Y Bwrdd Llywodraethwyr yw corff llywodraethu Prifysgol De Cymru. Mae'n ysgwyddo'r cyfrifoldeb eithaf am gymeriad a chenhadaeth addysgol y Brifysgol a goruchwyliaeth ei gweithgareddau, gan gynnwys ein cyfeiriad strategol cyffredinol ac am reolaeth ein cyllid, eiddo a gosod fframwaith ar gyfer cyflog ac amodau staff.

Mae'r Bwrdd yn cyfarfod yn ffurfiol o leiaf bedair gwaith ym mhob blwyddyn academaidd. Mae mwyafrif ei aelodaeth yn bobl nad ydyn nhw'n cael eu cyflogi gan y Brifysgol, a elwir yn aelodau lleyg.  Penodir Cadeirydd y Bwrdd Llywodraethwyr, Louise Evans, gan y Bwrdd Llywodraethwyr o fewn categori lleyg yr aelodaeth. Mae aelodau eraill y Bwrdd yn cynnwys yr Is-Ganghellor, aelodau'r Weithrediaeth, a chynrychiolwyr etholedig o blith myfyrwyr, staff academaidd a phroffesiynol.

CADEIRYDD

Louise Evans

Louise Evans

Mae Louise Evans wedi ymddeol (2018) ac mae'n gyn aelod o'r tîm arweinyddiaeth yn Grant Thornton UK LLP. Roedd Louise yn bartner treth yn swyddfeydd Grant Thornton Caerdydd a Bryste a bu'n gweithio yno o 2000, yn gyntaf fel Partner Treth, yna fel Partner Rheoli swyddfeydd Bryste a Chaerdydd o 2006.

Yn 2010, daeth Louise yn un o dri aelod Bwrdd Rheoli’r Rhanbarth. Yn 2015, cafodd ei gwahodd i fod yn aelod o dîm arweinyddiaeth cenedlaethol Grant Thornton ac, fel Arweinydd Uned Busnes ar gyfer Rhanbarth y De, mae ganddi gyfrifoldeb cyffredinol am 5 swyddfa a bron 700 o weithwyr.

Daeth Louise yn llywodraethwr lleyg ar Fwrdd USW ym mis Awst 2017, gan ddod yn Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ac adnoddau. Cafodd ei phenodi'n Gadeirydd y Bwrdd o 1 Awst 2019.

Hefyd, mae Louise yn gyfarwyddwr anweithredol ar No Fit State Circus, ac yn Gadeirydd (ac yn Ymddiriedolwr) ar gyfer Kidney Wales. Mae Louise yn gyn-dyfarnwr hoci'r maes rhyngwladol, yn aseswr rhyngwladol o dyfarnwyr ac yn gyn-aelod o Fwrdd Undeb Hoci Cenedlaethol Cymru.

LLYWODRAETHWYR LLEYG

Sanjay Balakrishnan.jpg

Sanjay Balakrishnan

Aelod o'r Pwyllgor Pobl a Gwerthoedd: Dros yr 20+ mlynedd diwethaf, mae Sanjay wedi adeiladu a gweithredu busnesau eFasnach byd-eang ym maes Manwerthu, Teithio ac Adloniant, ac wedi arwain sefydliadau mewn chwe gwlad ar draws tri chyfandir.

Ar hyn o bryd mae'n gwasanaethu Amazon.com Ewrop mewn sawl swyddogaeth, gan gynnwys Is-Lywydd Amazon Prime a Marchnata, ac aelod o Fwrdd Rheoli A.E.C. 

Gwasanaethodd fel aelod o'r Panel Diwydiant ar gyfer Pwyllgor Ymarfer Hysbysebu, ASA, y DU. Mae Sanjay yn Wyddonydd Cyfrifiadurol trwy hyfforddiant, ac yn gyn-fyfyriwr yn Ysgol Fusnes Llundain a Sefydliad Rheoli India. 

David_Francis

David Francis

Llywodraethwr Annibynnol ac aelod o'r Pwyllgor Archwilio: Mae David yn gyfrifydd siartredig, gyda gyrfa yn rhychwantu dros 20 mlynedd mewn amrywiaeth o rolau cyllid byd-eang mewn corfforaethau mawr yn y DU gan gynnwys Marks & Spencer a Diageo.

Mae David wedi arwain timau Cyllid ledled y byd ac yn dod ag ystod eang o brofiad ar draws pob agwedd ar y swyddogaeth gyllid o weithredu a llywodraethu systemau a phrosesau i gyllid a phrisio masnachol, rheolaeth a chydymffurfiaeth, a rheoli perfformiad.

