Y Bwrdd Llywodraethwyr yw corff llywodraethu Prifysgol De Cymru. Mae'n ysgwyddo'r cyfrifoldeb eithaf am gymeriad a chenhadaeth addysgol y Brifysgol a goruchwyliaeth ei gweithgareddau, gan gynnwys ein cyfeiriad strategol cyffredinol ac am reolaeth ein cyllid, eiddo a gosod fframwaith ar gyfer cyflog ac amodau staff.

Mae'r Bwrdd yn cyfarfod yn ffurfiol o leiaf bedair gwaith ym mhob blwyddyn academaidd. Mae mwyafrif ei aelodaeth yn bobl nad ydyn nhw'n cael eu cyflogi gan y Brifysgol, a elwir yn aelodau lleyg.  Penodir Cadeirydd y Bwrdd Llywodraethwyr, Louise Evans, gan y Bwrdd Llywodraethwyr o fewn categori lleyg yr aelodaeth.  Mae'r Is-Ganghellor, aelodau o'r Weithrediaeth, aelod o'r Bwrdd Academaidd a chynrychiolwyr myfyrwyr a staff hefyd yn gwasanaethu ar y Bwrdd.

CADEIRYDD

Louise Evans.jpgLouise Evans

Mae Louise Evans wedi ymddeol (2018) ac mae'n gyn aelod o'r tîm arweinyddiaeth yn Grant Thornton UK LLP. Roedd Louise yn bartner treth yn swyddfeydd Grant Thornton Caerdydd a Bryste a bu'n gweithio yno o 2000, yn gyntaf fel Partner Treth, yna fel Partner Rheoli swyddfeydd Bryste a Chaerdydd o 2006.

Yn 2010, daeth Louise yn un o dri aelod Bwrdd Rheoli’r Rhanbarth. Yn 2015, cafodd ei gwahodd i fod yn aelod o dîm arweinyddiaeth cenedlaethol Grant Thornton ac, fel Arweinydd Uned Busnes ar gyfer Rhanbarth y De, mae ganddi gyfrifoldeb cyffredinol am 5 swyddfa a bron 700 o weithwyr.

Daeth Louise yn llywodraethwr lleyg ar Fwrdd USW ym mis Awst 2017, gan ddod yn Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ac adnoddau. Cafodd ei phenodi'n Gadeirydd y Bwrdd o 1 Awst 2019.

Hefyd, mae Louise yn gyfarwyddwr anweithredol ar No Fit State Circus, ac yn Gadeirydd (ac yn Ymddiriedolwr) ar gyfer Kidney Wales. Mae Louise yn gyn-dyfarnwr hoci'r maes rhyngwladol, yn aseswr rhyngwladol o dyfarnwyr ac yn gyn-aelod o Fwrdd Undeb Hoci Cenedlaethol Cymru.


LLYWODRAETHWYR LLEYG

Sanjay Balakrishnan.jpgSanjay Balakrishnan

Aelod o'r Pwyllgor Pobl a Gwerthoedd: Dros yr 20+ mlynedd diwethaf, mae Sanjay wedi adeiladu a gweithredu busnesau eFasnach byd-eang ym maes Manwerthu, Teithio ac Adloniant, ac wedi arwain sefydliadau mewn chwe gwlad ar draws tri chyfandir.

Ar hyn o bryd mae'n gwasanaethu Amazon.com Ewrop mewn sawl swyddogaeth, gan gynnwys Rheolwr Cyffredinol Amazon Prime, Cyfarwyddwr Marchnata Defnyddwyr, ac aelod o Fwrdd Rheoli A.E.C. Gwasanaethodd fel aelod o'r Panel Diwydiant ar gyfer Pwyllgor Ymarfer Hysbysebu, ASA, y DU. 

Mae Sanjay yn Wyddonydd Cyfrifiadurol trwy hyfforddiant, ac yn gyn-fyfyriwr yn Ysgol Fusnes Llundain a Sefydliad Rheoli India. 


John Derrick.jpgJohn Derrick

Cadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Mae John yn arweinydd profiadol ym maes buddsoddi a bancio preifat, gan gynnwys rolau uwch yn Barclays, Lombard Odier a Goldman Sachs. Cadeirydd grŵp cynghori Llundain Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a Pimlico Opera ac ymddiriedolwr Orion Orchestra. Mae’n byw yn Llundain. 


David Francis.jpgDavid Francis

Llywodraethwr Annibynnol ac aelod o'r Pwyllgor Archwilio: Mae David yn gyfrifydd siartredig, gyda gyrfa yn rhychwantu dros 20 mlynedd mewn amrywiaeth o rolau cyllid byd-eang mewn corfforaethau mawr yn y DU gan gynnwys Marks & Spencer a Diageo.

