Arweinyddiaeth Weithredol


IS-GANGHELLOR A PHRIF WEITHREDWR

Professor Julie Lydon

Yr Athro Julie Lydon OBE

Dechreuodd Julie Lydon OBE ei swydd fel Is-Ganghellor Prifysgol Morgannwg ym mis Ebrill 2010. Cyn hynny, roedd yn Ddirprwy Is-ganghellor ac yn Rhag Is-ganghellor (Datblygiad Academaidd) yn y Brifysgol, yr ymunodd â hi yn 2006.

Rhwng 2003 a 2006, roedd yn Is-Ganghellor Cynorthwyol yn UWE Bryste, lle roedd yn gyfrifol am ansawdd academaidd, gwasanaethau myfyrwyr, ysgrifenyddiaeth academaidd ac amserlennu. Cyn hynny, roedd yn Ddeon Cysylltiol yn yr Ysgol Busnes ym Mhrifysgol Wolverhampton.

Mae ganddi ddiddordeb personol cryf mewn safonau ac ansawdd ym maes addysg uwch ac, yn flaenorol, roedd yn archwiliwr ar gyfer yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch ac, ar hyn o bryd, mae’n aelod o Banel Cynghori Cymru yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd.

Mae ei rolau cynrychioladol yn cynnwys bod yn aelod o fyrddau Cymdeithas Cyflogwyr Prifysgolion a Cholegau, Uned Gwasanaethau Gyrfaoedd Addysg Uwch, Cynghrair y Prifysgolion, Addysg Uwch Cymru, Profiad Myfyrwyr CCAUC, y Pwyllgor Addysgu ac Ansawdd, ac mae’n aelod o Fwrdd Golygyddol y Journal of Applied Research in Higher Education.

Pan fydd amser ganddi, mae ei diddordebau ymchwil yn cynnwys newid sefydliadol a chydweithio mewn addysg uwch.


DIRPRWY IS-GANGHELLOR DROS DRO (ACADEMAIDD)

Ben Calvert

Dr Ben Calvert

Dechreuodd Dr Calvert ei fywyd academaidd fel gwyddonydd cymdeithasol, gan ennill gradd anrhydedd dosbarth cyntaf yn yr hyn a elwir yn Brifysgol Caerwrangon erbyn hyn. Cwblhaodd ei radd PhD yn 2000, lle bu’n ymchwilio i’r wasg ariannol boblogaidd ym Mhrydain yn ystod y 1980au. Dechreuodd ei swydd addysgu gyntaf ym Mhrifysgol Dinas Birmingham ym 1996, yn cyflwyno cyrsiau israddedig ac ôl-raddedig yn y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol. Yna, symudodd i Goleg Prifysgol St Mark a St John yn Plymouth, fel Uwch-ddarlithydd yn y Cyfryngau. 

Yn 2002, symudodd i Brifysgol Swydd Gaerloyw, a chael ei ddyrchafu o Arweinydd Cwrs, i Bennaeth yr Adran i Ddeon y Gyfadran, sef swydd yr oedd ynddi am chwe blynedd. Fel Deon, roedd Dr Calvert yn rheoli ar draws ystod eang o ddisgyblaethau o fewn strwythur y Gyfadran, gan gynnwys Ysgolion y Cyfryngau, y Dyniaethau, Celf a Dylunio a Chyfrifiadureg a Thechnoleg. Sefydlodd Dr Calvert sawl cwrs gradd newydd, gan gynnwys Cerddoriaeth Boblogaidd, Cynhyrchu Teledu a Chynhyrchu Radio, ac roedd yn rhan o’r tîm a sicrhaodd achrediad Skillset Academy ar gyfer Ysgol y Cyfryngau.


Prif Swyddog Gweithredu

Mark Milton Chief Operating Officer

Mark Milton

Penodwyd Mark Milton i swydd Prif Swyddog Gweithredu’r Brifysgol ym mis Ionawr 2020.

Mae ganddo gyfoeth o brofiad o’i swydd flaenorol yn Gyfarwyddwr Pobl a Datblygiad Sefydliadol i Heddlu Avon a Gwlad yr Haf.

Treuliodd Mark ran gyntaf ei yrfa yn y sector pensiynau. Tra roedd yn astudio cymwysterau proffesiynol mewn rheoli a datblygu pobl ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr, adeiladodd ei brofiad mewn adnoddau dynol, cyfrifeg, archwilio a marchnata.

