Bwrdd y Llywodraethwyr


CADEIRYDD

Louise Evans

Mae Louise Evans wedi ymddeol (2018) ac mae'n gyn aelod o'r tîm arweinyddiaeth yn Grant Thornton UK LLP. Roedd Louise yn bartner treth yn swyddfeydd Grant Thornton Caerdydd a Bryste a bu'n gweithio yno o 2000, yn gyntaf fel Partner Treth, yna fel Partner Rheoli swyddfeydd Bryste a Chaerdydd o 2006.

Yn 2010, daeth Louise yn un o dri aelod Bwrdd Rheoli’r Rhanbarth. Yn 2015, cafodd ei gwahodd i fod yn aelod o dîm arweinyddiaeth cenedlaethol Grant Thornton ac, fel Arweinydd Uned Busnes ar gyfer Rhanbarth y De, mae ganddi gyfrifoldeb cyffredinol am 5 swyddfa a bron 700 o weithwyr.

Daeth Louise yn llywodraethwr lleyg ar Fwrdd USW ym mis Awst 2017, gan ddod yn Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ac adnoddau. Cafodd ei phenodi'n Gadeirydd y Bwrdd o 1 Awst 2019.

Hefyd, mae Louise yn gyfarwyddwr anweithredol ar No Fit State Circus, ac yn Gadeirydd (ac yn Ymddiriedolwr) ar gyfer Kidney Wales. Mae Louise yn gyn-dyfarnwr hoci'r maes rhyngwladol, yn aseswr rhyngwladol o dyfarnwyr ac yn gyn-aelod o Fwrdd Undeb Hoci Cenedlaethol Cymru.


LLYWODRAETHWYR LLEYG

John Derrick

Cadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru:  Mae’n arweinydd profiadol ym maes buddsoddi a bancio preifat, gan gynnwys rolau uwch yn Barclays, Lombard Odier a Goldman Sachs. Cadeirydd grŵp cynghori Llundain Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a Pimlico Opera ac ymddiriedolwr Orion Orchestra. Mae’n byw yn Llundain. 


Graham Edwards, Prif Weithredwr Wales & West Utilities

Aelod o’r Pwyllgor Tâl: Prif Weithredwr Wales & West Utilities, Cyfarwyddwr Anweithredol Dŵr Cymru, cyn Gadeirydd CBI Cymru a Busnes yn y Gymuned Cymru. Mae Graham yn Gymrawd Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu a Sefydliad y Cyfarwyddwyr, ac mae wedi bod mewn swyddi uwch mewn amrywiaeth eang o ddisgyblaethau busnes – gan gynnwys Peirianneg, Cynhyrchu ac Adnoddau Dynol – cyn ei rolau diweddaraf ar lefel arweinydd busnes. 


Chris Freegard OBE, cyn Reolwr Gyfarwyddwr Cyngor Dinas Casnewydd

Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio: Mae gan Chris radd mewn economeg, ac mae’n gynllunydd tref cymwysedig. Mae wedi cael gyrfa proffil uchel ym maes llywodraeth leol, yn arwain gwaith adfer yn Sheffield, Nottingham a Plymouth cyn dod i Gasnewydd yn 2001, lle'r oedd yn Rheolwr Gyfarwyddwr ar Gyngor Dinas Casnewydd nes iddo ymddeol yn 2009. Mae’n gyn Gadeirydd Cymdeithas Prif Weithredwyr Awdurdodau Lleol Cymru a chafodd anrhydedd OBE yn 2008 am wasanaethau ym maes Llywodraeth Leol. Tan i Brifysgol De Cymru gael ei ffurfio, Chris oedd Dirprwy Gadeirydd Prifysgol Cymru, Casnewydd ac roedd yn un o lywodraethwyr Coleg Gwent. Hefyd, Chris yw Cadeirydd Kaleidoscope, sef yr elusen camddefnyddio sylweddau fwyaf yng Nghymru. Hefyd, mae’n Ddirprwy Raglaw ar gyfer Sir Gwent.