Mae David wedi arwain timau Cyllid ledled y byd ac yn dod ag ystod eang o brofiad ar draws pob agwedd ar y swyddogaeth gyllid o weithredu a llywodraethu systemau a phrosesau i gyllid a phrisio masnachol, rheolaeth a chydymffurfiaeth, a rheoli perfformiad.

Mae e'n hefyd yn aelod anweithredol o Fwrdd Ymddiriedolaeth Brandon, Archwilio Cymru a Hoci Cymru. 


Philip Gummett.jpgYr Athro Philip Gummett CBE

Llywodraethwr Annibynnol ac aelod o'r Pwyllgor Archwilio. Roedd Philip yn Brif Weithredwr, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru rhwng 2004 - 2012. Mae bellach yn ymgynghorydd addysg uwch.

Mae aseiniadau diweddar yn cynnwys cynghori ar ailstrwythuro addysg uwch, cyllid a strategaeth yn Iwerddon, Ymddiriedolwr Jisc (y corff sy'n darparu seilwaith a gwasanaethau digidol i AU ac AB y DU) a chadeirydd ei Bwyllgor Archwilio a Risg, ac ymgynghorydd i Ymarfer Asesu Ymchwil 2020 yn Hong Kong.

Cyn HEFCW roedd yn Athro Polisi Llywodraeth a Thechnoleg, ac yn Ddirprwy Is-Ganghellor, ym Mhrifysgol Manceinion.


Michael Gunn.jpgYr Athro Michael Gunn 

Cadeirydd y Pwyllgor Enwebu a’r llywodraethwr enwebedig ar y Pwyllgor Gwobrau Academaidd Uwch: Michael yw cyn Is-Ganghellor Prifysgol Swydd Stafford.  

Cyn hynny, roedd wedi cael gyrfa hir mewn prifysgolion, ac yntau wedi bod yn Ddirprwy Is-Ganghellor ym Mhrifysgol Derby, Deon Ysgol y Gyfraith Nottingham ym Mhrifysgol Nottingham Trent, athro ymchwil yng nghyfraith iechyd meddwl ym Mhrifysgol De Montfort, Caerlŷr, Pennaeth Ysgol y Gyfraith ym Mhrifysgol Westminster a darlithydd ac uwch-ddarlithydd y gyfraith ym Mhrifysgol Nottingham. 


Debbie Jones.JPGDebbie Jones

Llywodraethwr Annibynnol PDC a Chadeirydd (etholedig) y Pwyllgor Adnoddau Dynol. Mae Debbie yn weithiwr adnoddau dynol proffesiynol ar lefel bwrdd gweithredol sydd â phrofiad o amgylchedd rhyngwladol cwmni FTSE 100/250 plc, yn sgil ei drosglwyddo o statws sefydliad rhynglywodraethol i statws preifat, ecwiti preifat i plc ac, yn fwyaf diweddar, integreiddio 4 is-gwmni. Mae’n aelod achrededig o’r Cyngor Mentora a Hyfforddi Ewropeaidd. Wedi graddio o’r IPD, ONC Public Admin. Hyfforddwr NLP. Cynghorydd IIP.

Cadeirydd Panel ‘Living Our Values’ Cymdeithas Feddygol Prydain; ar hyn o bryd, mae’n Brif Swyddog Pobl yn Inmarsat plc 2000 - 2017 (Cwmni cyfathrebu o bell FTSE plc gan gynnwys 11 cwmni llai geo-sefydlog, refeniw o dros $1bn. Yn flaenorol, roedd yn Gyfarwyddwr Anweithredol yn Capital Law LLP, yn Ymgynghorydd Adnoddau Dynol - Eversheds LLP ac yn Bennaeth Adnoddau Dynol yn Nhŷ’r Cwmnïau.


Richard Lloyd Owen_original.jpgRichard Lloyd-Owen

Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau: Yn flaenorol yn Bartner gyda Deloitte, mae gan Richard dros ddeng mlynedd ar hugain o brofiad ym maes cyllid, cydsoddiadau a chaffaeliadau ac adeiladu perthnasoedd corfforaethol.

Magwyd Richard yn Ne Cymru ac mae ganddo radd yn y gyfraith o Brifysgol Birmingham. 


Sion O'Connor.jpgSion O'Connor

Mae gan Sion chwarter canrif o brofiad yn arwain timau brand a marchnata yn y Deyrnas Unedig, yr Unol Daleithiau ac ar draws Ewrop. 

Mae e wedi arwain sefydliadau lleol, cenedlaethol a byd-eang gan annog cyfranogiad mewn chwaraeon yn y gymuned, ac roedd yn aelod o Bwyllgor Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant Prifysgol Caerhirfryn.