Mae e'n hefyd yn aelod anweithredol o Fwrdd Ymddiriedolaeth Brandon, Archwilio Cymru a Hoci Cymru. 

Phil-Gummett

Yr Athro Philip Gummett CBE

Llywodraethwr Annibynnol ac aelod o'r Pwyllgor Archwilio. Roedd Philip yn Brif Weithredwr, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru rhwng 2004 - 2012. Mae bellach yn ymgynghorydd addysg uwch.

Mae aseiniadau diweddar yn cynnwys cynghori ar ailstrwythuro addysg uwch, cyllid a strategaeth yn Iwerddon, Ymddiriedolwr Jisc (y corff sy'n darparu seilwaith a gwasanaethau digidol i AU ac AB y DU) a chadeirydd ei Bwyllgor Archwilio a Risg, ac ymgynghorydd i Ymarferion Asesu Ymchwil 2020 a 2026 yn Hong Kong

Cyn HEFCW roedd yn Athro Polisi Llywodraeth a Thechnoleg, ac yn Ddirprwy Is-Ganghellor, ym Mhrifysgol Manceinion.

Michael Gunn.jpg

Yr Athro Michael Gunn 

Cadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Pobl a Gwerthoedd, Michael yw cyn Is-ganghellor Prifysgol Swydd Stafford.

Cyn hynny cafodd yrfa hir mewn Prifysgolion, ar ôl bod yn ddirprwy is-ganghellor ym Mhrifysgol Derby, Deon Ysgol Gyfreithiol Nottingham ym Mhrifysgol Nottingham Trent, athro ymchwil mewn cyfraith iechyd meddwl ym Mhrifysgol De Montfort, Caerlŷr, Pennaeth Ysgol y Gyfraith ym Mhrifysgol San Steffan ac yn ddarlithydd ac uwch ddarlithydd yn y gyfraith ym Mhrifysgol Nottingham.

Debbie Jones.JPG

Debbie Jones

Llywodraethwr Annibynnol PDC a Chadeirydd (etholedig) y Pwyllgor Adnoddau Dynol. Mae Debbie yn weithiwr adnoddau dynol proffesiynol ar lefel bwrdd gweithredol sydd â phrofiad o amgylchedd rhyngwladol cwmni FTSE 100/250 plc, yn sgil ei drosglwyddo o statws sefydliad rhynglywodraethol i statws preifat, ecwiti preifat i plc ac, yn fwyaf diweddar, integreiddio 4 is-gwmni. Mae’n aelod achrededig o’r Cyngor Mentora a Hyfforddi Ewropeaidd. Wedi graddio o’r IPD, ONC Public Admin. Hyfforddwr NLP. Cynghorydd IIP.

Cadeirydd Panel ‘Living Our Values’ Cymdeithas Feddygol Prydain; ar hyn o bryd, mae’n Brif Swyddog Pobl yn Inmarsat plc 2000 - 2017 (Cwmni cyfathrebu o bell FTSE plc gan gynnwys 11 cwmni llai geo-sefydlog, refeniw o dros $1bn. Yn flaenorol, roedd yn Gyfarwyddwr Anweithredol yn Capital Law LLP, yn Ymgynghorydd Adnoddau Dynol - Eversheds LLP ac yn Bennaeth Adnoddau Dynol yn Nhŷ’r Cwmnïau.

Richard-Lloyd-Owen

Richard Lloyd-Owen

Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau: Yn flaenorol yn Bartner gyda Deloitte, mae gan Richard dros ddeng mlynedd ar hugain o brofiad ym maes cyllid, cydsoddiadau a chaffaeliadau ac adeiladu perthnasoedd corfforaethol.

Magwyd Richard yn Ne Cymru ac mae ganddo radd yn y gyfraith o Brifysgol Birmingham. 

Sion O'Connor

Sion O'Connor

Mae gan Sion chwarter canrif o brofiad yn arwain timau brand a marchnata yn y Deyrnas Unedig, yr Unol Daleithiau ac ar draws Ewrop. 

Mae e wedi arwain sefydliadau lleol, cenedlaethol a byd-eang gan annog cyfranogiad mewn chwaraeon yn y gymuned, ac roedd yn aelod o Bwyllgor Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant Prifysgol Caerhirfryn.

Mae gan Sion radd mewn Astudiaethau Busnes Ewropeaidd o Brifysgol Coventry a MBA o Brifysgol Caerhirfryn.

