rheoli’r perthnasoedd rhwng gwladwriaethau cenedlaethol y byd, ond gallai’r defnydd cynyddol a wneir ohoni i amddiffyn hawliau unigolion wneud y ffin rhwng awdurdodaethau cenedlaethol a rhyngwladol yn amhendant iawn.

Pa egwyddorion allai arwain datrys anghydfodau yn y maes cynyddol gymhleth hwn? I fynd i’r afael â’r materion hyn, mae’n bleser gennym groesawu i’r Brifysgol un o’r arbenigwyr mwyaf blaenllaw yn y DU ar gyfraith gyhoeddus ryngwladol.

Cafodd yr Arglwydd Lloyd-Jones ei addysgu yn Ysgol Ramadeg y Bechgyn ym Mhontypridd a Choleg Downing, Caergrawnt. Cafodd ei alw i’r bar ym 1975, ac fe’i penodwyd yn ddiweddarach yn Gwnsler y Frenhines ym 1999. Mae’r Arglwydd Lloyd-Jones wedi gweithredu mewn nifer o achosion proffil uchel, gan gynnwys achos estraddodi Pinochet ac ymchwiliadau ‘Sul y Gwaed’ a Hutton. Fe’i penodwyd yn Ustus Goruchaf Lys y Deyrnas Unedig yn 2012.

Learned Society of Wales logo


'Mae'r syniad Rhyddfrydol wedi darfod': Y byd yn ôl Vladimir Putin

Anne Pringle 2
Siaradwr: Y Fonesig Anne Pringle, cyn-lysgennad y DU i Rwsia

Mewn cyfweliad a roddwyd i'r Financial Times yn yr haf, dywedodd Vladimir Putin wrth newyddiadurwyr Prydain fod y cynnydd o Donald Trump, y gefnogaeth gynyddol i boblwyr asgell dde mewn gwahanol rannau o Ewrop, ac, yn y DU, BREXIT, yn amlygu mai'r ddelfryd Ryddfrydol sy'n wedi hen arwain mae llywodraethau'r Gorllewin 'wedi byw ei bwrpas'. Dadleuodd fod yr elitau gwleidyddol sy'n cefnogi'n agored gefnogaeth ar gyfer amrywiaeth ddiwylliannol, crefyddol a rhywiol wedi colli cysylltiad â phleidleiswyr sydd am ddychwelyd i draddodiadau Cenedlaethol a 'gwerthoedd traddodiadol'.

Vladimir Putin yw'r arweinydd sy'n gwasanaethu hiraf unrhyw un o brif bwerau'r byd, ac mae Glan yn edrych yn rhyfedd ac yn hedgar gan Donald Trump. Sut mae safbwyntiau o'r fath yn siapio rhyngweithiadau Rwsia â llywodraethau Ewrop, yn ogystal ag UDA? Yn arbennig, sut maent yn hysbysu polisi Rwsia tuag at ei gymdogion yn yr UE yn y Balteg ac yn Nwyrain Ewrop? I fynd i'r afael â'r materion hyn rydym yn croesawu campws y Fonesig Anne Pringle, sydd, fel Llysgennad Prydain i Rwsia (2008-2011), yn arbenigwr blaenllaw ar y wlad ac yn sylwedydd agos o'r Arlywydd Putin.

Gwyliwch recordiad o'r ddarlith yma.


Deall Iran – a pham ei fod o bwys i ddiogelwch y gymuned ryngwladol

Jack Straw Mission Photographic_27371.jpg
Siaradwr: y Gwir Anrhydeddus Jack Straw, cyn Ysgrifennydd Cartref y DU a'r Ysgrifennydd Gwladol 
Lleoliad: Campws Trefforest
Dyddiad: 22 Hydref, 12 canol dydd

Yn gartref i un o wareiddiadau hynaf y byd, ac yn ffynhonnell cyfran sylweddol o gronfeydd nwy ac olew byd-eang, mae Iran yn aelod strategol bwysig o'r gymuned ryngwladol. Mae hefyd yn wlad y mae'r DU wedi bod yn gwrthdaro â hi am y rhan fwyaf o'r 40 mlynedd diwethaf, ers y 1979 o chwyldro Islamaidd.