Mae gan Sion radd mewn Astudiaethau Busnes Ewropeaidd o Brifysgol Coventry a MBA o Brifysgol Caerhirfryn. Alison Phillips.jpgAlison Phillips

Aelod o’r Pwyllgor Archwilio: Cyfrifydd Cymwysedig sydd â chefndir masnachol yn PwC a chyllid y GIG.

Alison yw Prif Weithredwr Comisiwn Staff y Gwasanaethau Cyhoeddus a, chyn hynny, roedd yn Ddirprwy Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru. Michael Stevens.jpgMichael Stevens

Aelod o’r Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau: roedd Michael Stevens Prif Weithredwr Grŵp, ac mae’n gyn Bennaeth Marchnadoedd Rhyngwladol a chyn Aelod Bwrdd Airbus Defence & Space UK, a chyn Brif Weithredwr Cassidian UK.

Ymunodd Michael ag Airbus Group pan adawodd BAE Systems ym mis Ebrill 2012, a gadawodd Airbus i ymuno â Shearwater ym mis Medi 2016.

Gyda chefndir mewn Peirianneg Trydanol/Electronig a gradd MSc mewn Rheoli Systemau Gwybodaeth, mae Michael wedi meddu ar sawl rôl uwch ac ar lefel bwrdd ym meysydd Dylunio a Datblygu, Gweithgynhyrchu, Rheoli Prosiectau/Rhaglenni, Strategaeth, Datblygu Busnes a Rheoli Busnes dros y 30 blynedd diwethaf ym meysydd technoleg arloesol, systemau cymhleth, atebion a gwasanaethau, a hynny yn y sectorau Diogelwch, Amddiffyn, Seiber a Gwybodaeth yn bennaf. 


Chris Sutton.jpegChris Sutton

Aelod o’r Pwyllgor Cyllid a Chadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr Coleg Merthyr Tudful. Mae Chris yn syrfëwr siartredig ac yn gyn Cadeirydd CBI Cymru ac Ardal Fenter Canol Caerdydd.

Mae Chris hefyd yn aelod cyfredol o’r Panel Buddsoddi ar gyfer Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Graddiodd Chris o Goleg Polytechnig Cymru (campws Trefforest) ym 1988. 


Steve Wilson.jpgSteve Wilson

Mae gan Steve Wilson oddeutu 20 mlynedd o brofiad mewn diwydiant fel arweinydd mewn disgyblaethau digidol a marchnata gan gynnwys cyflwyno trawsnewidiadau digidol mewn sefydliadau mawr o'r radd flaenaf.

Ar hyn o bryd ef yw Prif Swyddog Digidol Admiral ac mae ei rolau blaenorol yn cynnwys Cyfarwyddwr Digidol yn BT, Pennaeth Ar-lein yn British Gas Business a Phennaeth E-Fasnach yn O2.

Mae gan Steve MBA o Ysgol Reoli Prifysgol Caerlŷr yn ogystal â gradd Dyniaethau a chymwysterau ôl-raddedig mewn marchnata. 


Cynrychiolydd y Bwrdd Academaidd

I gael ei gadarnhau


IS-GANGHELLOR

VC Ben Calvert_portrait.jpgDr Ben Calvert

Dechreuodd Dr Ben Calvert swydd Is-Ganghellor Prifysgol De Cymru ym mis Medi 2021. Ymunodd Ben â PDC yn 2015 fel Dirprwy Is-Ganghellor Profiad Myfyrwyr, cyn dod yn Ddirprwy Is-Ganghellor yn 2019. 

Cyn ymuno â PDC, bu’n gweithio ym Mhrifysgol Swydd Gaerloyw, gan symud ymlaen o fod yn Arweinydd Cwrs, yn Bennaeth Adran, i Ddeon Cyfadran; swydd a ddaliodd am chwe blynedd.

Fel Deon, rheolodd Ben ar draws sylfaen ddisgyblaeth eang gan gynnwys Ysgolion y Cyfryngau, Dyniaethau, Celf a Dylunio a Chyfrifiadureg a Thechnoleg. Sefydlodd sawl cwrs gradd newydd gan gynnwys Cerddoriaeth Boblogaidd, Cynhyrchu Teledu a Chynhyrchu Radio, ac roedd yn rhan o dîm a sicrhaodd achrediad Academi Skillset ar gyfer Ysgol y Cyfryngau.


LLYWODRAETHWR MYFYRWYR

Delwedd o Kyle, llywydd Is-lywydd Addysg UM, yn gwenu ar y camera yn gwisgo crys a thei.Kyle Eldridge, IL Addysg, Undeb y Myfyrwyr

Fel Swyddog Addysg, mae Kyle yn cynrychioli myfyrwyr ar draws pob campws ar faterion yn ymwneud ag addysg a phrofiad academaidd.