Alison_Ramsey

Alison Ramsey

Aelod o’r Pwyllgor Archwilio: Cyfrifydd Cymwysedig sydd â chefndir masnachol yn PwC a chyllid y GIG.

Alison yw Prif Weithredwr Comisiwn Staff y Gwasanaethau Cyhoeddus a, chyn hynny, roedd yn Ddirprwy Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru. 

Michael Stevens.jpg

Michael Stevens

Aelod o’r Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau: roedd Michael Stevens Prif Weithredwr Grŵp, ac mae’n gyn Bennaeth Marchnadoedd Rhyngwladol a chyn Aelod Bwrdd Airbus Defence & Space UK, a chyn Brif Weithredwr Cassidian UK.

Ymunodd Michael ag Airbus Group pan adawodd BAE Systems ym mis Ebrill 2012, a gadawodd Airbus i ymuno â Shearwater ym mis Medi 2016.

Gyda chefndir mewn Peirianneg Trydanol/Electronig a gradd MSc mewn Rheoli Systemau Gwybodaeth, mae Michael wedi meddu ar sawl rôl uwch ac ar lefel bwrdd ym meysydd Dylunio a Datblygu, Gweithgynhyrchu, Rheoli Prosiectau/Rhaglenni, Strategaeth, Datblygu Busnes a Rheoli Busnes dros y 30 blynedd diwethaf ym meysydd technoleg arloesol, systemau cymhleth, atebion a gwasanaethau, a hynny yn y sectorau Diogelwch, Amddiffyn, Seiber a Gwybodaeth yn bennaf. 

Chris-Sutton

Chris Sutton

Aelod o’r Pwyllgor Cyllid a Chadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr Coleg Merthyr Tudful. Mae Chris yn syrfëwr siartredig ac yn gyn Cadeirydd CBI Cymru ac Ardal Fenter Canol Caerdydd.

Mae Chris hefyd yn aelod cyfredol o’r Panel Buddsoddi ar gyfer Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Graddiodd Chris o Goleg Polytechnig Cymru (campws Trefforest) ym 1988. 

Steve-Wilson

Steve Wilson

Mae gan Steve Wilson oddeutu 20 mlynedd o brofiad mewn diwydiant fel arweinydd mewn disgyblaethau digidol a marchnata gan gynnwys cyflwyno trawsnewidiadau digidol mewn sefydliadau mawr o'r radd flaenaf.

Ar hyn o bryd ef yw Prif Swyddog Digidol Admiral ac mae ei rolau blaenorol yn cynnwys Cyfarwyddwr Digidol yn BT, Pennaeth Ar-lein yn British Gas Business a Phennaeth E-Fasnach yn O2.

Mae gan Steve MBA o Ysgol Reoli Prifysgol Caerlŷr yn ogystal â gradd Dyniaethau a chymwysterau ôl-raddedig mewn marchnata. 

Sharon-James

Sharon James

Gyda dros 30 mlynedd o brofiad o weithio mewn addysg ôl-16 gan gynnwys dysgu sy’n seiliedig ar waith ac addysg uwch, Sharon yw Pennaeth Coleg Caerdydd a'r Fro.

O dan arweinyddiaeth Sharon, mae'r Coleg wedi ennill nifer o wobrau am ansawdd y ddarpariaeth. Mae hi hefyd wedi bod yn allweddol wrth gyflwyno rhaglen unigryw sy'n cynnig addysg alwedigaethol i ddysgwyr Blwyddyn 10 ac 11, gan arwain at ganlyneb uniongyrchol gyda gostyngiad yn y niferoedd nad sydd mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant (NEET) yn rhanbarth Caerdydd.

Mae Sharon yn aelod o Fwrdd Canolfan Mileniwm Cymru ac mae'n Gadeirydd elusen It’s My Shout. Mae hi hefyd yn aelod o Grŵp Cyflogadwyedd Llywodraeth Cymru a Chymru Greadigol.

Michael-Plaut

Michael Plaut OBE

Fel Cyn-gadeirydd CBI Cymru, mae Michael yn arweinydd busnes Cymreig sydd â phrofiad byd-eang pellgyrhaeddol. Mae'n ddylanwadol wrth lunio polisi cyhoeddus ac mae llywodraethau yn San Steffan a Chaerdydd yn gofyn am ei gyngor ar fusnes.