Gweithiodd i gwmnïau Prudential a Clerical Medical am 25 mlynedd gan gyflawni nifer o swyddi, cyn cael ei benodi yn Brif Swyddog Heddlu Wiltshire yn 2005. Rhoddodd y rôl hon gyfle iddo weithio ar y cyd â Heddlu Gwent yn cynnig cyngor strategol.

Ymunodd Mark â Chwnstabliaeth Avon a Gwlad yr Haf yn 2017, cyn dechrau ei rôl ym Mhrifysgol De Cymru. Mae’n gyn ddirprwy-gadeirydd ar Fforwm Heddlu'r Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu, a chafodd ei enwi yn Gymrawd ar y Sefydliad hwnnw yn ddiweddar.


RHAG IS-GANGHELLOR (YMCHWIL)

Martin Steggall

Yr Athro Martin Steggall

Cyn ymuno â Phrifysgol De Cymru fel Deon y Gyfadran Gwyddorau Bywyd ac Addysg ym mis Rhagfyr 2014, roedd Martin yn Ddeon Cysylltiol ac yn Gyfarwyddwr Astudiaethau Israddedig yn City University, Llundain (2011-2014). Cafodd ei benodi’n aelod staff academaidd yn City University yn 2002, a chafodd sawl swydd (Pennaeth y Gwyddorau Biolegol Cymhwysol; Deon Cysylltiol, Nyrsio a Bydwreigiaeth) yn ystod y cyfnod hwnnw.

Hyfforddodd Martin fel Nyrs Oedolion yn Ysbyty St Bartholomew, Llundain, rhwng 1993 a 1996, ac arhosodd mewn ymarfer clinigol yn yr hyn a elwir bellach yn Barts Health NHS Trust fel arbenigwr Iechyd Dynion (Anhawster Codiad ac Alldafliad Cynamserol) tan fis Rhagfyr 2014. Cwblhaodd radd Meistr mewn Ffisioleg yn 2001 a PhD mewn rheoli clinigol alldafliad cynamserol yn 2009. Mae wedi cyhoeddi ei waith mewn sawl cyfnodolyn academaidd ar Wroleg ac Iechyd Dynion, ac mae wedi golygu pedwar gweithlyfr ar anatomeg, ffisioleg a phathoffisioleg.

Mae Martin wedi cynrychioli City University London yng Nghyngor Deoniaid Llundain ar gyfer Iechyd, y Cyngor Deoniaid ar gyfer Iechyd ac ar sawl Bwrdd Addysg a Hyfforddiant Lleol yn Llundain, ac mae ganddo lawer o brofiad o arweinyddiaeth academaidd lwyddiannus. Yn ddiweddar, mae wedi ymuno â Chyngor, fel cynrychiolydd Prifysgol De Cymru.


RHAG IS-GANGHELLOR (ARLOESI)

Professor Paul Harrison Pro Vice-Chancellor, Innovation

Yr Athro Paul Harrison

Ar ôl cwblhau ei astudiaethau israddedig mewn Ffiseg (1988) ym Mhrifysgol Hull, a PhD mewn ffiseg gyfrifiadurol ym Mhrifysgol Newcastle (1991), gweithiodd Paul fel ymchwilydd ôl-ddoethurol yn Hull cyn ennill Cymrodoriaeth Ymchwil Prifysgol ym Mhrifysgol Leeds ym 1995.  

Yn ystod y cyfnod hwnnw, defnyddiodd Paul ei brofiad ymchwil mewn ffiseg lled-ddargludyddion i ddatblygu modelau ffisegol cwantwm ar sail mecanwaith o ddyfeisiau optoelectronig fel laser rhaeadru cwantwm a ffotosynwyryddion is-goch cwantwm. Daeth yn Athro Electroneg Cwantwm ym Mhrifysgol Leeds yn 2002, ac yna arweiniodd yr Ysgol Beirianneg Electronig a Thrydanol i frig yr Ymarfer Asesu Ymchwil yn 2008.

Ar ôl cyfnodau fel Deon yn Leeds ac yna Rhag Is-Ganghellor ar gyfer Ymchwil yn Sheffield Hallam, symudodd i Brifysgol De Cymru yn 2017 ac, yn ddiweddar, penodwyd ef yn Rhag Is-Ganghellor ar gyfer Arloesi a Deon Weithredwr y Gyfadran Gyfrifiadureg, Peirianneg a Gwyddoniaeth.