O’n sefydliad sefydlu hynaf, sef Sefydliad Peirianwyr Casnewydd, bron i 200 mlynedd yn ôl, bu ein ffocws bob amser ar fynd i’r afael ag anghenion cymdeithasol, nid yn unig drwy ehangu mynediad i addysg uwch, ond drwy ddefnyddio ymchwil ar gyfer datrysiadau diwydiannol go iawn.


Mae’r hanes hwnnw’n dal i fod yn bresennol heddiw o ran pwy ydym ni a’r hyn yr ydym yn ei gyflawni – dyna yw anadl einioes PDC. Mae’n greiddiol i’n gweledigaeth i newid bywydau a’n byd er gwell. Mae ein strategaeth PDC 2030 yn gosod ein map ffordd ar gyfer y degawd nesaf a sut y byddwn yn gweithio mewn partneriaeth â diwydiant, cymunedau, a’r llywodraeth i chwarae ein rhan i fynd i’r afael â’r adferiad economaidd a chymdeithasol o bandemig Covid-19.

Mae effaith Prifysgol De Cymru ar y rhanbarth, ar Gymru ac ar y DU, yn glir. Rydym wedi ein gwreiddio yn Ne Cymru ac eto gellir teimlo ein cyfraniad at yr economi a chymdeithas ymhell ac agos. Nid yw ein heffaith yn un ariannol yn unig - yn ddiamau, mae'r brifysgol yn creu swyddi yn uniongyrchol ac yn anuniongyrchol, yn ysgogi'r economi ehangach trwy ein myfyrwyr a'n staff, ac yn cynorthwyo'r farchnad swyddi trwy gynhyrchu graddedigion medrus iawn bob blwyddyn sy'n barod i weithio yn eu diwydiant dewisol. Ond rydyn ni'n gwneud cymaint mwy na hynny. Rydym yn angerddol am wneud gwahaniaeth yn ein cymunedau, datblygu a chryfhau cysylltiadau gwerthfawr, gweithio gyda llunwyr polisi, grwpiau dysgu cymunedol a sefydliadau diwylliannol cenedlaethol. Rydym yn cefnogi darparu gwasanaethau’n gynaliadwy drwy hyfforddi nyrsys, athrawon, gweithwyr cymdeithasol a swyddogion heddlu, ac yn cynnal ymchwil gymhwysol bwysig – creu, cydweithio ac arloesi – i ateb heriau’r byd modern.