Gyda gwybodaeth helaeth am sefydliadau masnachol a nid-er-elw, dechreuodd ei yrfa fel banciwr buddsoddi yn Llundain cyn dychwelyd i Gymru i redeg busnes. Trwy wahoddiad Ysgrifennydd Gwladol Cymru, cadeiriodd Adeiladu Cymru Fwy Llewyrchus, adroddiad i Lywodraeth y DU ar economi Cymru, ac mae ganddo OBE am wasanaethau i fusnes a mentergarwch.

Cynrychiolydd y Staff Academaidd

Geraint-Evans

Geraint Evans

Mae Geraint Evans wedi gweithio yn y brifysgol ers mis Medi 1997 fel uwch ddarlithydd mewn cyfrifeg, gan arbenigo mewn rheolaeth ariannol ac adrodd ariannol.

Yn ystod ei amser yn y brifysgol, mae e wedi bod yn arweinydd cwrs ar gyfer sawl cwrs proffesiynol, ôl-raddedig ac israddedig.

Fe wnaeth Geraint hefyd cynrychioli'r brifysgol dramor, gan ddysgu ar raddau meistr ym Mahrain, Lusaka, a graddau israddedig yn Ffrainc a'r Almaen.

Mae e hefyd wedi cyflawni sawl rôl ymgynghorol ar gyfer y brifysgol i Bosch, S4C, Dŵr Cymru, Cyngor y Barri, Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr, Cyngor Caerdydd, Cyngor RhCT, Prifysgol De Fflorida, Prifysgol Rosenheim, a Phrifysgol FOM.

IS-GANGHELLOR

Ben-Calvert

Dr Ben Calvert

Dechreuodd Dr Ben Calvert swydd Is-Ganghellor Prifysgol De Cymru ym mis Medi 2021. Ymunodd Ben â PDC yn 2015 fel Dirprwy Is-Ganghellor Profiad Myfyrwyr, cyn dod yn Ddirprwy Is-Ganghellor yn 2019. 

Cyn ymuno â PDC, bu’n gweithio ym Mhrifysgol Swydd Gaerloyw, gan symud ymlaen o fod yn Arweinydd Cwrs, yn Bennaeth Adran, i Ddeon Cyfadran; swydd a ddaliodd am chwe blynedd.

Fel Deon, rheolodd Ben ar draws sylfaen ddisgyblaeth eang gan gynnwys Ysgolion y Cyfryngau, Dyniaethau, Celf a Dylunio a Chyfrifiadureg a Thechnoleg. Sefydlodd sawl cwrs gradd newydd gan gynnwys Cerddoriaeth Boblogaidd, Cynhyrchu Teledu a Chynhyrchu Radio, ac roedd yn rhan o dîm a sicrhaodd achrediad Academi Skillset ar gyfer Ysgol y Cyfryngau.

LLYWODRAETHWR MYFYRWYR

Jamal-Abdilahi

Jamal Abdilahi, Llywydd Dros Dro Undeb y Myfyrwyr

Fel Is-lywydd Gweithgareddau, mae Jamal yn cynrychioli'r myfyrwyr ar eu hymdrechion chwaraeon boed hynny drwy Dimau a Chlybiau Chwaraeon i Gymdeithasau yn y brifysgol ar draws pob campws. Mae Jamal hefyd bellach yn Llywydd Dros Dro Undeb y Myfyrwyr.

Mae Jamal yn gweithio'n agos gyda Swyddogion Rhan-amser yn ogystal â'r Swyddogion Llawn Amser gan sicrhau bod lleisiau'r myfyrwyr yn cael eu clywed, a'u hanghenion yn cael eu diwallu.

LLYWODRAETHWR STAFF ETHOLEDIG

Jonny-Jones

Jonathan Jones

Mae Jonathan wedi gweithio gyda PDC ers 2012 gan ddarparu a chefnogi profiad cadarnhaol i Gymuned PDC; yn nodedig fel Is-lywydd/Llywydd Undeb y Myfyrwyr, a Swyddog Profiad ar Gampws Casnewydd. Ar hyn o bryd Jonathan yw'r Rheolwr Menter (Gyrfaoedd PDC), gan gefnogi datblygiad Menter a Mentergarwch i fyfyrwyr a graddedigion, yn ogystal ag arwain ar gychwyn busnesau trwy brosiectau craidd a phrosiectau wedi'u hariannu.