Mae Kyle yn gweithio'n agos gyda Chynrychiolwyr Cwrs a Chynrychiolwyr Llais Myfyrwyr, yn ogystal â'r Tîm Swyddogion Llawn Amser i sicrhau bod llais y myfyrwyr yn cael ei glywed.


LLYWODRAETHWR STAFF ETHOLEDIG

Angela Lewis.jpgAngela Lewis

Mae Angela Lewis yn gweithio ar hyn o bryd yn yr Adran Gwasanaethau Dysgu, fel Partner Lleoliadau Gwaith.

Mae ganddi dros bymtheg mlynedd o brofiad o fewn swyddogaeth gymorth y Brifysgol, gan gynnwys deg fel Cynrychiolydd Undeb ac yn fwy diweddar fel Cadeirydd UNSAIN.


AELODAU CYFETHOLEDIG O'R WEITHREDIAETH

Mark Milton.jpgMark Milton, Prif Swyddog Gweithredu

Penodwyd Mark Milton i swydd Prif Swyddog Gweithredu’r Brifysgol ym mis Ionawr 2020. Mae ganddo gyfoeth o brofiad o’i swydd flaenorol yn Gyfarwyddwr Pobl a Datblygiad Sefydliadol i Heddlu Avon a Gwlad yr Haf.

Treuliodd Mark ran gyntaf ei yrfa yn y sector pensiynau. Tra roedd yn astudio cymwysterau proffesiynol mewn rheoli a datblygu pobl ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr, adeiladodd ei brofiad mewn adnoddau dynol, cyfrifeg, archwilio a marchnata. Gweithiodd i gwmnïau Prudential a Clerical Medical am 25 mlynedd gan gyflawni nifer o swyddi, cyn cael ei benodi yn Brif Swyddog Heddlu Wiltshire yn 2005. Rhoddodd y rôl hon gyfle iddo weithio ar y cyd â Heddlu Gwent yn cynnig cyngor strategol. Ymunodd Mark â Chwnstabliaeth Avon a Gwlad yr Haf yn 2017, cyn dechrau ei rôl ym Mhrifysgol De Cymru. Mae’n gyn ddirprwy-gadeirydd ar Fforwm Heddlu'r Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu, a chafodd ei enwi yn Gymrawd ar y Sefydliad hwnnw yn ddiweddar.


Professor Donna Whitehead, Deputy Vice-Chancellor at USWYr Athro Donna Whitehead, Dirprwy Is-Ganghellor

Ymunodd yr Athro Donna Whitehead â PDC fel Dirprwy Is-Ganghellor y Brifysgol ym mis Tachwedd 2021. Cyn ymgymryd â'r rôl, Donna oedd Dirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Fetropolitan Llundain. O fewn y rôl honno roedd Donna yn gyfrifol am yr holl dimau academaidd a chymorth myfyrwyr, yn cwmpasu ysgolion academaidd, gwasanaethau myfyrwyr, ymchwil a chyfnewid gwybodaeth, y gofrestrfa, gwasanaethau dysgu, dysgu ac addysgu, a gweinyddiaeth myfyrwyr ac academaidd. Un o gyfrifoldebau craidd ei rôl oedd creu prifysgol gynhwysol oedd yn creu canlyniadau cydradd i staff a myfyrwyr. Yn ystod ei chyfnod ym Met Llundain, arweiniodd Donna dimau i gyflawni gwelliannau yn holl ganlyniadau’r myfyrwyr ac amrywiaeth o ganlyniadau sefydliadol eraill.

Cyn ymuno â Met Llundain, Donna oedd Dirprwy Is-Ganghellor a Deon Gweithredol Cyfadran Busnes a'r Gyfraith Prifysgol Gorllewin Lloegr (UWE Bryste). Tra yn UWE, arweiniodd Donna ar fentergarwch ac entrepreneuriaeth ar draws y brifysgol, gan ymgorffori sgiliau menter yn y cwricwlwm i bob myfyriwr, a helpu i arwain partneriaethau gyda busnesau, y trydydd sector, a darparwyr addysg rhyngwladol. Ymunodd Donna ag UWE o PDC, lle bu’n gweithio’n wreiddiol fel Pennaeth Ysgol y Gyfraith, Cyfrifeg a Chyllid ac wedyn fel Dirprwy Ddeon y Gyfadran Busnes a Chymdeithas, fel yr oedd hi ar y pryd. Dechreuodd Donna ei gyrfa academaidd ym Mhrifysgol Sunderland, lle'r oedd hefyd wedi cwblhau ei hastudiaethau israddedig; bu'n gweithio yno fel darlithydd, fel uwch ddarlithydd ac yna fel arweinydd tîm ar gyfer y gyfraith. Dysgodd amrywiaeth o feysydd o’r gyfraith, ond gydag angerdd arbennig dros Gyfraith Teulu.


datgan buddion