Debbie Jones, ymgynghorydd adnoddau dynol

Llywodraethwr Annibynnol PDC a Chadeirydd (etholedig) y Pwyllgor Adnoddau Dynol. Mae Debbie yn weithiwr adnoddau dynol proffesiynol ar lefel bwrdd gweithredol sydd â phrofiad o amgylchedd rhyngwladol cwmni FTSE 100/250 plc, yn sgil ei drosglwyddo o statws sefydliad rhynglywodraethol i statws preifat, ecwiti preifat i plc ac, yn fwyaf diweddar, integreiddio 4 is-gwmni. Mae’n aelod achrededig o’r Cyngor Mentora a Hyfforddi Ewropeaidd. Wedi graddio o’r IPD, ONC Public Admin. Hyfforddwr NLP. Cynghorydd IIP. Cadeirydd Panel ‘Living Our Values’ Cymdeithas Feddygol Prydain; ar hyn o bryd, mae’n Brif Swyddog Pobl yn Inmarsat plc 2000 - 2017 (Cwmni cyfathrebu o bell FTSE plc gan gynnwys 11 cwmni llai geo-sefydlog, refeniw o dros $1bn. 1,900 o aelodau staff mewn 63 lleoliad yn fyd-eang, 50+ cenedligrwydd.) Yn flaenorol, roedd yn Gyfarwyddwr Anweithredol yn Capital Law LLP, yn Ymgynghorydd Adnoddau Dynol - Eversheds LLP ac yn Bennaeth Adnoddau Dynol yn Nhŷ’r Cwmnïau.


Hélène Mansfield OBE, cyn Bennaeth Ysgol Croesyceiliog, Cwmbrân

Aelod o’r Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau a Chadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr Coleg Merthyr Tudful;  Cyn Bennaeth Ysgol Croesyceiliog, Cwmbrân (wedi ymddeol ym mis Awst 2009); Aelod Panel a Chadeirydd Gwrandawiadau Addasrwydd a Phriodoldeb i Ymarfer CGA; mae’n byw yn yr Eglwys Newydd, Caerdydd.


Alison Philips, Prif Weithredwr Comisiwn Staff y Gwasanaethau Cyhoeddus 

Aelod o’r Pwyllgor Archwilio: Cyfrifydd Cymwysedig sydd â chefndir masnachol yn PwC a chyllid y GIG. Alison yw Prif Weithredwr Comisiwn Staff y Gwasanaethau Cyhoeddus a, chyn hynny, roedd yn Ddirprwy Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru. 


Michael (Mo) Stevens, cyn Prif Weithredwr Grŵp, Shearwater Group plc

Aelod o’r Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau: roedd Michael Stevens Prif Weithredwr Grŵp, ac mae’n gyn Bennaeth Marchnadoedd Rhyngwladol a chyn Aelod Bwrdd Airbus Defence & Space UK, a chyn Brif Weithredwr Cassidian UK. Ymunodd Michael ag Airbus Group pan adawodd BAE Systems ym mis Ebrill 2012, a gadawodd Airbus i ymuno â Shearwater ym mis Medi 2016. Gyda chefndir mewn Peirianneg Trydanol/Electronig a gradd MSc mewn Rheoli Systemau Gwybodaeth, mae Michael wedi meddu ar sawl rôl uwch ac ar lefel bwrdd ym meysydd Dylunio a Datblygu, Gweithgynhyrchu, Rheoli Prosiectau/Rhaglenni, Strategaeth, Datblygu Busnes a Rheoli Busnes dros y 30 blynedd diwethaf ym meysydd technoleg arloesol, systemau cymhleth, atebion a gwasanaethau, a hynny yn y sectorau Diogelwch, Amddiffyn, Seiber a Gwybodaeth yn bennaf. 


Chris Sutton, Rheolwr Gyfarwyddwr Sutton Consulting 

Aelod o’r Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau: Cyn Gyfarwyddwr Rhanbarthol Jones Lang LaSalle a chyn Gadeirydd CBI Cymru. Mae Chris yn syrfëwr siartredig ac mae wedi adrodd i Lywodraeth Cymru ar nifer o faterion, gan gynnwys strategaeth eiddo, trethi datganoledig a defnyddio asedau yn y sector cyhoeddus. Chris yw Cadeirydd bwrdd cynghori Llywodraeth Cymru ar gyfer Ardal Fenter Canol Caerdydd ac roedd yn aelod o fwrdd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Graddiodd Chris o Goleg Polytechnig Cymru (campws Trefforest) ym 1988. 


