Dyfarniadau er Anrhydedd 2019

Ramiz Delpak honorary

Yr Athro Ramiz Delpak

Athro Emeritws mewn Peirianneg, Prifysgol De Cymru

Dyfarnwyd Cymrodoriaeth er Anrhydedd y Brifysgol i’r Athro Ramiz Delpak, i gydnabod ei gyfraniad i addysg ym maes Peirianneg.

Mae’r Athro Delpak wedi gweithio yn y Brifysgol ers 52 o flynyddoedd, ac mae ganddo brofiad eang yn y sector Peirianneg Sifil.

Mae ei weithgarwch ymchwil yn cynnwys goruchwylio ac arholi myfyrwyr PhD, MPhil a MSc, helpu i ddod â gwerth dros £600,000 o gyllid ymchwil i PDC, bod yn ddyfarnwr papurau ar gyfer cyfnodolion rhyngwladol a gwasanaethu fel aelod gwahoddedig o’r Pwyllgor Cynadleddau Gwyddonol rhyngwladol.

Mae’r Athro Delpak yn Beiriannydd Siartredig ac yn Fathemategydd, ac yn Gymrawd Sefydliad y Peirianwyr Strwythurol, Sefydliad y Peirianwyr Sifil a’r Sefydliad Mathemateg a’i Gymwysiadau. Mae wedi derbyn chwe gwobr dechnegol ers y 1990au. 

Simon Gibson OBE

Simon Gibson CBE DL

Prif Weithredwr, sefydliad Wesley Clover 

Dyfarnwyd doethuriaeth Anrhydeddus o'r Brifysgol i Simon Gibson i gydnabod ei gyfraniad i fusnes a'r economi yng Nghymru.

Simon yw Cadeirydd a sylfaenydd Sefydliad Alacrity, a Phrif Weithredwr y cwmni technoleg sy'n cychwyn yn fyd-eang Wesley Clover Corporation. Cyn ymuno â Wesley Clover, roedd Simon yn gyd-sylfaenydd, Llywydd a phrif swyddog gweithredol Software Corporation, a oedd yn arloeswr yn y broses o ddatblygu protocolau a llwyfannau gwasanaeth ar gyfer y rhyngrwyd.

Cafodd Simon ei wneud yn swyddog o Orchymyn yr Ymerodraeth Brydeinig (OBE) am ei wasanaethau i ddiwydiant ac i'r gymuned yn ne Cymru yn rhestr anrhydeddau pen-blwydd y Frenhines yn 1999. Yna cafodd ei benodi'n Comander o Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig (CBE) am wasanaethau i economi Cymru ac mae bellach yn Ddirprwy Raglaw Gwent.

Andrew Haines

Andrew Haines

Prif Weithredwr, Network Rail

Enillodd Andrew Haines Ddoethuriaeth Anrhydeddus y brifysgol, i gydnabod ei gyfraniad i'r diwydiant rheilffyrdd.

Fe'i penodwyd yn Brif Weithredwr ac yn aelod o Fwrdd Network Rail ym mis Awst 2018. Cyn hyn, gwasanaethodd fel Prif Weithredwr yr awdurdod hedfan sifil yn dilyn gyrfa eang yn y diwydiant rheilffyrdd.

Arweiniodd swydd gyntaf Andrew fel Clerc bagiau chwith yn Llundain Victoria at yrfa eang yn y diwydiant rheilffyrdd.  Ef oedd Rheolwr Gyfarwyddwr Is-adran rheilffyrdd First Group plc, Canolfan elw trosiant £ 1.5 bn a gweithredwr trenau mwyaf Prydain. Fe'i benwyd i ymgymryd â'r rôl hon ar ôl i drenau De-orllewin Lloegr lwyddo, lle'r oedd yn rheolwr gyfarwyddwr o 2000-2005.

Jayne Ludlow MBE honorary

Jayne Ludlow MBE

Cyn Rheolwr Tîm Pêl-droed Menywod Cymru

Dyfarnwyd Cymrodoriaeth er Anrhydedd y Brifysgol i Jayne Ludlow, i gydnabod ei chyfraniad i Bêl-droed Menywod yng Nghymru.

Ar ôl arwain Cymru at drothwy cymhwyso ar gyfer Cwpan y Byd 2019 yn Ffrainc, dyfarnwyd MBE i Jayne am ei gwasanaethau i bêl-droed menywod yng Nghymru yn Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines ym mis Mehefin eleni.

Enillodd y cyntaf o 61 o gapiau dros Cymru pan oedd yn 17 mlwydd oed ym 1996, ac roedd yn aelod anhepgor o dîm Arsenal a enillodd dri theitl cartref, yn cynnwys yr Uwch Gynghrair, Cwpan FA a Chwpan y Gynghrair, yn 2001.

Yn 2007, helpodd Arsenal i ennill pedwar teitl, sef Cynghrair Pencampwyr UEFA, yr Uwch Gynghrair, Cwpan FA a Chwpan y Gynghrair, sy’n gamp ddigynsail.

Haydn Warman honorary


Haydn Warman

Cyn Gadeirydd, Cymdeithas Adeiladu Sir Fynwy

Dyfarnwyd Cymrodoriaeth er Anrhydedd i Haydn Warman gan y Brifysgol i gydnabod ei gyfraniad i’r sector ariannol yng Nghymru, a’i ymrwymiad i PDC fel aelod o’r bwrdd llywodraethwyr.

Astudiodd Haydn ym Mhrifysgol Aberystwyth cyn cymhwyso fel cyfreithiwr. Wedyn, daeth yn bartner mewn practis preifat cyn ymuno ag adran gyfreithiol y Swyddfa Gymreig.

Yn dilyn hynny, daeth yn uwch weithredwr gyda Chymdeithas Adeiladu’r Principality. Yn ystod y cyfnod hwnnw, roedd hefyd yn aelod o Banel Cyfreithiol Cymdeithas y Cymdeithasau Adeiladu. Ar ôl ymuno â bwrdd cyfarwyddwyr Cymdeithas Adeiladu Sir Fynwy fel cyfarwyddwr anweithredol yn 2010, daeth yn is-gadeirydd yn 2012. Mae ganddo dros 29 mlynedd o brofiad fel uwch reolwr ac aelod o’r bwrdd yn y sector cymdeithasau adeiladu.

Mae Haydn yn gymrawd Sefydliad y Cyfrifwyr Siartredig a threuliodd bron i 30 mlynedd yn gweithio yn Deloitte, gan gynnwys 18 mlynedd fel partner archwilio, gan ddarparu gwasanaethau archwilio mewnol ac allanol.