Mae Jonathan yn Gymrawd AdvanceHE (FHEA), aelod o Bwyllgor Cangen Unison, ac yn aelod o'r Bwrdd Academaidd. Mae Jonathan yn Gyn-lywodraethwr Myfyrwyr ac yn Gyn-gadeirydd Bwrdd Ymddiriedolwyr Undeb y Myfyrwyr.

Y tu allan i Brifysgol De Cymru mae Jonathan yn Ymddiriedolwr profiadol, Aelod Cyswllt o Gyngor Celfyddydau Cymru ac yn Gyd-sylfaenydd Busnes Cynnwys Digidol a Brandio.

AELODAU CYFETHOLEDIG O'R WEITHREDIAETH

Mark-Milton

Mark Milton, Prif Swyddog Gweithredu

Penodwyd Mark Milton i swydd Prif Swyddog Gweithredu’r Brifysgol ym mis Ionawr 2020. Mae ganddo gyfoeth o brofiad o’i swydd flaenorol yn Gyfarwyddwr Pobl a Datblygiad Sefydliadol i Heddlu Avon a Gwlad yr Haf.

Treuliodd Mark ran gyntaf ei yrfa yn y sector pensiynau. Tra roedd yn astudio cymwysterau proffesiynol mewn rheoli a datblygu pobl ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr, adeiladodd ei brofiad mewn adnoddau dynol, cyfrifeg, archwilio a marchnata. Gweithiodd i gwmnïau Prudential a Clerical Medical am 25 mlynedd gan gyflawni nifer o swyddi, cyn cael ei benodi yn Brif Swyddog Heddlu Wiltshire yn 2005. Rhoddodd y rôl hon gyfle iddo weithio ar y cyd â Heddlu Gwent yn cynnig cyngor strategol. Ymunodd Mark â Chwnstabliaeth Avon a Gwlad yr Haf yn 2017, cyn dechrau ei rôl ym Mhrifysgol De Cymru. Mae’n gyn ddirprwy-gadeirydd ar Fforwm Heddlu'r Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu, a chafodd ei enwi yn Gymrawd ar y Sefydliad hwnnw yn ddiweddar.

Donna-Whitehead

Yr Athro Donna Whitehead, Dirprwy Is-Ganghellor

Ymunodd yr Athro Donna Whitehead â PDC fel Dirprwy Is-Ganghellor y Brifysgol ym mis Tachwedd 2021. Cyn ymgymryd â'r rôl, Donna oedd Dirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Fetropolitan Llundain. O fewn y rôl honno roedd Donna yn gyfrifol am yr holl dimau academaidd a chymorth myfyrwyr, yn cwmpasu ysgolion academaidd, gwasanaethau myfyrwyr, ymchwil a chyfnewid gwybodaeth, y gofrestrfa, gwasanaethau dysgu, dysgu ac addysgu, a gweinyddiaeth myfyrwyr ac academaidd. Un o gyfrifoldebau craidd ei rôl oedd creu prifysgol gynhwysol oedd yn creu canlyniadau cydradd i staff a myfyrwyr. Yn ystod ei chyfnod ym Met Llundain, arweiniodd Donna dimau i gyflawni gwelliannau yn holl ganlyniadau’r myfyrwyr ac amrywiaeth o ganlyniadau sefydliadol eraill.

Cyn ymuno â Met Llundain, Donna oedd Dirprwy Is-Ganghellor a Deon Gweithredol Cyfadran Busnes a'r Gyfraith Prifysgol Gorllewin Lloegr (UWE Bryste). Tra yn UWE, arweiniodd Donna ar fentergarwch ac entrepreneuriaeth ar draws y brifysgol, gan ymgorffori sgiliau menter yn y cwricwlwm i bob myfyriwr, a helpu i arwain partneriaethau gyda busnesau, y trydydd sector, a darparwyr addysg rhyngwladol. Ymunodd Donna ag UWE o PDC, lle bu’n gweithio’n wreiddiol fel Pennaeth Ysgol y Gyfraith, Cyfrifeg a Chyllid ac wedyn fel Dirprwy Ddeon y Gyfadran Busnes a Chymdeithas, fel yr oedd hi ar y pryd. Dechreuodd Donna ei gyrfa academaidd ym Mhrifysgol Sunderland, lle'r oedd hefyd wedi cwblhau ei hastudiaethau israddedig; bu'n gweithio yno fel darlithydd, fel uwch ddarlithydd ac yna fel arweinydd tîm ar gyfer y gyfraith. Dysgodd amrywiaeth o feysydd o’r gyfraith, ond gydag angerdd arbennig dros Gyfraith Teulu.

Datgan buddion