Jemma Terry, Rheolwr Bartner, Odgers Berndtson Wales

Bwrdd Cyfarwyddwyr Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru: Rheolwr Bartner a sefydlydd swyddfa Odgers Cymru yng Nghaerdydd. Mae gan Jemma 20 mlynedd o brofiad o gyflawni swyddi Gweithredol ac Anweithredol ym mhob swyddogaeth. Mae’n aelod o Gyngor Ymddiriedolaeth y Tywysog Cymru; Cyfarwyddwr Clwb Busnes Caerdydd, Aelod Cyngor CBI Cymru ac yn Llysgennad ar gyfer Sir Benfro. Treuliodd Jemma ddechrau ei gyrfa gyda Marks and Spencer. Mae gan Jemma radd BSc ag Anrhydedd mewn Gwyddor Rheoli a Ffrangeg gyda Mathemateg a Sbaeneg fel isbynciau. Graddiodd o un o  ‘Grandes Ecoles’ Ffrainc, sef L'Ecole Superieure de Commerce.


AELOD CYFETHOLEDIG (profiad addysgol)

Yr Athro Michael Gunn, cyn Is-Ganghellor Prifysgol Swydd Stafford

Cadeirydd y Pwyllgor Enwebu a’r llywodraethwr enwebedig ar y Pwyllgor Gwobrau Academaidd Uwch: Michael yw cyn Is-Ganghellor Prifysgol Swydd Stafford.  

Cyn hynny, roedd wedi cael gyrfa hir mewn prifysgolion, ac yntau wedi bod yn rhag is-ganghellor ym Mhrifysgol Derby, Deon Ysgol y Gyfraith Nottingham ym Mhrifysgol Nottingham Trent, athro ymchwil yng nghyfraith iechyd meddwl ym Mhrifysgol De Montfort, Caerlŷr, Pennaeth Ysgol y Gyfraith ym Mhrifysgol Westminster a darlithydd ac uwch-ddarlithydd y gyfraith ym Mhrifysgol Nottingham. 


IS-GANGHELLOR

Yr Athro Julie Lydon OBE

Dechreuodd Julie Lydon OBE ei swydd fel Is-Ganghellor Prifysgol Morgannwg ym mis Ebrill 2010. Cyn hynny, roedd yn Ddirprwy Is-Ganghellor ac yn Rhag Is-Ganghellor (Datblygiad Acadmaidd) yn y Brifysgol, pan ymunodd yn 2006.

Rhwng 2003 a 2006, roedd yn Is-Ganghellor Cynorthwyol yn UWE Bryste, lle'r oedd yn gyfrifol am ansawdd academaidd, gwasanaethau myfyrwyr, ysgrifenyddiaeth academaidd ac amserlennu. Cyn hynny roedd yn Ddeon Cysylltiol yn yr Ysgol Busnes ym Mhrifysgol Wolverhampton.

Mae ganddi ddiddordeb personol cryf mewn safonau ac ansawdd ym maes addysg uwch ac, yn flaenorol, roedd yn archwiliwr ar gyfer yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch ac, ar hyn o bryd, mae’n aelod o Banel Cynghori Cymru yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd.

Mae ei rolau cynrychioladol yn cynnwys bod yn aelod o fyrddau Cymdeithas Cyflogwyr Prifysgolion a Cholegau, Uned Gwasanaethau Gyrfaoedd Addysg Uwch, Cynghrair y Prifysgolion, Addysg Uwch Cymru, Profiad Myfyrwyr CCAUC, y Pwyllgor Addysgu ac Ansawdd, ac mae’n aelod o Fwrdd Golygyddol y Journal of Applied Research in Higher Education. Pan fydd amser ganddi, mae ei diddordebau ymchwil yn cynnwys newid sefydliadol a chydweithio mewn addysg uwch. 


LLYWODRAETHWYR MYFYRWYR

Mishan Wickremasinghe

Llywydd Undeb Myfyrwyr Prifysgol De Cymru 


LLYWODRAETHWR STAFF ETHOLEDIG

Angela Lewis


AELODAU CYFETHOLEDIG PWYLLGORAU’R BWRDD

Hugh Jones 

Aelod cyfetholedig o’r Pwyllgor Adnoddau Dynol: Mae Hugh yn gweithio fel ymgynghorydd rheoli sy’n cefnogi sector addysg uwch y DU, yn dilyn dros ugain mlynedd o brofiad mewn rolau gwasanaethau proffesiynol mewn prifysgolion yn y DU, gan gynnwys rolau ar lefel weithredol ym Mhrifysgol Caerdydd a Goldsmiths, Prifysgol Llundain.

Mae Hugh wedi’i leoli yng Nghaerdydd; mae’n Gymrawd Cymdeithas Gweinyddwyr y Prifysgolion ac mae ganddo raddau o Ysgol Economeg Llundain a’r Athrofa Addysg, Prifysgol Llundain.