Gwerthoedd a Diwylliant

AMRYWIAETH A CHYNHWYSIANT

Graduation diversity image

Mae’r Brifysgol yn sefydliad mawr ac amrywiol sydd â staff a myfyrwyr o amrywiaeth eang o gefndiroedd a phrofiadau. Ein nod yw meithrin amgylchedd goddefgar lle gall pawb gyrraedd eu potensial llawn.

Fel rhan o’n gwaith i barhau i wella cydraddoldeb ac amrywiaeth ar draws y sefydliad, bydd rhwydwaith o staff hyfforddedig a elwir yn Fair Play 30 yn gweithredu fel eiriolwyr dros hyrwyddo cydraddoldeb ac ymdrin â materion yn ymwneud â chydraddoldeb i staff a myfyrwyr yn eu meysydd.

Yn ddiweddar, enillodd Fair Play 30 y wobr ‘Advancing Staff Equality’ yn y Guardian University Awards 2019, er mwyn cydnabod ei ‘effaith sylweddol ar greu diwylliant o gynhwysiant’ yn PDC. 

Nod y rhwydwaith yw ategu adnoddau a strwythurau presennol y Brifysgol ar gyfer hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth trwy ddarparu rhwydwaith o gysylltiadau cydraddoldeb lleol ar draws y sefydliad. 

Mae USW hefyd yn cynnal Gwobr Efydd Athena SWAN am ei gwaith ym maes cydraddoldeb rhwng y rhywiau.

Athena SWAN bronze logo


YR AMGYLCHEDD A CHYNALIADWYEDD

Mae’r Brifysgol yn cydnabod pa mor bwysig yw cynnal a gweithredu ystad gynaliadwy a hybu cynaliadwyedd yn ein holl weithgareddau, gan gynnwys addysgu ac ymchwilio. Mae PDC yn ymrwymo i leihau ei heffaith amgylcheddol trwy ddefnyddio llawer o fesurau, gan gynnwys:

Rheoli Ynnu a Charbon

Rydym yn ymrwymo i leihau faint o ynni a dŵr rydym yn ei ddefnyddio, ac rydym wedi gosod targed gostyngiad blynyddol o 3% y flwyddyn. Caiff defnydd ynni a dŵr ei fonitro’n rheolaidd i’n helpu i gyflawni hyn.

Rheoli Gwastraff

Rydym yn cydnabod bod rheoli gwastraff yn bwysig, gan fod diffyg lle mewn safleoedd tirlenwi a gan fod costau gwaredu gwastraff yn cynyddu. Felly, mae’r Brifysgol yn ceisio lleihau faint o wastraff mae’n ei gynhyrchu ac a anfonir i safleoedd tirlenwi trwy gyflwyno cynlluniau ailgylchu gwastraff diogel a chyfrifol. 

Trafnidiaeth

Mae cludo myfyrwyr a staff yn ôl ac ymlaen i’r Brifysgol, o gwmpas y campws a rhwng campysau, yn cael effaith fawr ar yr amgylchedd lleol, gan gynnwys effeithio ar ansawdd yr aer ac iechyd. Mae ein Cynllun Teithio yn rhoi manylion am effaith trafnidiaeth a’r mesurau angenrheidiol bydd y Brifysgol yn eu cyflwyno i reoli’r effaith hon.

Bioamrywiaeth

Rydym yn cydnabod y gall ein gweithgareddau effeithio ar yr amgylchedd. Mae lleoliadau amrywiol ein campysau’n golygu bod pob tirlun yn wahanol, ac mae angen eu rheoli’n briodol. Mae ein campysau’n gartref i sawl math o amgylchedd, gydag ardaloedd gwair, coedwigoedd ac ardaloedd trefol. Fel Prifysgol, rydym yn ymrwymo i gynnal a gwella ein bioamrywiaeth trwy dechnegau rheoli amgylcheddol priodol.


IECHYD A LLES

Sport Park 2 Strength and Conditioning

Mae iechyd a lles ein staff a’n myfyrwyr yn bwysig dros ben i’r Brifysgol, ac rydym yn ymrwymo i ddarparu amgylchedd diogel ac iach i weithio ac i astudio.

Mae staff yn gallu defnyddio gwasanaethau ar-lein trwy Care First, lle mae arbenigwyr gwybodaeth a chyngor ar gael i helpu gydag atebion ymarferol i bob math o faterion, yn ogystal â gwasanaeth cwnsela rhad ac am ddim dros y ffôn y gellir ei ddefnyddio 24 awr y dydd.

Gall myfyrwyr ddod o hyd i lawer o help a chyngor ar ein tudalen Lles i fyfyrwyr ar Unilife.

Hefyd, gall staff a myfyrwyr gael mynediad i’r cyfleusterau chwaraeon rhagorol yn PDC, gan gynnwys y Ganolfan Chwaraeon ar Gampws Trefforest a’r Parc Chwaraeon a adeiladwyd yn benodol at y diben.