Mae llawer yn y DU – ac yn yr Unol Daleithiau – yn rhannu barn Iran fel ' gwladwriaeth dwyllodrus '. Mae digwyddiadau dros y misoedd diwethaf wedi dwysáu tensiynau ' n aruthrol, o atafaelu tanceri olew o Brydain a'r Unol Daleithiau i bryderon cynyddol am ei rhaglen niwclear. Mae Donald Trump wedi bygwth Iran gyda gweithredu milwrol, tra bod Boris Johnson o dan bwysau i sianeli diplomyddol dorri. Sut y dylai'r DU ymateb? 

I fynd i'r afael â'r cwestiwn hwn, rydym yn croesawu i gampws y Gwir Anrhydeddus Jack Straw, cyn Ysgrifennydd Tramor Prydain, ac awdur llyfr newydd a ganmolwyd yn eang a gyhoeddwyd yn ystod yr haf, y swydd Saesneg: Understanding Iran a pham mae'n Disefydlu Prydain. Gwasanaethodd Jack Straw fel yr AS dros Blackburn (1979-2015). Roedd ganddo olyniaeth o'r swyddi uwch mewn Llywodraeth, gan gynnwys yr Ysgrifennydd Cartref, yr Ysgrifennydd Tramor a'r Arglwydd Ganghellor. 


Sir Richard Shirreff.jpg

Mae Dewisiadau Byd-Eang ar y cyd â’r English Speaking Union yn cyflwyno

Rhyfel â Rwsia: Syniad Anghredadwy?


Siaradwr: Y Cadfridog Syr Richard Shirreff, cyn Ddiprwy Bencadfridog Cynghreiriol Ewrop

Lleoliad: Campws Caerdydd

Dyddiad: 13 Mehefin 2019 


Ddeng mlynedd ar hugain ar ôl diwedd y Rhyfel Oer, mae arbenigwyr cudd-wybodaeth y DU yn nodi bygythiad cynyddol i ddiogelwch sy’n deillio o Rwsia. Pu’n a yw trwy bropaganda, ysbïo neu ymosodiadau seiber, mae’r bygythiad gan Rwsia yn her sylweddol, unwaith eto, i ddiogelwch cenedlaethol.

Yn ogystal, mae ymglymiad gwladwriaeth Rwsia yn y gwrthdaro yn y Crimea a Syria yn her i sefydlogrwydd ehangach y gymuned ryngwladol. Fodd bynnag, pa ragolygon sydd o unrhyw wrthdaro uniongyrchol rhwng lluoedd Prydain a lluoedd Rwsia? A yw’n bosibl y gallai gweithgarwch Rwsia yn yr Wcráin fod yn argoel o gyrchoedd pellach mewn mannau eraill yn nwyrain Ewrop, megis y gwledydd Baltig?

I fynd i’r afael â’r cwestiynau hyn, rydym yn falch iawn i groesawu i’r brifysgol y Cadfridog Syr Richard Shirreff, cyn Ddirprwy Bencadfridog Cynghreiriol Ewrop. Cafodd ei eni yng Nghenia, a’i addysgu ym Mhrifysgol Rhydychen, a bu Syr Richard yn gwasanaethu yn y Fyddin Brydeinig am bron i 40 mlynedd.

Bu ar wasanaeth gweithredol yn Rhyfel y Gwlff 1991. Derbyniodd CBE am ei wasanaeth fel Cadlywydd y 7fed Frigâd Arfog yn Kosovo ac fe’i gwnaed yn Farchoglywydd Urdd y Baddon yn 2010. Yn 2011, cafodd ei ddyrchafu’n Gadfridog llawn a’i benodi i luoedd NATO yn Ewrop, swydd a ddaliodd hyd nes ei ymddeoliad yn 2014. Ef yw awdur The Coming War with Russia (2017).